Teoria de la literatura Codi:  07.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

La Teoria de la Literatura intenta comprendre el fenomen literari en la seva totalitat, aportant a la interpretació dels discursos literaris una perspectiva multidisciplinària, oberta, compromesa i, molt sovint, polèmica.

Al llarg del segle XX, aquest camp s'ha vist enriquit i eixamplat per les aportacions de la lingüística, l'antropologia, la filosofia, la ciència política, la sociologia o la psicoanàlisi, entre d'altres disciplines de les ciències humanes i socials. Potser més important encara, la teoria literària ha abandonat el paradigma objectivista i cientifista dels seus inicis per assumir plenament i sense complexos una funció crítica i activa en els debats polítics, socials i intel·lectuals del nostre temps.

La nostra assignatura pretén donar una panoràmica selectiva i rigorosa dels principals corrents d'aquesta disciplina en constant evolució, on les controvèrsies i els debats interns conflueixen amb la ferma voluntat de restar amatent a les dinàmiques socials i de projectar-se més enllà del terreny estrictament acadèmic, configurant-se en un camp tan creatiu i divers com la mateixa literatura.

Amunt

La Teoria de la literatura és una de les assignatures obligatòries del grau en Llengua i Literatura Catalanes.

Amunt

És necessari haver cursat i superat l'assignatura Introducció a l'estudi de la literatura. Tot i que Teoria de la literatura no n'és estrictament la continuació, s'assumeix que heu assimilat els coneixements teòrics fonamentals sobre els gèneres literaris i l'anàlisi formal-estructural dels textos literaris que es treballen en aquella altra assignatura.

Amunt

Competències específiques

2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina

2.1. Comparar i relacionar models i posicions teòriques dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.

2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes

10. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada

10.1. Conèixer les tendències principals de la teoria de la literatura.

10.4. Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.

13. Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat

13.2. Conèixer els principals marcs teòrics i conceptuals en l'estudi de la subjectivitat.

14. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana

14.2. Entendre el paper del llenguatge en la producció simbòlica.

14.3. Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, així com els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.

14.6. Comprendre i analitzar els processos de dominació i resistència en la cultura i els seus efectes en la producció i recepció de significats culturals.

14.7. Comprendre i analitzar les maneres en què el cos intervé i és afectat pels processos de dominació i resistència, de reproducció cultural i de creació de significats culturals.

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals

15.3. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació, la raça o la classe.

15.4. Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia social.

16. Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

16.1. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.

16.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 

Competències transversals

3. Exercici de l'anàlisi i la síntesi

3.1. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

Amunt

Mòdul 1: Introducció a la teoria literària del segle XX

1. La reflexió teòrica sobre la literatura

2. La tradició de la poètica

3. La constitució de la disciplina

Mòdul 2: La producció literària

1. La intenció de l'autor

2. L'expressió de l'inconscient

3. L'autor i la consciència social

Mòdul 3: L'obra literària

1. El model formal-estructural: la recerca de l'especificitat literària

2. La literatura com a comunicació: l'aproximació semiòtica

3. El discurs literari i la deconstrucció

Mòdul 4: La recepció literària

1. Les teories de la lectura: l'hermenèutica, l'estètica de la recepció, el lector model

2. Llegir des del gènere

3. Llegir des de la cultura

Els mòduls contenen també un cinquè mòdul amb exemples de comentaris de text. Aquest mòdul no entra dins el programa de l'assignatura i només es dóna com a referència.

Mòdul 5: Comentaris de text

1. Poesia ("Nit de primavera", de Josep Carner)

2. Narrativa ("Tereseta-que-baixava-les-escales", de Salvador Espriu)

3. Teatre (Una altra Fedra, si us plau, de Salvador Espriu)

Amunt

Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1998. Llibre-manual
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Teoria de la literatura Web
Teoria de la literatura PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt