Tipologia lingüística Codi:  07.557    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

La tipologia lingüística és una branca de la lingüística que estudia la classificació de les llengües segons les seves propietats i similituds en estructures i funcions comunicatives. Podeu veure'n aquí una descripció informal.

El curs adopta un enfocament funcional de la tipologia lingüística, que cerca identificar i reconèixer les estructures recurrents que es fan servir per a expressar diferents categories gramaticals o semàntiques en les llengües.

S'hi introdueix un seguit de conceptes rellevants per a l'anàlisi tipològico-funcional, com la distinció entre funció i estratègia, la classificació semàntica dels mots segons el seu tipus conceptual, o les nocions de rol semàntic i de rol discursiu. A continuació s'hi estudien  àmbits com definitud, dixi, nombre, quantificació, qualificació o possessió; l'expressió en les diferents llengües de les funcions gramaticals i discursives (subjecte, objecte, tema, focus); i la variació en la manera d'expressar el temps, l'aspecte, la modalitat, la polaritat (afirmativa i negativa) i la il·locució (declarativa, interrogativa, imperativa).

 

Amunt

Tipologia lingüística és una assignatura optativa del grau de Llengua i literatura catalanes. Pertany a l'itinerari de Llengua i lingüística i per tant és una de les assignatures que es poden cursar per a graduar-se amb aquesta menció d'optativitat.

Amunt

La capacitat de comunicar-se en diverses llengües i en general les competències multilingües són fonamentals en la societat actual, en la gran majoria de professions. Així, més enllà de l'estricte coneixement de llengües, conèixer les estratègies comunicatives que utilitzen diferents llengües del món, encara que no les sapiguem parlar, resulta molt útil per a moltes situacions de comunicació intercultural.

A banda d'aquest fet, no cal dir que aquest coneixement és fonamental per a qui treballi en qualsevol professió lingüística i, especialment, per als traductors.

Amunt

Per matricular-se de Tipologia lingüística és convenient haver superat les assignatures obligatòries de lingüística del Grau.

Amunt

- Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
- Conèixer els principis de la metodologia de la recerca i saber-los aplicar a la recerca en l'àmbit del llenguatge.
- Ser capaços d'identificar en les produccions d'una llengua el que té en comú amb la resta de llengües i el que en pot ser específic i/o de la seva família lingüística, i saber situar el català en el marc d'aquestes similituds i diferències.
- Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
- Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

Amunt

El curs consta de sis mòduls:

Mòdul 1. Tipologia i universals
Mòdul 2. Nocions bàsiques de tipologia funcional
Mòdul 3. Estructura del sintagma nominal
Mòdul 4. L'expressió de les funcions oracionals
Mòdul 5. Operadors semàntics de l'oració
Mòdul 6. Les oracions compostes

La part teòrica es complementa amb activitats consistents en aplicar els conceptes estudiats sobre exemples de diferents llengües del món.

Amunt

Tipologia lingüística PDF

Amunt

Els materials de l'assignatura estan constituïts pel volum "Tipologia lingüística". El teniu a l'aula en format digital i també el rebreu en format paper.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt