Llenguatge, ment i cervell Codi:  07.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

Llenguatge, ment i cervell s'ha concebut com una introducció a la psicolingüística i a la neurolingüística, dues disciplines que s'integren en el marc global de la ciència cognitiva. Es presenten els conceptes bàsics, els principals corrents teòrics i els mètodes més habituals en l'estudi dels processos mentals implicats en l'ús del llenguatge, així com en l'estudi del substrat neuronal del processament lingüístic.

L'assignatura es divideix en quatre unitats:

1) La psicolingüística

En la primera unitat s'introdueixen els àmbits d'estudi fonamentals de la psicolingüística: adquisició, comprensió i producció del llenguatge. Es presenten els principals corrents teòrics que han conformat la història de la disciplina i es descriuen els mètodes empírics més habituals en l'estudi del processament lingüístic. Finalment, s'hi estudien també les relacions entre llenguatge i pensament.

2) L'adquisició del llenguatge

En la segona unitat es fa un estudi aprofundit de l'adquisició del llenguatge per part dels infants. S'hi exposen les diferents perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge i es descriuen en detall les diferents etapes del desenvolupament de la capacitat lingüística.

3) La comprensió i la producció del llenguatge

La tercera unitat està dedicada a l'estudi de la comprensió i la producció lingüística en el parlant adult, nadiu i expert, tant en la modalitat oral com escrita: comprensió oral, producció oral, lectura i escriptura. De tots els subcomponents del llenguatge, aquest mòdul se centra especialment en la descripció del processament semàntic i sintàctic.

4) La neurolingüística

Finalment, en la quarta unitat es presenta la història de la neurolingüística, es descriuen en detall i de manera il·lustrada les bases neuroanatòmiques del llenguatge, i es classifiquen els diferents trastorns del llenguatge que són conseqüència de dany cerebral, coneguts com a afàsies.

Amunt

Llenguatge, ment i cervell és una assignatura optativa del Grau en Llengua i Literatura catalanes. En concret, és una assignatura del Perfil d'optativitat lingüístic. 

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures següents: Introducció a les ciències del llenguatge i L'estructura de les llengües.

Amunt

Els objectius que heu d'haver assolit després d'haver cursat l'assignatura Llenguatge, ment i cervell es poden resumir de la manera següent:

1.Comprendre quin és l'objecte d'estudi de la psicolingüística, conèixer els diferents corrents i períodes històrics de la disciplina, i saber classificar els diferents mètodes que es fan servir des d'aquesta àrea de coneixement.

2. Comprendre les diferents perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge i saber analitzar les diferents etapes del desenvolupament de la capacitat lingüística (etapa prelingüística, desenvolupament fonològic, desenvolupament lèxic i semàntic, així com desenvolupament de la morfologia i la sintaxi).

3.Conèixer les diferents hipòtesis i models sobre el funcionament dels processos de comprensió i producció del parlant adult, tant en la modalitat oral com escrita.

4.Saber situar els diferents períodes històrics de la neurolingüística, conèixer les bases neuroanatòmiques del llenguatge i ser capaç de classificar els diferents trastorns afàsics.

 

Competències específiques

- Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.

- Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que es deriven d'aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, trastorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).

- Conèixer els principis de la metodologia de la recerca i saber-los aplicar a la recerca en l'àmbit del llenguatge.

 

Competències transversals

- Resolució de problemes i formulació de preguntes.

- Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Amunt

 

Mòdul didàctic 1

La psicolingüística

1.      Els àmbits de la psicolingüística

2.      Aproximació històrica

3.       Els mètodes

4.      La relació entre llenguatge i pensament

 

Mòdul didàctic 2

L'adquisició del llenguatge

1.      Perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge

2.      L'etapa prelingüística

3.       Desenvolupament fonològic

4.      Desenvolupament lèxic i semàntic

5.      Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi

 

Mòdul didàctic 3

La comprensió i la producció del llenguatge

1.      Comprensió oral

2.       Producció oral

3.      Lectura

4.      Escriptura

5.       Processament semàntic

6.      Processament sintàctic

 

Mòdul didàctic 4

La neurolingüística

1.      Aproximació històrica

2.      Bases neuroanatòmiques del llenguatge

3.       Els trastorns afàsics

Amunt

Presentació de l'assignatura Llenguatge, ment i cervell Audiovisual
Llenguatge, ment i cervell Web
Llenguatge, ment i cervell PDF

Amunt

L'assignatura té com a material didàctic l'obra en paper coordinada per Marta Coll-Florit, Llenguatge, ment i cervell, que subministra la UOC al principi del curs.

El plantejament del curs està orientat de manera que es pugui seguir i superar utilitzant bàsicament el material docent subministrat per la UOC. Tanmateix, la dinàmica docent universitària fa aconsellable la utilització puntual de bibliografia de suport. Lògicament, com en qualsevol estudi, també faran ús de la bibliografia complementària els estudiants que desitgin aprofundir en els temes tractats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt