Narrativa catalana actual Codi:  07.542    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'alumne que cursi l'assignatura Narrativa catalana actual obtindrà una visió suficientment significativa de la producció del gènere narratiu més rellevant d´arreu del domini lingüístic publicat des dels anys setanta del segle passat fins avui. Al llarg del semestre l'alumne adquirirà estratègies i eines interpretatives per tal d'interpretar les obres proposades del període, desenvoluparà la capacitat d´elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions relacionades amb la teoria i la crítica narratives, i compartirà amb els companys de l´aula experiències lectores que li permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita o reclama la lectura.

L´assignatura s´organitza en tres unitats:

Unitat 1. « El marc de la tradició literària catalana»

Unitat 2. «Relació de la literatura catalana amb altres realitats culturals»

Unitat 3. «Anàlisis d'un text literari»

És important fer constar que aquesta assignatura pertany al Grau de Llengua i Literatura catalanes (6 crèdits ECTS).

Amunt

Aquesta és una assignatura del Grau en Llengua i Literatura Catalanes dedicada exclusivament a la producció narrativa més recent i rellevant de les últimes dècades. L'estudiant que cursi l'assignatura, per tant, aprofundirà en el coneixement del gènere a través de la lectura de textos crítics recents i de les obres narratives proposades.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s´obren nous camins en els móns editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d´expressió oral i escrita i l´aptitud per al pensament abstracte.

Amunt

Per a aquesta assignatura és imprescindible tenir coneixements de literatura catalana contemporània i domini de l'escriptura acadèmica.Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, dins la matèria Literatura catalana. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.Amunt

 • Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària/narrativa catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana. 
 • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals. 
 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos. 
 • Conèixer els mecanismes pels quals la institució literària estableix un procés dinàmic de formació i reelaboració d´un repertori canònic. 
 • Reflexionar de manera teòrica i metacrítica en relació amb la literatura. 
 • Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe. 
 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina. 
 • Analitzar i interpretar textos de naturalesa complexa. 
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Competències

 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana. 
 • Analitzar i comentar críticament obres literàries. 
 • Analitzar textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada. 
 • Analitzar críticament textos, productes i pràctiques culturals. 
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi. 
 • Perfeccionar l´expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

 

Amunt

L'assignatura té com a objecte l´estudi de la narrativa catalana produïda arreu del domini lingüístic des de mitjan decenni dels setanta, que coincideix amb la fi del franquisme, fins als nostres dies. En aquell moment es produeix una desclosa d'obres de primer ordre al si de la narrativa catalana. D'entre la nòmina d'autors que s'estudiaran destaquen Baltasar Porcel, Maria Barbal, Jaume Cabré i Francesc Serés. Així mateix, s´estudiaran altres autors igualment significatius i algunes qüestions relacionades amb el gènere, com ara la llengua literària, el cànon, la tradició, i les relacions interartístiques.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt