Interacció persona ordinador Codi:  05.590    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Amb la democratització de la tecnologia en general i de la informàtica en particular, s'ha posat en evidència la necessitat de tenir en compte el que podem anomenar "factors humans" a l'hora de dissenyar i construir els sistemes. Avui en dia, els sistemes y productes interactius ja no només han de servir per portar a terme tasques concretes, sino que, a més, han de ser senzills, intuïtius i simples d'utilitzar pels usuaris als que van dirigits... i és en aquest context en el que apareix l'estudi de la Interacció Persona-Ordinador (IPO) també anomanada Interacció Humana amb els Ordinadors (IHO). La IPO constitueix una àrea de coneixement multidisciplinar, doncs s'alimenta de camps tant distants a priori com pot ser la informàtica o la psicologia (passant pel disseny gràfic o l'enginyeria entre altres). Pel professional de la informàtica la IPO presenta dos grans reptes: com incorporar-la dins el cicle de vida de les aplicacions i com dissenyar correctament les interfícies, en definitiva, dissenyar i construir sistemes interactius que tenen en compte als usuaris.

 

Amunt

La natura multidisciplinària de la IPO fa que el seu estudi sigui de gran utilitat tant a estudiants com a professionals dels camps següents:

 • Informàtica
 • Enginyeria
 • Comunicació audiovisual
 • Disseny gràfic
 • Disseny industrial
 • Psicologia

Amunt

Tal i com s'ha dissenyat l'assignatura, és bastant independent de la resta d'assignatures del grau. No obstant, es recomana que l'estudiant que la cursi tingui nocions básiques de programació, HTML, CSS i d'enginyeria del programari, especialment del cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions.

Per matricular aquesta assignatura es recomana haver cursat o estar cursant Enginyeria del Programari.

Amunt

Les competències del grau en Enginyeria Informàtica en relació a l'assignatura són (7, 17 i 18):

 • [7] Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn TIC
 • [17] Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització
 • [18] Aplicació de les tècniques específiques de l'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte

El principal objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant sigui capaç de dissenyar sistemes tecnològics centrats en l'usuari. Aquest objectiu es concreta en les següents competències:

 1. Conèixer els fonaments de la Interacció Persona-Ordinador i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que la conformen.
 2. Conèixer el Disseny Centrat en l'Usuari, les etapes que el configuren i el seu procés iteratiu.
 3. Saber aplicar el Disseny Centrat en l'Usuari en l'anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes interactius i aplicacions informàtiques
 4. Saber avaluar l'accessibilitat de llocs web.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en tres grans blocs que es presenten a continuació. En aquests blocs s'utilitzarà el material didàctic de l'assignatura així com lectures complementaries.

 

BLOC 1 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR (IPO)

Mòdul 1: Introducció a la Interacció Persona-Ordinador

Introducciò a la IPO. Definició i conceptes relacionats. Multidisciplinarietat de la IPO. Conceptes bàsics i disseny centrat en l'usuari.

En aquest primer mòdul es presenta una perspectiva històrica a la IPO i es definiran els seus conceptes bàsics . També es presenta una revisió de les disciplines relacionades.


Mòdul2: Elements de la IPO: disseny, persones i tecnologia

En aquest mòdul es dona a conèixer els elements que conformen la IPO: tecnologia, factors humans i disseny.

 • Factors humans: Percepció, memòria i error. Es presenten els mecanismes de processament d'informació, presa de decisions i factors socials que utilitzen les persones en les seves tasques diàries
 • Tecnologia: Interfícies d'usuari, dispositius d'interfície i s'incideix en els aspectes tecnològics que intervenen en la interacció entre les persones i els ordinadors, parlant dels dispositius d'entrada i de sortida, i mostrant diversos exemples.
 • Disseny: principis bàsics de disseny, visualització d'informació, color, lleis de la Gestalt, icones i text, amb l'objectiu de mostrar els elements de disseny que intervenen en el disseny d'una interfície i en la interacció entre les persones i els ordinadors.

 

BLOC 2. DISSENY CENTRAT EN L'USUARI (DCU)

Mòdul3: Disseny Centrat en l'Usuari

Definició. Etapes i fases del DCU. Mètodes d'indagació. Mètodes de disseny i prototipatge. Mètodes d'avaluació i inspecció.

Aquest mòdul descriu detalladament el disseny centrat en l'usuari, les seves activitats i etapes. Es presenten els diferents mètodes de recollida informació i requisits d'usuari que s'han de portar a terme en un projecte de DCU. Les tècniques per passar dels requisits al disseny i les tècniques de prototipatge. També es justifica la necessitat d'avaluar i es mostren diverses tècniques d'avaluació de la qualitat de les interfícies.

 

BLOC 3. ACCESSIBILITAT

Mòdul4: Tecnologia, Diversitat i Accessibilitat

Diversitat. Reptes de la diversitat. Accessibilitat web. Avaluació de l'accessibilitat web.

En aquest mòdul es descriuen els reptes de la diversitat i com fer-hi front mitjançant la tecnologia i el disseny. També es presenta en que consisteix l'accessibilitat web, com es pot tenir en compte i incorporar en la creació i avaluació de continguts web.

Amunt

Avaluació de la usabilitat PDF
Design Toolkit Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Qüestionari sobre interacció persona-ordinador Moodle

Amunt

El material didàctic de l'assignatura consisteix en uns mòduls didàctics (en multiformat) i unes lectures complementàries que el consultor posarà a disposició a l'aula.

A més del material propi de l'assignatura, es recomana consultar altres llibres, com els que consten en la bibliografia de cada mòdul, o els enllaços a pàgines web que també hi apareixen o altres que es puguin anar suggerint al llarg del curs.

Per portar a terme la realització de la pràctica de l'assignatura es podrà utilitzar el programari que l'estudiant conegui prèviament i sigui adient per a la seva relalització. El consultor podrà recomanar les eines que millor s'escaiguin amb els l'objectius a assolir a la práctica.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS). La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).

Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS.

 
 

Amunt