Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia Codi:  07.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura té dos objectius principals: d'una banda, estudiarem la diversitat fonètica i fonològica que conforma el mosaic dialectal català; d'altra banda, estudiarem l'estructura interna de les paraules del català i dels processos morfològics que donen compte dels mots catalans. 
 
Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia combina l'activitat de lectura i l'activitat pràctica. D'una banda, l'assignatura conté una part de contingut teòric, especialment de definició de conceptes i procediments, però sense oblidar la part més pràctica. En concret, pel que fa a l'estudi de la Fonètica i Fonologia, en el web del Laboratori Virtual de Pràctiques hi trobareu multitud de recursos i experiments. Quant a l'estudi de la Morfologia, els mòduls inclouen activitats i exercicis d'autoavaluació amb les solucions corresponents. És convenient que realitzeu aquestes activitats i exercicis, que vosaltres mateixos us podreu corregir, per veure si seguiu correctament la matèria i perquè és a l'hora de fer els exercicis quan es plantegen els problemes i sorgeixen els dubtes. 

Recomanem de forma especial que seguiu l'avaluació continuada, ja que els continguts procedimentals d'aquesta assignatura difícilment es poden aprendre treballant intensament només les dues o tres darreres setmanes del quadrimestre.

Amunt

En aquesta assignatura s'amplien els conceptes de fonètica, fonologia i morfologia generals introduïts a Llengua catalana: estructura i ús i a L'estructura de les llengües, amb una atenció especial a la llengua catalana. Igualment, els coneixements de fonètica, fonologia i morfologia del català són importants en d'altres assignatures de llengua del pla d'estudis com la dialectologia, la sintaxi, la semàntica, la lexicologia, les gramàtiques històriques o la sociolingüística.

Amunt

L'assignatura té una aplicació directa en totes les activitats professionals relacionades amb la llengua, especialment la llengua catalana. Es tracta d'una assignatura especialment adequada tant per a persones interessades en la lingüística com per a professionals dels mitjans de comunicació, assessors lingüístics, actors, logopedes i tècnics en síntesi i reconeixement de veu.

Amunt

És convenient tenir nocions bàsiques de transcripció fonètica.

Amunt

Recomanacions

És recomanable haver superat l'assignatura L'estructura de les llengües.

Domini de la llengua escrita

El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el tutor de l'estudiant i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l'avaluació continuada o, en darrera instància, la no superació de la PS, ja que únicament en una prova escrita presencial -sense suports externs de correctors o amics- es pot detectar el nivell real de llengua escrita de l'estudiant.

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

  1. a) de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies;
  2. b) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:
1)      D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament:  Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulacióque recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.


2)      D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

Amunt

Els objectius principals d'aquesta assignatura són els següents.
1) Conèixer les característiques dels sons de la llengua catalana i els processos fonològics que caracteritzen les principals varietats dialectals del català.
2) Explicar com s'organitzen els paradigmes flexius del català. Distingir els afixos que integren les terminacions flexives en noms, adjectius i verbs. Comprendre quins són els valors en què s'organitzen les nocions de gènere, nombre, temps, aspecte, mode i persona.
3) Descriure els principals mecanismes de formació de mots en català. Saber descriure la forma dels pronoms febles i els processos morfofonològics que intervenen en la cliticització.
 
Competències específiques:
 
·        Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
·        Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir. 
·        Saber com s'estudien i s'analitzen la comprensió i la producció dels sons del llenguatge i saber-ho fer per al català.
·        Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa de les paraules d'un text i els processos de creació lèxica i saber-ho fer per al català.
 
 
Competències transversals:
 
·        Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

Amunt

Aquesta assignatura es divideix en tres parts fonamentals:
-         El mòdul 1 (Fonètica i fonologia catalanes): Presenta una caracterització fonètica dels sons del català, així com una descripció dels principals processos fonològics (vocàlics i consonàntics) que caracteritzen el català central i els altres dialectes.
Molt important: en la primera edició d'FFM hi havia un altre mòdul que es deia "Aplicacions de la fonètica i la fonologia" que hem eliminat d'aquesta edició de l'assignatura, perquè incrementava de manera excessiva el volum de feina.
-         El mòdul 2 (Morfologia: Flexió): Explica com s'organitzen els paradigmes flexius en català. Començarem amb les categories nominals (noms i adjectius) i acabarem amb la flexió verbal.
-         El mòdul 3 (Morfologia: Formació de mots i cliticització): Presenta els diferents processos morfològics de formació de nous mots, tot destacant-ne de manera especial la derivació, ja que es tracta del mecanisme més productiu per a l'obtenció de noves unitats lèxiques. En aquest darrer mòdul també revisarem les diferents variacions formals a què estan sotmesos els pronoms clítics catalans.

Amunt

Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt