Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya Codi:  07.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya aborda els precedents, els inicis i el desenvolupament de les avantguardes històriques literàries en l'àmbit català dins del context europeu. L'alumne que curse l'assignatura coneixerà els trets principals dels principals corrents d'avantguarda, i assolirà estratègies lectores per a interpretar les realitzacions avantguardístiques que es van produir dins la literatura catalana entre la segona dècada del segle XX i la postguerra.

 

L'assignatura s'organitza en tres unitats o blocs temàtics.

El primer bloc aborda les avantguardes històriques europees des d'una perspectiva interdisciplinària. Bàsicament es treballen el futurisme, el cubisme, el dadaisme i el surrealisme, que són els moviments avantguardistes més essencials de la història de l'art en general i de la literatura en particular del primer terç del segle XX. Aquesta primera unitat té un caràcter introductori.

El segon bloc focalitza l'atenció en les manifestacions d'avantguarda als Països Catalans fins a l'esclat de la guerra civil espanyola, principalment en l'àmbit literari. S'estudien les relacions entre artistes i intel·lectuals catalans de l'òrbita avantguardista, les revistes que van esdevenir plataformes de la seva teoria i praxi artística, i els llibres de creació, en especial, els de poesia i prosa poètica.

En el tercer bloc s'aprofundeix en l'anàlisi de diversos escriptors d'avantguarda: J.M. Junoy, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Dalí, Carles Sindreu, J.V. Foix i Francesc Trabal, entre d'altres. També s'aborda de manera més panoràmica la continuïtat de l'avantguarda catalana més enllà de la guerra civil, en especial atenció a l'obra de Joan Brossa.

Es tracta, en definitiva, de proposar un exercici de lectura de les principals obres de l'avantguarda literària catalana a partir de la seva contextualització tant en l'àmbit europeu com català, i des d'una rica perspectiva interdisciplinària, per tal de conèixer i entendre un dels fenòmens creatius més importants del segle XX.

Amunt

L'assignatura aprofundeix en el coneixement dels autors i les obres de la literatura catalana del primer terç del segle XX, especialment. En aquest sentit, el coneixement de les obres relacionades amb l'avantguardisme és important per a formar-se un concepte total i integrador del període. Es tracta per tant d'una visió complementària i específica respecte a les assignatures que estudien la literatura catalana contemporània des d'una perspectiva més general, i proporciona eines per assolir un coneixement integral del període.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.). Particularment, el caràcter interdisciplinar de les avantguardes afavoreix que el seu coneixement siga útil des de àmbits professionals molt diversos, que poden arribar fins i tot al disseny, la imatge, etc.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita i l'aptitud per al pensament abstracte

Amunt

Per a aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Literatura catalana contemporània I i II.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria Literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.

També s'ofereix dins la Llicenciatura de Filologia Catalana (LRU), dins de la qual és una assignatura optativa de 6 crèdits.

Amunt

Objectius

 

1. Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.

2. Relacionar els textos literaris amb altres manifestacions de la vida cultural del país (art, música, periodisme, etc.).

3. Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.

4. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

5. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

6. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

7. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.

 

Competències

 

1. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

2. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

3. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

4. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

Amunt

1. Avantguardes a Europa.

1.1. Futurisme.

1.2. Cubisme.

1.3. Dadaisme.

1.4. Surrealisme.

 

2. Avantguardes a Catalunya.

2.1. Les primeres avantguardes.

2.2. Les avantguardes als anys trenta.

2.3. L'avantguardisme de postguerra.

 

3. Autors i obres.

3.1. Els poetes: J.M. Junoy, Joan Salvat-Papasseit, J.V. Foix.

3.2. Els prosistes: Salvador Dalí, Carles Sindreu, Francesc Trabal.

3.2. La postguerra: Joan Brossa.

Amunt

Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya Web
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt