Llengua catalana: semàntica i lexicologia Codi:  07.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura de Llengua catalana: semàntica i lexicologia  té com a objecte d'estudi el significat lèxic. L'adopció de diferents marcs conceptuals al llarg del desenvolupament de l'assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant un conspectus o visió general de la contribució dels diferents corrents lingüístics a l'estudi del significat.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el cinquè semestre (tercer curs) del grau. Forma part del mòdul de Llengua i lingüística i per tant de la menció lingüística d'aquesta titulació.

Amunt

Des del punt de vista professional, no hi ha ningú que dubti que un bon professional de la llengua catalana (professor, corrector, traductor, etc.) ha de tenir una bona capacitat d'expressió, anàlisi i argumentació lingüístiques. El pla docent d'aquestat assignatura està clarament orientat a assolir aquesta fita. A 'Llengua catalana: semàntica i lexicologia' es proporciona també a l'estudiant la base teòrica necessària perquè després la pugui posar a la pràctica en àmbits aplicats de la lexicologia, com per exemple l'elaboració de treballs lexicogràfics.

Amunt

Per tal de cursar aquesta assignatura cal haver superat 'Llengua, cultura i societat', 'Introducció a les ciències del llenguatge', 'Llengua llatina', 'Llengua catalana: estructura i ús' i 'L'estructura de les llengües'.

Cal cursar aquesta assignatura abans de les assignatures optatives de les matèries de Llengua i lingüística i de Professions de la llengua.

 

Amunt

L'objectiu fonamental de 'Llengua catalana: semàntica i lexicologia' és contribuir al fet que l'estudiant adquireixi les  competències següents:

 1.- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
 2.- Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 3.- Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 4.- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 
Més específicament, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

 1.- Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
 2.- Conèixer les característiques de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.
 3.- Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 4.- Identificar les relacions de significat que s'estableixen entre les diverses unitats lingüístiques i saber analitzar-les dintre d'un determinat marc teòric.

 5.- Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
 6.- Produir textos clars, cohesionats i estructurats adequadament.
 7.- Produir textos normativament correctes i formalment coherents.
 8.- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva.
 9.- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Amunt

El curs està organitzat en tres grans unitats temàtiques: a la primera unitat s'ofereix una introducció a l'estudi del significat lèxic. També s'hi tracten continguts de morfologia lèxica (i.e., derivació i composició). A la segona unitat es fa una introducció a la semàntica cognitiva. Finalment, a la tercera unitat s'estudia com es concep el significat lèxic en algunes teories formals.

Amunt

Teories recents sobre el lexicó PDF
Teories recents sobre el lexicó Web
Llengua catalana: semàntica i lexicologia PDF
Llengua catalana: semàntica i lexicologia Web

Amunt

Bàsicament, el material didàctic disponible consisteix en els mòduls en suport paper. Les activitats del curs se centraran en gran mesura a guiar els estudiants en la comprensió dels mòduls i assistir-los en les activitats i exercicis que s'hi proposen. Eventualment es faran també algunes lectures complementàries (articles de revistes o capítols de llibres sobre la matèria tractada).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt