Treball de fi de Grau Codi:  06.552    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria del Grau en Multimèdia. Com la resta d’assignatures de la titulació és de caràcter semestral, però conté una sèrie de característiques específiques:

 • La càrrega de treball és de 12 ECTS, el doble que una assignatura estàndard.
 • Només es pot cursar quan l’estudiant ha adquirit amplis coneixements en el Grau, per la qual cosa es recomana matricular-se’n dins dels dos últims semestres dels estudis. Això permet a l’estudiant triar amb més encert la temàtica del projecte que desitja realitzar i incrementa la qualitat del treball resultant.
 • L’estudiant pot participar activament en la definició del projecte sota la supervisió i aprovació de l’equip docent.
 • El model d’avaluació és únicament d’avaluació continuada (AC).

 

Amunt

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant els seus estudis de Grau, i és aquí on l'estudiant té oportunitat de fer convergir aquests coneixements adquirits. A més a més, per a aquells estudiants sense experiència professional en els camps coberts pel Grau, sol ser la seva primera pràctica en dissenyar, planificar i portar a terme un projecte complert.

Al Grau Multimèdia hi ha 5 mencions en les que l'estudiant pot graduar i aquestes són: Comunicació visual i creativitat, Desenvolupament d'aplicacions interactives, Usabilitat i interfícies, Gestió i publicació de continguts, Enginyeria web. Per obtenir la menció desitjada és imprescindible haver superat les assignatures optatives relacionades i fer el TFG associat a aquesta menció. La informació estesa sobre les mencions i les assignatures associades es troba en el Pla d'Estudis del Grau, accessible des de la Secretaria del Campus.

En cas que l'estudiant no pugui o no vulgui optar a cap menció per la combinació d'assignatures optatives que ha cursat, podrà triar l'àrea d'especialitat que desitgi, però no obtindrà menció en aquesta especialitat.

Amunt

Alguns dels camps professionals en què es podria projectar cada menció serien els següents. Cal tenir en compte que el professional multimèdia, tot i haver-se especialitzat en una menció concreta, continua tenint un perfil multidisciplincar adaptable a molts perfils laborals:

 

Àrea d’especialitat

Camps professionals reforçats

Comunicació visual i creativitat

Disseny multimèdia

Desenvolupament multimèdia

Àrees de màrqueting i publicitat, product management i disseny de productes.

Desenvolupament d’aplicacions interactives

Desenvolupament multimèdia

Múltiples àrees, per exemple formació visual, oci digital, publicitat i màrqueting online.

Usabilitat i interfícies

Disseny multimèdia

Àrees dins el sector de la producció de continguts digitals, com la usabilitat, el comportament d’usuaris i la realitat virtual

Gestió i publicació de continguts

Gestor de projectes multimèdia

Àrees de publicació, gestió i distribució de continguts digitals multimèdia, especialment aquelles en els sectors editorial i màrqueting.

Enginyeria web

Gestor de projectes multimèdia

Desenvolupament multimèdia

Àrea de desenvolupament d’aplicacions i serveis, especialment aquells web i mòbil.

 

Amunt

No només es requereix de l’estudiant que utilitzi els coneixements adquirits en el Grau, sinó que se l’anima a que vagi més enllà del que s’ha estudiat en les assignatures, tant aportant coneixements adquirits per altres vies com assolint nous coneixements durant el TFG. En aquest sentit i per a l’avaluació del treball, la competència transversal del Grau “Capacitat per innovar i generar noves idees” és clau.

Amunt

Es recomana comprovar els requisits de matrícula del TFG amb antelació, per tal de garantir que es podrà cursar en un semestre donat i guiar la tria d'assignatures optatives. Els requisits mínims són haber superat 180 crèdits i l'assignatura Gestió de proyectes.

Finalment, cal tenir en compte que per completar una menció és necessari escollir un TFG que hi estigui associat. Per tant, a l'hora de triar una àrea de TFG, l'estudiant han de tenir en compte, no només els continguts de l'àmbit temàtic sinó la menció a la que pertany. Aquesta tria és molt important si es vol obtenir una menció determinada.

Tasques previes a la matrícula:

 • Llegir amb deteniment el pla docent de l'àrea de TFG escollida i consultar al tutor possibles dubtes.
 • Seleccionar l’àrea de TFG que es vol cursar i fer la proposta de matrícula corresponent per al vistiplau del seu tutor.
 • Si l’estudiant té ideat un projecte concret que li interessaria realitzar en el marc del TFG (i de l'àrea escollida), ha de redactar una proposta de menys de 3.000 caràcters en què constin la idea, descripció i objectius i tenir-la preparada per lliurar al seu consultor de TFG un cop matriculat.
 • És important l’elecció amb el tutor abans de formalitzar la matrícula

Àrees de TFG que s'ofereixen

Codi Nom Menció
06.578 Narratives visuals, 2D i 3D Comunicació visual i creativitat
06.579 Visualització Comunicació visual i creativitat
06.580 Creació gràfica Comunicació visual i creativitat
06.583 Infografia per a wikipedia(wikiArs) Comunicació visual i creativitat
06.581 Comunicació i Cultura digital Comunicació visual i creativitat
06.567 Desenvolupament d'aplicacions interactives Desenvolupament d'aplicacions interactives
06.568 Usabilitat i Interficies Usabilitat i Interficies
06.569 Gestió i publicació de continguts Gestió i publicació de continguts
06.570 Enginyeria Web Enginyeria Web
06.582 Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils Enginyeria Web
06.584 Arduino  
06.587 Videojocs Videojocs

Amunt

El TFG exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalúa explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències transversals com les específiques del Grau.

Objectius

 • Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de tota la titulació.
 • Realitzar un projecte en totes les seves fases, seleccionant els procediments més adequats per portar-ho a terme.
 • Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa portar endavant un projecte complet.
 • Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball.
 • Presentar el treball realitzat.

Competències

Durant el desenvolupament del TFG es posen en pràctica especialment les competències treballades a les assignatures de la menció. Així mateix, depenent de les característiques del projecte, es poden treballar totes les competències del Grau Multimèdia referides al Pla d’estudis.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són dependents i específics de cadascuna de les mencions i àrees possibles de TFG i de cada treball en particular.

Algunes àrees de TFG propones un tema i contingut concret (trobareu més información sobre els temes a l'apartat informació prèvia a la matrícula).

En d'altres àrees de TFG l'estudiant podrà triar el tema del seu TFG sempre que la temàtica i contingut s'hagin consensuat amb l'equip docent.

Amunt

Material Suport
Redacció de textos científicotècnics PDF

Amunt

A l'apartat de Recursos > Fonts d'informació de l'aula i Materials de l'assignatura hi ha els materials que l'estudiant necessita per a l'elaboració de la memòria, així com recursos online destacats de diferents temes i àrees. Addicionalment, segons necessitats i tipologia de projecte, l'equip docent aportarà recursos addicionals a l'estudiant. Així mateix, l'estudiant té a la seva disposició al Campus els materials de les assignatures del Grau per a consulta i descàrrega.

Els materials que principalment utilitzarem són:

 

 

Material

Suport

Pla docent de TFG

Web

Pauta de memòria

DOC

Guia d’ús de la Pauta de memòria

PDF

Llista de recursos online recomanats

PDF

.

 

Amunt

L'estudiant ha de desenvolupar el treball durant el semestre seguint les indicacions del seu consultor i complint els requisits dels successius lliuraments que se li aniran plantejant al llarg del curs. Les fases pel seguiment del treball es pauten mitjançant l'entrega de 3 PACs de seguiment i una PAC amb l'entrega final. Al calendari hi ha els enunciats de cada PACs amb les especificacions dels diferents lliuraments. Aquesta assignatura només es pot superar seguint l'avaluació continuada per tant la dinàmica de consulta i consens amb el consultor és molt important.

Durant el curs, l'estudiant ha de realitzar el projecte en solitari (excepte en el cas que s'hagi acordat el contrari a l'inici de l'assignatura) amb l'únic suport del consultor assignat i del suport puntual que li puguin oferir companys de l'aula, sempre sota la supervisió del consultor.

En el cas dels Treballs de Final de Grau que es realitzin en una empresa o a una altra organització, caldrà estipular expressament a l'inici de l'assignatura qualsevol condició específica que es vulgui establir en matèria de propietat intel•lectual i industrial sobre el resultat del treball de l'estudiant. Cada cas concret serà analitzat i les condicions per a la realització del projecte seran estipulades per l'equip docent.

Lliurables

 • El projecte complert i acabat
 • Els arxius de treball que s’hagin fet servir en el desenvolupament del projecte
 • La memòria del projecte
 • Una presentació del projecte en format lliure
 • Una presentació en vídeo
 • Un autoinforme d’avaluació

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només pot superar-se a partir de l’avaluació contínua (AC). En cas de no superar l’AC, l’estudiant no té opció d’anar a examen, sinó que haurà de repetir l’assignatura. En aquesta assignatura tots els lliuraments són obligatoris.

 

Instruments d’avaluació

 

Els instruments per avaluar el treball de l’estudiant són tres Proves d’Avaluació Continuada i un Lliurament Final. Les Proves estan dissenyades perquè l’estudiant lliuri tant el projecte en el seu estat més avançat com noves versions en documentació i materials relacionats.

 

Criteris de qualificació

            

Els criteris d’avaluació inclouen els Objectius i Competències estipulats en el Pla Docent. L’estudiant ha de tenir especialment present que, per a la seva avaluació, es tindrà en compte el seu nivell de participació a l’aula i el seguiment del seu procés de treball és clau en el context de l’AC.

 

Serà el consultor, amb suport de l’equip docent, el que realitzi l’avaluació continuada. Per a la nota final, però, és possible que l’equip docent decideixi avaluar a l’estudiant mitjançant tribunal en col·laboració amb el consultor. La composició del tribunal serà decidida pel professor responsable de l’assignatura i constarà com a mínim del professor responsable de l’assignatura i del consultor assignat a l’estudiant.

 

En cas que l’estudiant desitgi recórrer la nota final, aquest ha de notificar abans de 48 hores a comptar des de la publicació de la nota al consultor de l’assignatura. L’equip docent conformarà un nou tribunal format pel professor responsable del TFG i dos professors. La nova nota pot ser superior o inferior a la prèvia i serà inapel·lable. Tot el procés es regirà per la normativa acadèmica.

            

Formulació de la qualificació final

            

La nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda en l’AC.

 

Amunt