Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana Codi:  07.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana pretén introduir l'estudiant del grau de Llengua i literatura catalanes en els conceptes i temes fonamentals d'aquesta disciplina.

En el primer mòdul, Teories gramaticals i ensenyament de llengües es fa una breu presentació, des de la perspectiva històrica, de les teories gramaticals i les seves aplicacions a l'ensenyament de llengües. Així podem veure que a la lingüística tradicional, estructural, generativa i textual, els corresponen els mètodes d'ensenyament de llengües coneguts com a: gramàtica-traducció i gramàtica normativa; mètode audiolingüal; enfocament cognitiu i enfocament comunicatiu. Finalment, dins l'enfocament comunicatiu es fa una breu referència el mètode nocional-funcional i a les tipologies textuals.

El segon mòdul està orientat a les metodologies estratègiques i didàctiques aplicades a l'ensenyament de llengües. S'ha estructurat en dos blocs complementaris. El primer, Perfils i necessitats dels aprenents té per objectiu presentar els factors individuals que intervenen en el procés d'aprenentatge d'una segona llengua. El bloc Metodologies didàctiques en l'ensenyament de la llengua catalana presenta, a partir de diferents situacions d'ensenyament de la llengua catalana, els criteris educatius i les metodologies didàctiques que s'hi relacionen; al mateix temps, es dedica una especial atenció a les estratègies d'aprenentatge aplicades a la llengua catalana.

El tercer mòdul es centra en la didàctica de L'ensenyament de la llengua catalana des de diferents vessants. En primer lloc es dedica un bloc específic a presentar el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. El segon bloc del mòdul està dedicat a aprofundir en els principis i les tècniques per a l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge de llengües. Parlem de l'Avaluació. S'insisteix en el fet que l'avaluació no és només la comprovació de l'assoliment d'objectius i continguts i que implica tots els membres de la comunitat educativa.

L'últim bloc d'aquest mòdul El component sociocultural en l'ensenyament del català posa de manifest els lligams entre llengua i cultura i repassa els criteris d'anàlisi dels components socioculturals de la llengua catalana des de la perspectiva de l'ensenyament de la llengua. Aquest és també un aspecte poc tractat d'una manera sistemàtica als manuals de formació de professorat i és per aquest motiu que ens ha semblat oportú dedicar-hi una atenció especial.

L'últim mòdul és la síntesi de tots els continguts presentats i, al mateix temps, la posada en escena de tots aquests continguts. Les pràctiques. La unitat didàctica, els recursos i els materials didàctics fa la funció de sintetitzar, d'una manera pràctica, tots els aspectes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge: el currículum, la programació, la unitat didàctica, les activitats... En definitiva es fa una aproximació a la funció docent partint del currículum fins arribar a les activitats. També s'hi inclou informació sobre els principals recursos didàctics per a l'ensenyament de la llengua catalana.

 

Amunt

Aquesta assignatura és una assignatura obligatòria de tercer nivell. Forma part del mòdul temàtic de Professions de la llengua, juntament amb matèries com Política i planificació lingüístiques, Edició i assessorament lingüístic. L'assignatura en sí no té altres assignatures directament associades i l'única del grau dedicada a l'ensenyament de llengua. En tractar-se d'una assignatura de tercer nivell competencial, les competències que s'hi treballen són de les més complexes del grau juntament amb el Seminari d'Estudis Catalans i els TFG I i II.

Amunt

L'assignatura adreça qüestions d'ensenyament i aprenentatge de la llengua entre adolescents i adults en contextos diversos, com pot ser l'ensenyament secundari o la formació de col·lectius diversos (estrangers, grups professionals). Només de forma indirecta poden tractar-se aspectes d'adquisició de llengua i altres qüestions aplicables a l'ensenyament en edat infantil. 

Amunt

Competències específiques

5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les demés ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.

 • Objectiu 5.3. Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que es deriven d'aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, trastorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).

11. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els difererents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives 

 • Objectiu 11.2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
 • 11.9. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.
 • 11.10. Conèixer les dades globals d'ús del català segons variables i àmbits d'ús convencionals.
 • 11.11. Conèixer els diversos debats que hi ha en la societat sobre la llengua catalana i saber-los relacionar amb els estudis sociolingüístics.

16. Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional

 • Objectiu 16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 • 16. 3. Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).

17. Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística

 • Objectiu 17.1. Disseny de programes i accions formatives en llengua i literatura en programes per a adults, estrangers i col¿lectius desfavorits.
 • 17.2. Aplicar els coneixements del grau a l'elaboració de materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura.

 

Competències transversals

5. Resolució de problemes i formulació de preguntes

 • Objectiu 5.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

6. Treball individual i en equip

 • Objectiu 6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
 • 6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions

 • Objectiu 8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
 • 8.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Amunt

Teories lingüístiques i ensenyament de llengües

 • Gramàtica tradicional i mètode gramàtica-traducció
 • Lingüística estructural i mètode audiolingual
 • Gramàtica generativa i enfocament cognitiu
 •  Lingüística textual i enfocament comunicatiu
 • El treball didàctic de la gramàtica
 • La programació neurolingüística
 • Adquisició vs aprenentatge

Metodologies estratègiques i didàctiques aplicades a l'ensenyament de llengües. Perfils i necessitats dels aprenents

 • Diferències individuals en l'aprenentatge de llengües
 • La influència de la llengua materna
 • Els factors afectius
 • Personalitat i factors cognitius
 • L'edat
 • Les estratègies en l'aprenentatge de llengües
 • La necessitat de producció lingüística
 • El PLE (entorn personal d'aprenentatge)

Metodologies didàctiques en l'ensenyament de la llengua catalana

 • Anàlisi de situacions educatives
 • Criteris didàctics per a l'ensenyament de la llengua catalana
 • Un procés guiat d'ensenyament-aprenentatge de les estratègies en llengua catalana

L'ensenyament de la llengua catalana

El Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge de llengües

 • El Marc europeu comú de referència i el currículum
 • L'enfocament orientat a l'acció del MERC
 • Nivells de referència
 • Usos i impactes del Marc
 • Projectes i iniciatives relacionats amb el Marc 

L'avaluació

 • Què entenem per avaluació
 • Avaluació i currículum
 • Fases i funcions de l'avaluació
 • El disseny d'un programa avaluatiu: cap a una avaluació ètica
 • L'avaluació a l'aula i l'avaluació certificativa. Similituds i diferències
 • L'avaluació com a palanca per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge. La necessitat d'investigar.

El component sociocultural en l'ensenyament del català

 • El component sociocultural en l'ensenyament d'idiomes a través del temps
 • L'estreta unió entre llengua i cultura
 • Criteris d'anàlisi del component sociocultural
 • El contacte entre dos o més components socioculturals

Les pràctiques. La unitat didàctica, els recursos i els materials didàctics

 • L'enfocament, la marca del currículum
 • La programació
 • Les necessitats dels alumnes i la seva implicació en el procés d'aprenentatge
 • El rol del professor i la dinàmica de les sessions de treball
 • La tasca o el nucli de les unitats didàctiques
 • Les activitats i estratègies de comunicació i les destreses lingüístiques
 • La unitat didàctica o la unitat de mesura d'una programació
 • Les sessions de treball
 • El seguiment i l'avaluació
 • Els materials didàctics
 • Els recursos didàctics
 • Les eines TIC
 • La pràctica reflexiva

Amunt

Metodologia de l'ensenyament de la llengua Web
Com fer un dossier d’aprenentatge de llengües? PDF
Metodologia de l'ensenyament de la llengua PDF
Com avaluar les produccions orals i escrites (H2PAC) PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt