Llengua catalana i tecnologies digitals Codi:  07.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura Llengua Catalana i Tecnologies Digitals és una introducció bàsica a les principals tècniques de Processament del Llenguatge Natural, incidint de manera especial, tot i que no exclusiva, a l'aplicació d'aquestes tècniques al català. L'ús de les tecnologies digitals s'ha introduït a la majoria de disciplines, i l'estudi de la llengua no és una excepció.

L'assignatura comença amb una visió general del Processament del Llenguatge Natural. En aquesta introducció es presenten tant la resta de tècniques que estudiarem a l'assignatura, com altres tècniques interessants de Processament del Llenguatge Natural.

L'assignatura dedica un mòdul a la correcció ortogràfica i gramatical. En aquest mòdul s'analitza a fons el funcionament, disseny i implementació dels correctors ortogràfics, gramaticals i d'estil. L'ús d'aquest tipus d'eines està molt estès entre tot tipus d'usuari i el coneixement del seu funcionament és important per saber fins a quin punt poden ser útils i no confiar la correcció d'un text exclusivament a aquestes eines.

Posteriorment s'estudia a fons la traducció automàtica. És important conèixer a fons el funcionament d'aquest tipus de sistemes, ja que d'aquesta manera podrem treure'n el màxim profit. En els darrers anys, els sistemes de traducció automàtica han millorat molt el seu funcionament i el seu ús s'està estenent ràpidament.

Un altre camp important per a tot estudiós de la llengua és la lingüística de corpus. En aquesta assignatura veurem tots els conceptes teòrics relacionats i aprendrem a compilar i processar corpus lingüístics. També analitzarem quins tipus d'estudis es poden realitzar a partir de corpus.

L'assignatura dedica també un mòdul a la gestió i edició de continguts. Aquesta matèria s'aparta una mica de l'àrea del Processament del Llenguatge Natural però és interessant conèixer les eines que ens aporten les tecnologies digitals per a editar i gestionar continguts. En aquest mòdul presentarem uns seguit d'eines que ens ajuden a editar, gestionar i publicar els nostres textos. Algunes de les eines ja són força conegudes (processadors de textos com el Word o el Open Office Writer) però cal conèixer alguns detalls que ens ajudin a concentrar-nos en la creació de continguts sense preocupar-nos en la presentació final dels documents i a la vegada produir uns textos que siguin atractius des del punt de vista estètic. A més aprendrem a fer servir altres eines com gestors de bibliografia, gestors de contingut web, wikis, etc.

Per últim es dedica un mòdul a les eines de cerca i recuperació d'informació. La quantitat d'informació disponible actualment és enorme i es fa necessari l'ús d'eines que ens facilitin l'accés. Entre aquestes eines ocupen un lloc destacat els cercadors d'Internet, però presentarem també les principals tècniques de recuperació d'informació, d'extracció d'informació i el funcionament bàsic dels sistemes de pregunta i resposta.

Tot i que la matèria té un contingut teòric ampli l'assignatura es planteja d'una manera eminentment pràctica. Així, en cada mòdul es faran servir diverses aplicacions i s'analitzarà a fons el seu funcionament.

Amunt

A partir dels coneixements adquirits en l'assignatura, l'estudiant tindrà una formació inicial en el camp de les indústries de la llengua, que es perfila com un mercat laboral en expansió en el nostre entorn social, atesa la creixent complexitat de les tasques de tractament de la informació en una societat global, multilingüe i digitalitzada. Ara mateix -i aquesta tendència sens dubte s'accentuarà en el futur- traductors, correctors, lexicògrafs, terminòlegs i tot tipus de professionals que intervenen en la cadena de tractament de documents i de productes lingüístics realitzen la seva tasca en entorns informatitzats i han de ser capaços de fer ús la tecnologia que els dóna suport. En aquesta assignatura es pretén anar més enllà i no es tracta tant d'aprendre a utilitzar aquestes eines com d'entendre'n el funcionament i quin tipus de coneixement lingüístic incorporen.

Amunt

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Amunt

Objectius específics:

  • Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
  • Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel·ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaç d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.
  • Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcionas i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
  • Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic

Objectiu  transversal:

  • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definit els elements significatius.

Competències específiques:

 

2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

 

5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.

5.6. Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel·ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaç d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.

 

11. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.

11.2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.

 

18. Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

18.1. Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic.

 

 Competència transversal:

 

1. Cerca, gestió i ús de la informació.
1.1. Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient.
1.2. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.

 

2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
2.1. Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.
2.2. Utilitzar les eines i els recursos informàtics relacionats amb la disciplina de manera adequada a cada context.

 

5. Resolució de problemes i formulació de preguntes.
5.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.


 

Amunt

Mòdul 1. Les tecnologies del llenguatge

Mòdul 2. Correcció ortogràfica i gramatical

Mòdul 3. La traducció automàtica

Mòdul 4. El processament de corpus: la lingüística empírica

Mòdul 5. El processament de corpus: exemples pràctics d'exploració i ús

Mòdul 6. Gestió i edició de continguts

Mòdul 7. Cerca i recuperació d'informació

Amunt

Llengua catalana i tecnologies digitals Web
Llengua catalana i tecnologies digitals PDF

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i format web.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt