Multilingüisme i educació Codi:  07.541    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura Multilingüisme i educació forma part del bloc de matèries de professions de la llengua del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, i té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores.

Aquesta assignatura se centra en la reflexió sobre les característiques de la societat de la informació, el multilingüisme i el paper del plurilingüisme en el desenvolupament de les persones, en la constatació del multilingüisme social i la necessitat d'adoptar polítiques lingüístiques als sistemes educatius que promoguin el plurilingüisme individual, en l'estudi i l'anàlisi dels models psicolingüístics que expliquen el funcionament plurilingüe individual, en la descripció i anàlisi de les diferents propostes organitzatives escolars que promouen el coneixement de llengües, en l'exposició i discussió de diferents propostes per promoure la competència plurilingüe amb un èmfasi especial en les polítiques lingüístiques i educatives al voltant de la promoció de les llengües minoritàries i minoritzades. Al llarg de l'assignatura analitzarem les recomanacions dels organismes internacionals i de diferents grups d'experts sobre la importància del plurilingüisme individual i la seva concreció als sistemes educatius amb una especial rellevància pel que fa al cas de Catalunya.

Al mateix temps que aprendreu aquests continguts, anireu treballant competències relacionades amb l'exercici professional tant pel que fa al disseny de polítiques lingüístiques a l'educació formal i no-formal com pel que fa a la intervenció en programes i dissenys lingüístics educatius específics.

Amunt

Per a qualsevol estudiant de Llengua i Literatura Catalanes és essencial disposar de coneixements sobre el multilingüisme, el plurilingüisme i la competència lingüística. Aquests coneixements tenen una relació directa amb els fenòmens de la realitat social que aborda el grau de Llengua i Literatura Catalanes. A més, ja en el present, calen persones amb una bona formació lingüística que siguin capaços d'orientar adequadament polítiques, programes i propostes a l'educació formal i no-formal per a promoure el plurilingüisme individual.

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona amb les professions associades amb la docència i la pedagogia, sobretot les referides al nivells preescolar i preescolar. Al llarg de l'assignatura, tanmateix, hi haurà moltes connexions amb la recerca que s'ha fet i es fa en el camp de les ciències cognitives.

Amunt

L'assignatura Multilingüisme i Educació és una assignatura optativa que no requereix coneixements teòrics previs. Cal, no obstant això, actituds prèvies referides a la gran importància de l'educació a la nostra societat i, més en concret, pel que fa a l'aprenentatge lingüístic.

Amunt

Objectius i competències

1. Gestionar coneixements i informacions sobre les característiques de la societat de la informació i les seves implicacions en relació al multilingüisme i la multiculturalitat.

2. Reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en les persones plurilingües i pluriculturals, així com sobre les polítiques lingüístiques que regulen el multilingüisme.

3. Analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, els aspectes educatius implicats en el desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural.

4. Reconèixer els aspectes més importants implicats en les reflexions de les institucions europees sobre l'educació lingüística i les seves concrecions a l'Estat Espanyol.

5. Gestionar coneixements i informacions sobre les característiques de l'educació bilingüe, dels seus plantejaments teòrics i dels models organitzatius escolars.

6. Reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en l'educació bilingüe, així com sobre les polítiques lingüístiques que regulen el tractament de les llengües a l'educació escolar.

7. Analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, les recerques sobre el desenvolupament de la competència bi-plurilingüe i extraure les conseqüències per a l'organització escolar i la pràctica educativa.

8. Identificar els aspectes metodològics més importants implicats en l'establiment i desenvolupament de l'educació bilingüe.

9. Gestionar coneixements i informacions sobre les característiques de l'escola inclusiva, dels seus plantejaments teòrics i dels models organitzatius escolars amb una atenció especial a les qüestions lingüístiques.

10. Reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en l'educació plurilingüe, així com sobre els aspectes pedagògics implicats en el desenvolupament de la competència
plurilingüe.

11. Analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, les propostes de l'educació bilingüe, avaluar les seves possibilitats i extraure les conseqüències per a l'organització escolar i la pràctica educativa en una escola inclusiva i multilingüe.

12. Identificar els aspectes més importants implicats en l'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres.

Tot assolint aquests objectius, treballareu en les diferent PACs unes competències, que pel que fa al Grau de Llengua i Literatura Catalanes són:

1. Relacionar els coneixements psicològics, sociològics, pedagògics i didàctics amb el coneixements lingüístics.

2. Conèixer els principals models i teories sobre la competència plurilingüe i el desenvolupament i aprenentatge de llengües.

3. Saber les aplicacions que es deriven de l'estudi del llenguatge, de la seva relació amb la ment individual i de les formes en que s'adquireixen i aprenen les llengües.

4. Saber concebre la llengua en la seva dimensió educativa, conèixer els estudis propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions.

5. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic i les seves implicacions educatives pel que fa als usos lingüístics, els seus gèneres i els registres corresponents.

6. Conèixer els debats educatius que hi ha a la societat sobre la llengua catalana i saber-los relacionar amb els estudis sociolingüístics.

7. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant l'educació formal i no-formal.

8. Comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura, educació i identitat.  

9. Disseny de programes i accions formatives en llengua en programes per a adults, estrangers i col·lectius desfavorits.

10. Anàlisi i interpretació de material de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

11. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.

12. Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

Amunt

Mòdul 1: Societat de la informació i multilingüisme

El mòdul 1 introdueix l'assignatura "Multilingüisme i educació" en tres blocs de continguts. Al primer es mostren les implicacions de la mobilitat geogràfica implicada en la globalització i les necessitats lingüístiques de les persones. Al segon es discuteixen alguns aspectes relacionats amb la competència plurilingüe i pluricultural de les persones. Finalment, al tercer es discuteixen les decisions adoptades tant als organismes europeus -Unió Europea i Consell d'Europa- com a les distintes autonomies de l'Estat Espanyol que tenen dues llengües oficials.

Mòdul 2: L'educació bilingüe i l'adquisició i desenvolupament de la competència lingüística

El mòdul 2 aborda els aspectes centrals de l'educació bilingüe en quatre blocs de continguts. Al primer es fa un repàs històric sobre les concepcions escolars de l'educació bilingüe i sobre les relacions entre la llengua inicial de l'alumnat i la segona llengua. Al segon es presenten els fonaments psicopedagògics de l'educació bilingüe. Al tercer es discuteixen les dades més importants obtingudes a l'avaluació de l'educació bilingüe. A l'últim s'ofereix una perspectiva interpretativa i un model teòric per a comprendre l'educació multilingüe.

Mòdul 3: Organització escolar, pràctica educativa i competència plurilingüe

En aquest mòdul ens introduïm mitjançant tres blocs de continguts en qüestions relacionades amb la pràctica educativa,
l'organització escolar i l'educació multilingüe al segle XXI. Al primer s'analitzen qüestions referides a la cohesió social, l'escola inclusiva i el tractament escolar de les llengües. Al segon s'estudien les relacions entre el desenvolupament de la competència plurilingüe i la pràctica educativa. El tercer centra els aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Amunt

Multilingüisme i educació Web
Multilingüisme i educació PDF

Amunt

Els següents treballs, articles i capítols:

  

PAC 1

Amorós, O. i Bañeres, J. (2010). "Fer del català la llengua pública comuna", Llengua, societat i comunicació, 8, p.4-10. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46325.pdf  

Barrieras, M. et al. (2009). "Pràctiques i competències plurilingües". A: Barrieras, M. et al. Diversitat lingüística a l'aula: Construir centres plurilingües. Vic: Eumo, p. 67-79. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46338.pdf

High Level Group on Multilingualism (2007). Towards a comprehensive strategy for multilingualism in the European Union. Final Report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. ISBN 978-92-79-06902-4. 36 p. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46334.pdf

- Versió en català (p. 49-75):

 

PAC 2

Arnau, J. (1992). "Educación bilingüe: modelos y principios psicopedagógicos". A: La educación bilingüe, Cuadernos de Educación, 7, p. 11-51. Barcelona: Horsori. ISBN 84-85840-15-1. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/proteg its/46586.pdf

Cummins, J. (2002). "El dominio del idioma en contextos académicos". A: Cummins, J. Lenguaje, poder y pedagogía. Madrid: Morata, p. 73-104. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46367.pdf

 Cummins, J. (2005). "La hipótesis de la interdependencia 25 años después: la investigación actual y sus implicaciones para la educación bilingüe". A: Multilingüismo y multiculturalismo en la escuela, p. 73-104. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46587.pdf

Vila, I. (1983). "Reflexiones en torno al bilingüismo y la enseñanza bilingüe", Infancia y aprendizaje, 21, p. 4-22. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo /668598.pdf


PAC 3

Barrieras, M. et al. (2009). "Pràctiques i competències plurilingües". A: Diversitat lingüística a l'aula. Construir centres educatius plurilingües. Barcelona/Vic: Fundació Bofill / EUMO: p. 67-79. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46338.pdf

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Pla per a la llengua i la cohesió social: Educació i convivència intercultural. Document no publicat, 2009. 36 p. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46339.pdf

Oller, J. i Vila, I. (2008). "El conocimiento de catalán y castellano del alumnado de origen extranjero, tiempo de estancia en Catalunya y lengua inicial al finalizar la enseñanza primaria", SL&I en red: Revista electrónica de investigación y didàctica, vol. 1, núm. 1, p. 10-24. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2797905.pdf  

Vila, I. et al. (2006). "Els programes de canvi de llengua de la llar a l'escola: aspectes metodològics i organitzatius". A: Vila, I. et al. Conclusions de la comissió Nova immersió i canvis metodològics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, p. 57-88. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/46341.pdf  

Vila, I; Siqués, C; Roig, T. (2006). "Capítol 1 - Deu anys de canvis als sistemes   educatius". A: "Llengua, escola i immigració: un debat obert", p. 9-32. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/C1604/46140.pdf

Vila, I;   Siqués, C; Roig, T. (2006). "Capítol 3 - L'educació bilingüe: una guia per als   sistemes educatius". A: "Llengua, escola i immigració: un debat obert", p. 69-96. http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/C1604/46139.pdf

 

 

 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt