La normativa de la llengua catalana Codi:  07.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura La normativa de la llengua catalana forma part del bloc de matèries obligatòries del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC i té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores.

Aquesta assignatura pretén proporcionar-vos una visió global, aprofundida i crítica de la normativa de la llengua catalana, tant des del seu vessant històric i conceptual, com des del punt de vista gramatical. Això vol dir que d'una banda es treballaran conceptes relacionats amb l'estandardització de les llengües, amb l'elaboració d'un codi normatiu i amb les darreres aportacions a la normativa catalana, però de l'altra s'intentarà aprofundir sobre qüestions pràctiques de la normativa gramatical, ortogràfica i ortoèpica de la llengua catalana. L'assignatura es concep com la continuació i el complement indispensable Llengua catalana: estructura i ús. Per tant, es pressuposa que disposeu dels coneixements i les competències que s'haurien d'assolir en aquella assignatura, i, atès que bona part dels continguts són aplicats, caldrà que al llarg del semestre demostreu un bon domini de la llengua tant en l'àmbit escrit com en l'oral, així com una sòlida capacitat d'anàlisi dels principals problemes que els filòlegs han de resoldre respecte a la normativa de la llengua catalana.

Amunt

La normativa de la llengua catalana té molta relació amb altres assignatures del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC. D'una banda, representa la continuació i el complement de Llengua catalana: estructura i ús, concebuda com una gramàtica descriptiva de la llengua catalana. D'altra banda, atès que pretén garantir que conegueu amb profunditat la gramàtica normativa de la llengua catalana en tots els aspectes, aquesta assignatura té molts punts de contacte amb altres disciplines que estudien descriptivament la fonètica, la sintaxi, la morfologia o el lèxic, com Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia, Sintaxi catalana, Lexicologia catalana o Dialectologia. També té elements comuns amb assignatures que tracten aspectes de lingüística aplicada, com Assessorament i serveis lingüístics, Política i planificació lingüístiques, Teoria i pràctica de la traducció o Lexicografia. Així mateix, el seu vessant històric la relaciona directament amb la Història de la llengua catalana.

Amunt

L'assignatura La normativa de la llengua catalana es projecta en diferents camps professionals, com ara l'ensenyament, l'assessorament lingüístic i, en general, en totes les sortides professionals en què la comunicació oral o escrita és fonamental (mitjans de comunicació, món editorial, etc.).

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat prèviament Llengua catalana: estructura i ús. Pel que fa al nivell de llengua que es demana a l'estudiant, es dona per fet que ha de ser òptim. També es recomana als estudiants que vulguin aprofundir en qüestions més aplicades de correcció que es matriculin més endavant de l'optativa Teoria i pràctica de la traducció.

Amunt

L'expressió i la normativa, tant gramatical com de convencions gràfiques, s'avaluaran en aquesta matèria, com en totes les del grau, des del primer moment. Per superar amb èxit aquesta assignatura és indispensable dominar la llengua normativa. En totes les activitats d'avaluació continuada, com també en les proves finals, s'avaluarà la correcció gramatical i expressiva, i, en el cas d'estudiants que presentin dèficits importants, se n'informarà el tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència de dèficits al final del semestre comportarà la no superació de l'avaluació continuada o, en darrera instància, de la prova de síntesi o examen final, atès que únicament en una prova escrita presencial sense suport extern de cap tipus es pot detectar el nivell de llengua real de l'estudiant.

Amunt

En aquesta assignatura treballarem els objectius següents, que també seran objecte d'avaluació per mitjà de les diferents activitats proposades al llarg del semestre, així com de les proves finals:

Objectius

 • Concebre la llengua en la seva dimensió social i conèixer els estudis propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions.
 • Analitzar els processos d'interrelació de la llengua i els entorns i processos culturals.
 • Conèixer els canvis de concepció sobre la llengua en la història.
 • Conèixer la variació que experimenta el llenguatge d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús (comunicatius, socials i professionals), amb els seus gèneres i registres corresponents.
 • Entendre com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
 • Entendre les funcions socials i comunicatives de l'estàndard.
 • Conèixer el procés de formació del català normatiu.
 • Entendre els aspectes tècnics i la base ideològica de tota intervenció planificada sobre les llengües, tant des del punt de vista lingüístic com sociolingüístic.
 • Conèixer alguns aspectes de la codificació del català que va impulsar Pompeu Fabra, d'acord amb els objectius, principis i criteris que s'havia fixat.
 • Conèixer la situació del català normatiu des de l'any 1976 (recuperació de la democràcia) fins a l'actualitat a partir de la descripció i el comentari crític de l'activitat codificadora de l'IEC i altres organismes i institucions.
 • Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les característiques del futur receptor.
 • Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 • Aplicar la normativa del català en la correcció i l'assessorament lingüístic.
 • Aplicar els coneixements sobre lèxic i estructura de la llengua, així com la capacitat de cerca i gestió d'informació a la creació de diccionaris i altres obres de referència (enciclopèdies, repertoris terminològics...).

Aquests objectius es relacionen amb l'assoliment de les competències següents:

 • Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.
 • Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
 • Coneixement de les relacions que els diferents grups socials estableixen amb les llengües: funcions socials i funcions comunicatives.
 • Coneixement del procés de formació de les «llengües literàries» i dels estàndards moderns.
 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

Amunt

Els continguts fonamentals que es treballen en aquesta assignatura corresponen als següents mòduls didàctics:

Mòdul didàctic 1. Planificació, codificació i estandardització de les llengües

 1. Política lingüística i planificació lingüística
 2. La planificació del corpus lingüístic i la codificació
 3. L'estandardització lingüística

Mòdul didàctic 2. Pompeu Fabra i la codificació del català

 1. Situació de la llengua i procés d'implantació de la codificació de Pompeu Fabra
 2. Teoria i criteris de Pompeu Fabra sobre la llengua estàndard
 3. Temes i problemes de la codificació establerta per Pompeu Fabra

Mòdul didàctic 3. La codificació i l'estandardització del català avui

 1. Llengua oral (ortoèpia)
 2. Morfologia
 3. Lèxic
 4. Sintaxi

 

 

Amunt

Ortoèpia Web
Ortoèpia DAISY
Ortoèpia EPUB 2.0
Ortoèpia MOBIPOCKET
Ortoèpia KARAOKE
Ortoèpia XML
Ortoèpia HTML5
Ortoèpia PDF
Ortoèpia OAI-MPH
La normativa de la llengua catalana Web
La normativa de la llengua catalana PDF

Amunt

Aquesta assignatura recolza en tres tipus de materials:

 • Els 3 mòduls didàctics de l'assignatura, que contenen els continguts fonamentals que l'estudiant ha d'aprendre, així com una part d'exercicis i activitats orientats a l'aplicació del coneixement adquirit.
 • Alguns capítols de la GIEC, així com l'Ortografia catalana de l'IEC.
 • Els recursos electrònics diversos que es troben a l'apartat "Fonts d'informació" de l'aula, que complementen els materials anteriors.

A les Activitats i Unitats de l'aula la consultora informarà oportunament dels materials que tenen relació amb cada una de les activitats proposades.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt