Introducció a les ciències del llenguatge Codi:  07.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura "Introducció a les ciències del llenguatge" és el punt d'entrada a tots els estudis sobre la llengua que es desenvoluparan al llarg del Grau. Els materials docents tracten de manera amena, didàctica i rigorosa els temes fonamentals que cal conèixer per a endisar-se en l'estudi de les llengües i de la facultat del llenguatge en general: els orígens del llenguatge, la comunicació i els signes, aspectes de sociolingüística i adquisició de llengües, la variació i el canvi lingüístic, i una breu història de les ciències del llenguatge. També està disponible una ampliació que actualitza alguns dels temes tractats (orígens del llenguatge, distribució i classificació de llengües), i hi incorpora altres que han aparegut recentment en la Lingüística: les llengües de signes, els enfocaments cognitius, etc. Aquests materials es complementen amb la distribució del llibre: "Una història de l'escriptura"[1] i diversos materials publicats per la Generalitat de Catalunya sobre diferents llengües, a l´abast a través de la Xarxa.  

NB[1]: Aquest llibre es distribueix en llengua castellana atès que l'edició en català està exhaurida i l'editorial no preveu reeditar-la.

Amunt

Es tracta d'una assignatura bàsica per a la resta de matèries lingüístiques, ja que planteja els fonaments comuns a l'estudi de totes les llengües.

Amunt

Com a assignatura bàsica, és indispensable per a la formació del Graduat en Llengua i Literatura Catalanes en qualsevol de les seves branques d'actuació.

Amunt

L'assignatura no requereix coneixements previs, atès el seu caràcter introductori.

Amunt

 • Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua
 • Emmarcar els estudis sobre els orígens del llenguatge en els estudis biològics sobre l'evolució
 • Relacionar l'estudi del llenguatge amb la semiòtica i l'estudi de la comunicació
 • Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que té aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, transtorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...)
 • Saber concebre la llengua en la seva dimensió social, quins estudis són propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions
 • Comprendre la dimensió històrica de les llengües i saber analitzar quins factors incideixen en el seu naixement, evolució i mort.
 • Conèixer els mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües i saber analitzar un text del català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant situar-lo en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 • Entendre les funcions socials i comunicatives de l'estàndard.
 • Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de forma clara i acurada.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i usar-la de forma adequada.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

  Tots aquests objectius es tracten en aquesta assignatura a un nivell introductori.   COMPETÈNCIES QUE S'HI TREBALLEN:               ESPECÍFIQUES:

 • Identificar, en un estudi o treball sobre la llengua, el seu marc i antecedents teòrics i en conseqüència quines són les seves aportacions originals
 • Relacionar l'estudi del llenguatge amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, alhora, saber identificar i caracteritzar allò que li és específic i per tant el singularitza com a ciència.
 • Conèixer el procés de formació de les llengües literàries i dels estàndards moderns.
   

  TRANSVERSALS:
 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Compromís ètic i reconeixement de la diversitat.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Amunt

Introducció a les ciències del llenguatge PDF
Introducció a les ciències del llenguatge. Ampliació PDF
Psicolingüística, adquisició, aprenentatge i neurolingüística Web
Introducció a les ciències del llenguatge Web
La escritura:una introducción a la cultura alfabética Llibre-manual

Amunt

El material principal de l'assignatura és "Introducció a les ciències del llenguatge", manual escrit per a la UOC pel professor Jesús Tuson. Aquest manual s'ha ampliat amb "Introducció a les ciències del llenguatge. Ampliació" del qual és autor Cecili Garriga Escribano i amb "Psicolingüística, adquisició, aprenentatge i neurolingüística" del professor Faustino Diéguez-Vide. A més, es distribueix el llibre "La escritura: una introducción a la cultura alfabética, de Jesús Tuson.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt