Sociologia General Codi:  07.567    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura de Sociologia vol ser una introducció a la perspectiva sociològica, entenent que pot proporcionar una manera de comprendre la llengua com un fet social i la literatura com una eina per a representar i observar "el gran teatre del món", amb les regles i les estructures que el fan funcionar tal com és. Per tant, l'objectiu d'aquesta assignatura no és presentar una visió exhaustiva de la sociologia com a disciplina científica, sinó aportar a l'alumnat aquells elements que els permet adquirir unes bases, unes eines, per a comprendre la construcció de la societat moderna, o bé per a indagar sobre els comportament social en el context de la modernitat i la postmodernitat.

Per fer-ho, establirem quatre línies d'estudi, òbviament relacionades: una primera que s'endinsarà en els principals mecanismes de funcionament de la societat i de la manera com l'ésser humà hi és integrat; una segona que tractarà, a partir de les principals aportacions que feren els clàssics de la disciplina de comprendre les principals estructures socials de la modernitat; una tercera que analitzarà el paper de la llengua en la societat, en el procés de construcció de la identitat nacional, i una quarta que farà una mirada al món contemporani de la postmodernitat aplicant-hi els coneixements treballats al llarg de l'assignatura. En tots aquests quatre punts els conceptes i continguts de l'assignatura s'aplicaran en tot moment a l'anàlisi de la llengua i de la literatura de ficció, entenent que participa, igual que la sociologia, d'aquest intent d'interpretació i de comprensió de la realitat social

Amunt

Conscients que un dels objectius del grau de Llengua i Literatura Catalana de la UOC és conèixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, pretèrites i contemporànies, l'assignatura de sociologia ha procurat no caure en una visió estretament academicista i corporativa del que és sociologia, sinó oferir sobretot una comprensió de la perspectiva (la mirada) amb què la sociologia permet enfocar processos històrics com la conformació dels parlants d'una llengua i la seva evolució en termes socials de les normes que afecten aquests parlants en el si de la societat, així com les formes amb què es fan partícips d'una cultura determinada.

A l'assignatura de Sociologia volem contribuir a que l'estudiant entengui millor el que acostumem a anomenar "modernitat" i la gran transformació social i intel·lectual que va suposar, de la qual sorgeix la mateixa disciplina. En aquest sentit, aquesta assignatura s'ha d'entendre com estretament entrellaçada a la història dels diferents aspectes que afecten els processos socials: llengua, cultura, economia, etc.

Amunt

Tant pels seus continguts com per l'objectiu de possibilitar l'aprenentatge dels alumnes en un enfocament sociològic del complex món de les llengües i les cultures, aquesta assignatura ofereix coneixements i competències molt útils per a les professions lligades d'una manera o una altra a la llengua i a la literatura. Cada vegada més som conscients que els usos i els aprenentatges lingüístics estan influïts per factors socials, que tenen a veure amb les posicions socials dels individus. La pertinença a un grup social comporta, doncs, una manera d'entendre i de viure la cultura, així com la producció de diferents expressions lingüístiques. La manera com queden posicionades aquests diferents expressions lingüístiques i culturals no són més que manifestacions de com les regles del joc social intervenen en la configuració del panorama cultural. La literatura és alhora producte i expressió d'aquests fonaments socials. És també una mirada cap a la societat, a través de la construcció de retrats socials. I està alhora influïda pels condicionants socials de la producció literària. Per tot això, aquesta introducció a la perspectiva sociològica proporciona eines adequades per a la interpretació dels fets lingüístics i per a la interpretació de la literatura com una forma de representació de la realitat social.

Amunt

No es necessiten coneixements previs específics. L'assignatura està preparada per a explicar la sociologia a un nivell inicial i introductori de la disciplina.

Amunt

Com es diu en la introducció de l'assignatura i es repeteix al llarg dels diferents materials, la sociologia proporciona una nova perspectiva, una nova mirada, sobre els afers quotidians de la vida. D'aquí que un dels objectius principals sigui aconseguir tant entendre perquè apareix aquesta mirada en el moment què ho fa com també adoptar aquesta nova aproximació al món social que desvetlli aspectes ocults de la nostra vida quotidiana i col·lectiva.

En el marc del Grau en Llengua i literatura catalanes, treballarem aquests aspectes d'aquestes cinc competències:

Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

- Anàlisi i interpretació de material (dades i textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

 

Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

- Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

- Capacitat per a contextualitzar en diferents camps de coneixement la producció intel·lectual pròpia, ja sigui amb vocació acadèmica, artística o divulgativa.

- Conèixer les principals corrents de pensament de les ciències humanes i socials, i les principals teories crítiques i culturals amb una consciència de la seva evolució dintre dels contextos culturals específics.

 

Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i qüestionament de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

 

Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

- Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

- Entendre el paper del llenguatge en la producció simbòlica.

- Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, així com els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.

- Comprendre i analitzar els processos de reproducció cultural.

- Comprendre que la posició social dels individus, les desigualtats d'accés a les diferents formes de capital i el paper de les institucions intervenen en els processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, i d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, com també en la creació de significats culturals.

 

Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional

- Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres com s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb l'objectiu de persuadir els interlocutors.

- Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i adequadament estructurats, a partir d'uns paràmetres especificats, adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.

Amunt

Els mòduls de l'assignatura es poden agrupar en parelles. Una que tracta dels mecanismes de funcionament d'allò que en diem la societat (mòduls 2 i 3), una altra que tracta sobre d'allò que han estat les aportacions fonamentals del pensament sociològic (mòduls 4 i 5), i una tercera, en forma d'introducció i conclusió que fan una iniciació a la perspectiva sociològica, un, i inviten a fer una senzilla aproximació epistemològica a la pràctica de la sociologia, l'altre (mòduls 1 i 6).

Aquests mòduls no es treballen a l'assignatura seguint un ordre estricte, sinó d'acord amb el desenvolupament dels continguts a cada unitat. Així doncs, es combinarà la lectura dels mòduls amb altres textos que aporten una perspectiva sociològica dels fenòmens vinculats a la llengua i la cultura modernes i contemporànies.

És important llegir les lectures obligatòries que s'indicaran per a cada unitat per complementar els mòduls i disposar així d'una perspectiva aplicada de la sociologia.

Pel que fa a l'organització de l'aprenentatge, l'assignatura constarà de Quatre unitats, amb els següents objectius d'aprenentatge:

Unitat 1 : Com ens fem socials ? Dialèctica individu i societat.

 • Comprendre que l'ésser humà és un ésser eminentment social, que necessita passar per un procés de socialització per tal d'esdevenir un membre més de la societat.
 • Desenvolupar una mirada a la relació entre individu i societat que tingui en compte el seu caràcter dialèctic.
 • Aprendre a utilitzar els conceptes que permeten operacionalitzar i disseccionar aquesta relació entre individu i societat des d'una aproximació construccionista.
 • Comprendre el paper fonamental de la llengua com element de socialització.

 Unitat 2: Quin lloc ocupem en l'escenari del món? Estructura social, poder i control. 

 • Comprendre com els individus formen part d'un món que donem per descomptat, però que ens determina.
 • Identificar les línies mestres a través dels quals els clàssics de la sociologia van entendre la modernitat a partir de la divisió del treball, la racionalització i les relacions de producció.
 • Conèixer el lligam entre els marcs estructurals i el seu impacte en la consciència dels individus i dels col·lectius, a partir dels conceptes bàsics dels clàssics de la sociologia: anomia, alienació i desencantament del món.
 • Reflexionar sobre la connexió entre la mirada sociològica en el marc de la modernitat i la mirada literària del món.

Unitat 3: La construcció social de la identitat: modernitat i institucionalització.

 • Reflexionar sobre com la modernitat defeneix les línies bàsiques de l'estructura social i la seva evolució.
 • Treballar una aproximació sociològica a la llengua i la identitat en el marc de la modernitat.
 • Comprendre com es construeixen les bases estructurals de les pràctiques lingüístiques en les societats modernes.
 • Comprendre la relació entre identitat nacional, identitat lingüística i modernitat.

Unitat 4: Processos de canvi en el món contemporani (postmodernitat, globalització i diversitat)

 • Mobilitzar els coneixements adquirits en una anàlisi crítica de la societat contemporània.
 • Comprendre com l'evolució de les societats modernes està produint canvis que porten a escenaris més incerts.
 • Comprendre la globalització com a nou paradigma d'estudi de la societat.
 • Comprendre com la diversitat afecta les identitats contemporànies a través de fenòmens com les migracions, les noves tendències culturals o els canvis en l'estructura social.
 • Comprendre com la diversificació d'agents de socialització, de marcs institucionals, de llengües, de cultures, etc. saccegen la comprensió clàssica de la identitat com un element estable al llarg de la vida de les persones i dels col·lectius socials.

Amunt

El procés de socialització Audiovisual
Material complementari de Sociologia Web
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
Sociologia. Lectures Web
Sociologia. Lectures PDF
Sociologia Web
Sociologia PDF
La paradoxa i la sociologia Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt