Llatí medieval i humanístic Codi:  07.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

Llatí medieval i humanístic vol donar continuïtat a la formació bàsica en llengua llatina present en la nostra titulació, en què l'estudiant adquireix una competència essencial en l'instrument lingüístic, d'una banda, i de l'altra, uns coneixements sobre la literatura d'època romana. En aquesta asssignautra ens proposem conèixer el llatí medieval i humanísitc, és a dir, resseguir la trajectòria de la llengua llatina com a vehicle d'expressió de la cultura europea a partir de la fi del món antic i fins arribar pràcticament als nostres dies..

Són múltiples els aspectes que poden interessar l'estudiant dedicat a l'estudi de la llengua catalana i la seva evolució i que es vinculen al seu origen llatí i a la dilatada convivència productiva amb aquest, així com són diversos els episodis d'història cultural que tenen a veure amb la consideració de les llengües al llarg de la història, la divisió del treball establerta entre aquestes, el trasvasament d'idees, gèneres o motius literaris produït per la traducció, etc. Tots aquests aspectes són objecte de tractament a partir de textos originals i lectures complementàries.

L'orientació que vol tenir l'assignatura preveu la traducció i el comentari de textos com un dels exercicis bàsics i dels interessos de l'estudiant que s'hi inscriu. Els textos que es treballen són variats i la selecció i tipologia és adaptable. A banda del treball bàsic de lectura, traducció i comentari, es proposa d'analitzar i comprendre, d'una banda, els mètodes de treball dels autors que se serveixen d'aquesta llengua ja sense parlants espontanis, la seva relació amb la tradició o amb les literatures nacionals, i de l'altra, les condicions socials i culturals que duen a l'ús del llatí per a determinades funcions, el seu paper en l'educació o en la vida pràctica, condicions canviants i diverses al llarg del dilatat període que ens proposem de resseguir.

Continguts

L'ordenació dels continguts en els mòduls segueix el criteri següent: primer, la reflexió sobre el concepte; després, la reflexió (i la descripció, si escau) de l'instrument lingüístic (llatí medieval, humanístic, neollatí); i finalment, el desenvolupament de les ètapes, gèneres i autors principals.

És clar que en el cas del mòdul 1 la descripció de la llengua llatina medieval comporta un detall més gran de les seves especificitats, mentre que en el mòdul 2 i 3 s'al·ludeix més succintament a la tipologia de la llengua emprada pels humanistes, atès que es tracta d'un tipus de llengua que, com veurem, sense renunciar de vegades al pòsit medieval, retorna a les fonts clàssiques i les pren com a model.

Cal advertir que en cadascun dels mòduls hom dedica una atenció especial a la literatura llatina produïda en l'àmbit català. Aquesta circumstància confereix al material didàctic el mèrit de la novetat, perquè s'hi tracten qüestions, autors o textos que encara no han estat estudiats o ho han estat molt poc i, d'altra banda, el situa en un punt intermedi entre el manual i el treball de recerca, atès que conté aspectes i temes que no havien estat mai desenvolupats anteriorment o que no havien pogut ser estudiats en profunditat davant de la magnitud de l'àmbit d'estudi.

El material ofert pels mòduls es pot anar treballant seqüencialment (n'oferim una pauta a l'apartat de Proposta d'avaluació contínua), enllaçant amb els exercicis i activitats de cada mòdul. Les lectures complementàries que proposarem tenen l'objectiu de completar algun aspecte i, sobretot, d'obrir perspectives que no es donen en els mòduls: sobre el concepte de llatí medieval, el seu origen i la seva relació amb els vulgars; sobre la dimensió social i pràctica de l'ús del llatí en el món medieval i modern; sobre el paper del llatí en el món educatiu... Aquestes lectures poden ser objecte de lectura, recensió crítica o debat col·lectiu.

Amunt

L'assignatura s'inscriu en el mòdul de Llengua catalana, dins de la titulació de grau de Llengua i literatura catalanes.

Amunt

El plantejament i el treball de l'assignatura impliquen un coneixement bàsic de la llengua llatina, ja que les proves d'avaluació contínua exigiran la traducció i lectura de textos escrits en aquesta llengua. D'altra banda, tenir conceptes bàsics sobre la morfologia i la sintaxi del llatí també ajudarà a comprendre correctament la matèria.

Amunt

 

  • Coneixement de la pròpia tradició cultural en tota la seva complexitat
  • Anàlisi de textos en els diferents nivells estructurals
  • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural
  • Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives
  • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional
  • Cerca, gestió i ús de la informació
  • Exercici de l'anàlisi i la síntesi

Per tal d'oferir una major concreció d'aquests objectius generals, cal tenir present que, d'acord amb l'orientació que hem exposat en l'apartat anterior, l'assoliment d'aquests objectius pressuposa el desenvolupament de les habilitats de comprensió i interpretació dels textos llatins, aspecte que constitueix també el primer objectiu de la matèria i es pot considerar un contingut transversal de tipus procedimental.

Cal entendre, doncs, que una part important de les tasques concretes que caldrà fer al llarg del semestre caldrà destinar-les -per bé que amb la vista posada en un millor assoliment dels altres objectius i sempre en funció de les necessitats dels estudiants- al desenvolupament del primer objectiu.

 

Amunt

Mòdul 1. De la fi de l'antiguitat a l'albada del Renaixement (segles VI-XIII)

Mòdul 2. El Renaixement i l'humanisme (seges XIV-XVI)

Mòdul 3. Llatí i producció llatina fins a l'actualitat (segles XVII- XX)

Amunt

Curs de gramàtica llatina PDF
Ianva Web
El llatí en el món medieval i modern PDF
Llatí II Web
Del llatí al català PDF
Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura. Material complementari Web
El llatí en el món medieval i modern Web

Amunt

El material didàctic en paper (mòduls) conté, com s'ha indicat, la descripció de cada etapa i de cada àmbit d'ús del llatí, especialment en el món de la creació, i un desenvolupament per gèneres i autors principals, en una perspectiva d'història literària clàssica. Els mòduls són accessibles a l'apartat Materials de l'aula en pdf. Igualment es dóna acés a un mòdul de Gramàtica llatina amb l'objectiu que es pugui consultar sempre que l'estudiant ho necessiti per recuperar aspectes de morfologia o sintaxi que calgui refrescar.

El material associat (accessible des de l'espai web de l'assignatura) està format per alguns textos complementaris, d'ampliació dels mòduls i per textos originals, fragments llatins que reflecteixen diversos gèneres i personatges del període contingut a cada mòdul; aquests textos són útils per a exercitar la traducció i el comentari i preparar les activitats que s'han previst al llarg del semestre. Recordeu que aquí mateix (web) trobareu els exercicis d'autoavaluació i les activitats, i també el Glossari i la Bibliografia complementària.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt