Llengua catalana: semàntica i lexicologia Codi:  07.513    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Llengua catalana: semàntica i lexicologia  té com a objecte d'estudi el significat lèxic. L'adopció de diferents marcs conceptuals al llarg del desenvolupament de l'assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant un conspectus o visió general de la contribució dels diferents corrents lingüístics a l'estudi del significat.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el cinquè semestre (tercer curs) del grau. Forma part del mòdul de Llengua i lingüística i per tant de la menció lingüística d'aquesta titulació.

Amunt

Des del punt de vista professional, no hi ha ningú que dubti que un bon professional de la llengua catalana (professor, corrector, traductor, etc.) ha de tenir una bona capacitat d'expressió, anàlisi i argumentació lingüístiques. El pla docent d'aquestat assignatura està clarament orientat a assolir aquesta fita. A 'Llengua catalana: semàntica i lexicologia' es proporciona també a l'estudiant la base teòrica necessària perquè després la pugui posar a la pràctica en àmbits aplicats de la lexicologia, com per exemple l'elaboració de treballs lexicogràfics.

Amunt

Per tal de cursar aquesta assignatura cal haver superat 'Llengua, cultura i societat', 'Introducció a les ciències del llenguatge', 'Llengua llatina', 'Llengua catalana: estructura i ús' i 'L'estructura de les llengües'.

Cal cursar aquesta assignatura abans de les assignatures optatives de les matèries de Llengua i lingüística i de Professions de la llengua.

 

Amunt

L'objectiu fonamental de 'Llengua catalana: semàntica i lexicologia' és contribuir al fet que l'estudiant adquireixi les  competències següents:

 1.- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
 2.- Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 3.- Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 4.- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 
Més específicament, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

 1.- Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
 2.- Conèixer les característiques de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.
 3.- Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 4.- Identificar les relacions de significat que s'estableixen entre les diverses unitats lingüístiques i saber analitzar-les dintre d'un determinat marc teòric.

 5.- Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
 6.- Produir textos clars, cohesionats i estructurats adequadament.
 7.- Produir textos normativament correctes i formalment coherents.
 8.- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva.
 9.- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Amunt

El curs està organitzat en tres grans unitats temàtiques: a la primera unitat s'ofereix una introducció a l'estudi del significat lèxic. També s'hi tracten continguts de morfologia lèxica (i.e., derivació i composició). A la segona unitat es fa una introducció a la semàntica cognitiva. Finalment, a la tercera unitat s'estudia com es concep el significat lèxic en algunes teories formals.

Amunt

Material Suport
Lexicologia II Reaprofitament
Lexicologia I Reaprofitament
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica Reaprofitament

Amunt

Bàsicament, el material didàctic disponible consisteix en els mòduls en suport paper. Les activitats del curs se centraran en gran mesura a guiar els estudiants en la comprensió dels mòduls i assistir-los en les activitats i exercicis que s'hi proposen. Eventualment es faran també algunes lectures complementàries (articles de revistes o capítols de llibres sobre la matèria tractada).

Amunt

La bibliografia recomanada s'anirà oferint als estudiants d'acord amb el ritme de lectura i comprensió de la matèria estructurada en forma de mòduls. Tanmateix, dues referències bàsiques són les següents:

Cabré, M. T. i G. Rigau. (1986). Lexicologia i Semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

De Miguel, E. (2009). Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel Letras.

Amunt

1. Tauler del professor

És molt important que consulteu el tauler del professor, ja que és aquí on el professor penjarà tota aquella informació de caire general o particular que sigui rellevant per al desenvolupament del curs. Constitueix, doncs, un lloc de referència obligada per a tots els estudiants. L'alumne podrà trobar al tauler del professor informació com la següent: aclariments dels continguts dels mòduls didàctics, una especificació de quins continguts es consideraran més importants en l'assignatura, exercicis optatius per a practicar aquests continguts, recomanacions bibliogràfiques que facilitin la comprensió (i, si escau, l'ampliació) dels continguts, etc.

 

2. Consultes

En principi, no hi ha límit en el nombre de consultes que pot fer un estudiant. Ara bé, és convenient que la majoria d'aquestes siguin concretes, de manera que les respostes siguin també més profitoses per a l'estudiant. Això, però, no ha de ser obstacle perquè pregunteu qualsevol aspecte que no entengueu, sigui general o particular.

En el cas que una consulta esdevingui majoritària, i.e., si un grup d'alumnes fa la mateixa pregunta, la resposta també sortirà al tauler del professor (cf. supra) o al fòrum.

 

3. Mòduls en suport paper

Bàsicament, el seguiment correcte del curs implica anar llegint i entenent la informació continguda als mòduls que estan en suport paper i/o en pdf.

 

4. Exercicis

Per a trametre les PAC, envieu-les en un document Word adjunt de la forma següent: e.g., morenoc02.doc seria el segon lliurament de l'estudiant Clàudia Moreno.

Com a feina complementària a la realització dels exercicis de l'avaluació continuada, el professor proposarà a l'inici de cada mòdul una selecció d'exercicis d'autoavaluació (i.e., amb solució inclosa) i/o una sèrie d'activitats. La seva realització permetrà als estudiants d'adonar-se de si segueixen correctament el curs, tot posant a la pràctica els continguts adquirits.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada per a l'assignatura de Llengua catalana: semàntica i lexicologia consta de tres PAC (cf. la taula següent). Cada exercici fa referència a una part dels continguts del temari. En l'elaboració d'aquests exercicis l'estudiant posa en pràctica la seva capacitat d'anàlisi i argumentació lingüístiques:

 

Nom de la PAC Descripció Inici

Final o lliurament

PAC_1 Introducció a la lexicologia 24 de setembre 15 d'octubre
PAC_2 Semàntica i cognició 16 d'octubre 12 de novembre
PAC_3 Semàntica lèxica generativa 13 de novembre 11 de desembre

 

Les PAC s'avaluen d'acord amb els criteris que es defineixen en aquest document.

 

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

a)     De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.
b)     De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

1)     D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

¿      Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?
¿      Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?
¿      El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

2)     D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del professor.

 

Amunt

La prova de síntesi (PS)

La prova de síntesi (PS) consistirà en la realització d'exercicis similars als de l'AC. L'alumne haurà de realitzar aquesta prova per tal de demostrar que les capacitats d'anàlisi i argumentació lingüístiques obtingudes a l'AC són suficients per a resoldre problemes de teoria lèxica i semàntica tractats al llarg del curs.

NB:  El grau de domini de la llengua escrita (expressió i normativa) es tindrà en compte en aquesta matèria des del primer moment. La persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar la NO superació de l'Avaluació continuada o, en darrera instància, la no superació de la PS, atès que únicament en una prova escrita presencial sense suports externs de correctors es pot detectar el nivell real de llengua escrita de l'estudiant.

Examen global final

L'examen final presencial es farà al final del semestre. La tipologia dels exercicis de l'examen serà molt similar a la dels exercicis de l'avaluació continuada. Aquest examen constarà de cinc preguntes, corresponents a les tres unitats temporalitzades del curs. [NB: la nota de més amunt sobre el domini de la llengua escrita també s'aplica a l'examen].

 

Criteris d'avaluació

Les PAC s'avaluen d'acord amb els criteris que es defineixen en aquest document.

Amunt

Els exercicis d'avaluació continuada es lliuraran corregits als estudiants: la correcció inclourà no només la nota sinó també uns comentaris personalitzats tant dels aspectes positius com dels negatius. Normalment, la previsió per a la correcció dels exercicis i l'elaboració dels comentaris personalitzats per part del consultor és la d'una setmana i mitja.

Amunt