Literatura catalana del segle XX Codi:  07.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura consisteix en una aproximació a la literatura catalana del segle XX en el marc de la societat de què fou producte.

 


Amunt

La Literatura catalana (com la Llengua catalana) fa d'espina dorsal dels Estudis de Filologia.

Per tal de posar uns bases sòlides que siguin vàlides per a l'estudi de la literatura que es durà a terme al llarg de tota la titulació, a més d'insistir en els continguts relatius als períodes literaris, als autors i a les seves obres, es vetllarà de manera especial pels aspectes metodològics.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col.laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral del filòleg són: una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats [Vegeu el web de la Jornada "Les noves professions lingüístiques i literàries" (Barcelona, 11 de febrer de 2003], l'assignatura Literatura catalana del segle XX i la Filologia en general ajuda a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Amunt

Es recomana haver cursat Literatura catalana del segle XIX.


Amunt

A part d'obtenir informació puntual dels continguts de l'assignatura, pot ajudar a fer-se una idea del conjunt de l'assignatura la lectura d'algun manual d'història de la literatura catalana de fàcil accés i lectura, com per exemple, DDAA, Breu història de la literatura catalana (Barcelona: La Magrana, 1998), L'esparver Llegir, 95.


Amunt

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 Competències transversals

 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes

 Competències específiques

 • Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.
 • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
 • Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.
 • Comprensió i anàlisi de la relació en la dinàmica de la societat catalana.
 • Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.  

Objectius de les competències. Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer les principals obres i autors de la literatura catalana.
 • Conèixer els moviments de continuïtat i discontinuïtat en la història de la literatura catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana.
 • Comprendre i analitzar l'evolució estètica i ideològica d'autors, períodes i moviments literaris.
 • Anàlisi crítica de textos literaris representatius d'un període, moviment o autor
 • Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.
 • Reconèixer i analitzar les característiques ideològiques dels textos.
 • Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen en la producció i interpretació dels textos.
 • Saber relacionar gèneres i moviments literaris i artístics amb qüestions sociolingüístiques i amb els usos del català.
 • Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.
 • Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

Amunt

1. El Modernisme 

La modernització de la cultura catalana. Introducció al moviment, instruments i plataformes.

La poesia modernista. Joan Maragall.

La prosa modernista. Víctor Català.

El teatre modernista. Joan Puig i Ferreter. 

 

2. El Noucentisme

La institucionalització de la modernitat. Ideologia noucentista. Eugeni d'Ors.

Noucentisme i literatura. Josep Carner i Guerau de Liost.

L'Escola Mallorquina. Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. 

 

3. La renovació estètica dels anys vint i trenta

La diversitat de tendències: les avantguardes. Joan Salvat-Papasseit. 

El simbolisme. Carles Riba.

El teatre burgès. Carles Soldevila.

La prosa. Josep Pla, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, el Grup de Sabadell. 

 

4. Literatura de la guerra i de l'exili

Les lletres catalanes durant la guerra civil.

L'organització cultural durant la guerra i a l'exili.

Les obres mestres de Josep Carner i Carles Riba.

L'experiència de l'exili i la prosa. Vicenç Riera Llorca

La literatura concentracionària: Joaquim Amat-Piniella. 

 

5. La Primera postguerra

La represa literària i cultural. Revistes, grups i corrents estètics.

Salvador Espriu: compromís i reconciliació.

L'antologia de Joan Triadú i el mestratge de Carles Riba.

La figura de Josep Vicenç Foix. 

 

6. El realisme, o la literatura als anys seixanta

El context cultural a partir del 1959.

Mercè Rodoreda i els fruits de l'exili.

La modernitat de Manuel de Pedrolo.

La recuperació de Llorenç Villalonga.

Joan Fuster: l'escriptura assagística.

Gabriel Ferrater: un nou tombant de la poesia catalana.

La poesia de Vicent Andrés Estellés. 

 

7. Els anys setanta i vuitanta

Una visió general del període.

Les figures de Pere Calders i Joan Brossa.

El teatre: de la postguerra als anys setenta.

La poesia catalana dels anys setanta i vuitanta. Miquel Martí i Pol. Vicent Andrés Estellés

Tres narradors: Terenci Moix, Baltasar Porcel i Montserrat Roig.

Amunt

Entrevistes amb experts Audiovisual
Literatura catalana del segle XX PDF

Amunt

Recursos en línia:

Lletra. Web de la UOC sobre literatura catalana. 

Material virtual del Gelcc (Grup d'estudis de literatura catalana contemporània de la UAB)

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt