Lexicografia Codi:  07.533    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

Com es fa un diccionari? Quins tipus de diccionaris hi ha? Què és una ontologia? Aquesta assignatura pretén respondre aquestes i altres preguntes, i es planteja com a objectiu fonamental que adquiriu els coneixements necessaris per elaborar diccionaris i productes lèxics similars (generals i especialitzats). Fa un èmfasi especial en l'organització de la disciplina, l'avaluació dels repertoris existents, els instruments metodològics per a l'elaboració de diccionaris i la pràctica lexicogràfica.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa, de 6 crèdits, del grau de Llengua i Literatura Catalanes. Forma part del bloc de matèries optatives relacionades amb les professions de la llengua, concretament amb l'àmbit de l'edició i l'assessorament lingüístic.

Amunt

La pràctica d'elaboració de diccionaris i altres repertoris lexicogràfics es projecta en diversos camps professionals, des de la producció impresa i digital de diccionaris, fins a la tasca terminogràfica i l'assessorament lingüístic (traducció i correcció de textos). Conèixer i aplicar les tècniques d'elaboració de diccionaris és útil per a qualsevol activitat de mediació lingüística que inclogui la confecció de repertoris lèxics.

Amunt

En aquesta assignatura, com en totes les optatives del grau de Llengua i Literatura Catalanes, cal tenir un domini superior de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual). L'estudiant que no tingui aquest nivell, i així ho manifesti en les PAC a la PS o a l'examen, no podrà superar l'assignatura.

Amunt

Objectius
En aquesta assignatura, a més dels objectius específics relacionats amb els continguts de la matèria, es treballaran els objectius següents:

 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 • Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.
 • Aplicar els coneixements del grau a l'elaboració de materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura.
 • Desenvolupar activitats culturals i polítiques per al foment de l'ús de llengües en contextos multilingües.
 • Aplicar coneixements del lèxic i l'estructura de la llengua, així com la capacitat de cerca i gestió d'informació a la creació de diccionaris i altres obres de referència (enciclopèdies, repertoris terminològics...).
 • Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Aquests objectius responen al treball de les competències següents:

- Competències específiques del grau de Llengua i Literatura Catalanes:

 • (16) Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • (17) Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.
 • (18) Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.


- Competències transversals de la UOC:

 • (2) Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • (5) Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 • (6) Treball individual i en equip. 

La metodologia docent serà eminentment aplicada, tot i que amb una base teòrica i reflexiva important: diverses PAC que combinin activitats variades acompanyades d'una part de preguntes de reflexió sobre els continguts dels mòduls i materials docents, i una prova final de síntesi.

Amunt

Els continguts que veureu en aquesta assignatura s'agruopen en els quatre blocs següents, per a cada un dels quals haureu de realitzar una PAC (pràctica d'avaluació contínua):

1. La lexicografia com a matèria de la lingüística aplicada
   1.1. Aproximacions a la lexicografia (principals línies de pensament en la lexicografia actual):
         - aproximació lexicològica: lexicografia general
         - aproximació terminològica: lexicografia especialitzada
         - aproximació des de la pràctica d'elaboració de diccionaris
   1.2. De la lexicografia impresa a la lexicografia digital:
         - lexicografia i informàtica
         - digitalització, informatització, estructures digitals
   1.3. Organització institucional de la lexicografia: tradicions, organismes, associacions, congressos


2. Els repertoris lexicogràfics
   2.1. Els diccionaris:
        - concepte de diccionari
        - tipologia dels diccionaris
        - principals classes de diccionaris
        - tradicions lexicogràfiques
  2.2. Altres repertoris lexicogràfics:
       - vocabularis, lèxics, glossaris, diccionaris enciclopèdics
       - bases de dades, models textuals, bases de dades lèxiques, bases de coneixement lèxic

3. Metodologia de la lexicografia (metalexicografia)
  3.1. Usuaris i destinataris
  3.2. Funcions lexicogràfiques
  3.3. Estructures lexicogràfiques:
      - hiperestructura
      - macroestructura
      - microestructura
      - estructures d'accés
      - iconoestructures
      - estructura referencial

  3.4. Avaluació de diccionaris
  3.5. Assistents tecnològics per al treball lexicogràfic:
     - eines de tractament de corpus
     - assistents per a l'elaboració de definicions
     - clústers de representació de l'equivalència

4. La pràctica lexicogràfica
  4.1. Textos d'orientació i textos de presentació
  4.2. Nomenclatures lexicogràfiques: lemari principal, abreviatures, apèndixs gramaticals, iconografia
  4.3. Constitució de lemaris: constitució i extracció de corpus.
  4.4. Indicacions lexicogràfiques
     - informació fonètica
     - informació gramatical
     - contextualitzadors i marques d'ús
     - representació lexicogràfica del significat
     - representació de l'equivalència
     - tractament dels exemples

Amunt

Terminografia PDF
Lexicografia computacional. Anàlisi morfològica i lexicografia PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt