Iniciativa emprenedora Codi:  07.561    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

En les economies actuals, apareixen noves oportunitats de negoci per donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per  millorar l'oferta existent. En aquest sentit, la figura de l'emprenedor, esdevé un element central. Paral·lelament, les empreses valoren cada vegada més que les seves organitzacions tinguin una cultura emprenedora i estimulen que els seus empleats actuin com a emprenedors en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que existeix una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió: Contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació, és una font de cohesió i dinamisme social i es pot aprendre, entre altres característiques.


Així doncs, l'assignatura Iniciativa Emprenedora pretén fomentar l'esperit emprenedor de l'estudiant a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor i que es concreten en els següents blocs temàtics:  

 • L'esperit emprenedor i les actituds cap a l'activitat emprenedora
 • L'emprenedor i els equips fundacionals com a protagonistes de l'activitat emprenedora
 • Idees, oportunitats i models de negoci
 • Els recursos en el procés emprenedor

Amunt

Iniciativa emprenedora és una assignatura bàsica dels graus de Turisme, Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Llengua i Literatura Catalanes, Documentació, Multimèdia i Relacions Laborals i Ocupació. 

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no calen coneixements previs.

Amunt

A l'assignatura d'iniciativa emprenedora es treballen i avaluen les següents competències:

Competències transversals

Treballar en un grup organitzat, en entorns presencials o virtuals i amb diversitat de persones i de temes.  En aquesta competència s'avaluen els criteris d'acompliment següents i que són tots els assignats a la competència:

 1. Col·laborar en la definició dels objectius del grup, tot relacionant-los amb els propis.
 2. Consensuar les normes de funcionament del grup, i l'organització i la distribució dels processos i les tasques del grup.
 3. Integrar i utilitzar adequadament els recursos tecnològics en les tasques del grup.
 4. Contribuir de forma activa dins dels terminis previstos i amb els recursos disponibles, tot respectant les normes de funcionament acordades.
 5. Contribuir a la cohesió de l'equip amb una bona comunicació, tot compartint informació, coneixement i experiències, respectant els punts de vista dels altres, i oferint retroalimentació de forma constructiva.
 6. Actuar constructivament a l'hora de resoldre els conflictes de l'equip.

Emprendre i innovar en què es treballen i avaluen els següents nivells:

 1. Reconèxier els punts forts i/o àrees de millora dels actuals processos i mètodes de treball així com oportunitats de negoci.
 2. Prendre iniciatives davant situacions professionals habituals.
 3. Avaluar els riscs i les oportunitats vinculats als processos d'emprenedoria i innovació i seleccionar les àrees de millora on actuar.
 4. Fer participar i implicar a terceres persones de la pròpia iniciativa i de la visió de futur.
 5. Proposar i experimentar procedimients i mètodes per a desenvolupar nous processos o productes.
 6. Definir i dissenyar nous projectes, tant de creació com de millora i d'innovació.

Competències específiques:

Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials amb nivell  d'acompliment d'idear el projecte o iniciativa empresarial.

Capacitat per a l'orientació a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients externs i interns amb  dos nivells d'acompliment:

 1. Identificar els resultats esperats de l'activitat i els clients interns i/o externs.
 2. Comprendre les necessitats dels clients interns i/o externs.

Les competències anteriores es materialitzen en els objectius d'aprenentatge següents: 

 • Conèixer les principals característiques de les noves empreses en l'actualitat.
 • Entendre el concepte d'esperit emprenedor i actitud emprenedora.
 • Conèixer i saber distingir les diverses alternatives i manifestacions del fenomen emprenedor.
 • Reconèixer els trets de les persones emprenedores i els factors clau dels equips fundacionals d'una nova empresa.
 • Diferenciar i avaluar una idea d'una oportunitat de negoci.
 • Conèixer diverses eines de creativitat per a generar idees de negoci.  
 • Saber construir un model de negoci. 
 • Aprendre a treballar en grup.
 • Saber presentar una idea de forma breu, concisa i convincent.
 • Conèixer els recursos clau per crear una empresa/projecte emprenedor: financers, humans i d'informació i saber quins es necessiten en cada cas concret.
 • Aprendre la utilitat d'un pla d'empresa, la seva estructura i continguts.

 

Amunt

L'assignatura s'estructura en 5 unitats didàctiques que tenen com a principals recursos d'aprenentatge els mòduls del material en paper així com altres materials que es proporcionen al llarg del curs i que són també necessaris i imprescindibles consultar per a poder seguir satisfactòriament el curs.

La primera unitat (PAC1)  té un caràcter introductori que té com objectiu introduir a l'estudiant al concepte d'esperit emprenedor i les actituds emprenedores que el fan possible. Relacionat amb l'anterior i a partir de l'informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) s'analitzarà la taxa d'activitat emprenedora i els factors que hi intervenen. A continuació es treballaran les característiques de les PIMES i les noves empreses en l'economia per passar a explicar les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora. 

A la segona unitat (PAC2)  s'aborda la figura de l'emprenedor com element central del procés emprenedor i les principals competències que ha de tenir mitjançant la discussió i analitzant casos reals. En aquesta unitat  també s'analitzen les característiques dels equips fundacionals perquè encara que l'emprenedoria s'associa a una sola persona emprenedora, el cert és que els equips d'emprenedors són també molt presents. Finalment s'analitzarà el procés emprenedor i els seus principals elements.

En la tercera unitat (PAC3)  es treballa la creativitat i la innovació com a fonts d'idees i d'oportunitats de negoci i la metodologia per avaluar idees per tal de detectar aquelles que poden ser veritables oportunitats. 

En la quarta unitat (PAC4) es treballa el model de negoci amb l'eina Business Model Canvas i s'apren a aplicar-lo. D'altra banda també s'apren a presentar una idea de negoci amb la tècnica de l'elevator pitch.

Finalment a la cinquena unitat (PAC5) s'analitzen els diversos recursos que pot recórrer l'emprenedor per posar en marxa la seva idea i es profunditza en quatre d'ells: els recursos financers, els públics, els socials i els d'informació. 

Index dels recursos de l'assignatura: 

Activitat 1:

 • Mòdul 1. L'esperit emprenedor i les actituds cap a l'activitat emprenedora
 • Informe GEM 

 Activitat 2

 • Mòdul 1. Apartat 4. El procés de planificació de la posada en marxa
 • Mòdul 2. L'emprenedora com a protagonista de l'activitat emprenedora
 • Informe GEM 

 Activitat 3

 • Mòdul 3. De la idea de negoci a l'oportunitat. El paper de la creativitat
 • Documents de l'aula

 Activitat 4

 • Business model canvas (enllaços disponibles a l'aula)
 • Elevator Pitch (enllaços disponibles a l'aula)

Activitat 5

 • Mòdul 4. Els recursos en el procés emprenedor
 • Lectura (Disponible a l'aula)

 

Nota: Els mòduls 5 i 6 dels materials són complementaris.

Amunt

Iniciativa emprenedora. Vídeo Audiovisual
Iniciativa emprenedora Web
Iniciativa emprenedora PDF

Amunt

L'assignatura té uns materials de referència titulats "Iniciativa Emprenedora.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt