Taller d'escriptura i comunicació Codi:  20.201    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.
El Taller d’escriptura i comunicació està pensat essencialment com un espai de pràctica o experiència d’escriptura, tan creativa com tècnica o aplicada. A partir d’una sèrie de nocions bàsiques sobre el procés de composició d’un text i l’acte comunicatiu, sobre les propietats textuals i sobre els diversos tipus i gèneres de text, els professors col·laboradors acompanyaran l’estudiant en exercicis intensius d’escriptura vinculada a la creació, a la presentació i a la difusió de la pràctica artística.

Es tracta d’una assignatura de 12 crèdits que per això exigirà dels estudiants una feina no intensiva però sí constant, a vegades individual i altres en parelles o en grup, que es concretarà en un projecte final i es documentarà mitjançant un quadern d’escriptura.

Amunt

OBJECTIUS
 • Utilitzar l'escriptura com a element expressiu i comunicatiu de la pròpia obra artística.
 • Identificar els diversos mecanismes de producció de sentit que s'activen en la hibridació interdisciplinària entre escriptura i obra artística.
 • Produir textos escrits clars, cohesionats i adaptats a les necessitats de cada context artístic.
 • Argumentar idees complexes de manera coherent i persuasiva sobre fenòmens artístics i culturals.
 • Conèixer la relació entre l'escriptura i l'obra artística a través de la història.
 • Seleccionar les eines més adequades i aplicar els llenguatges i estratègies oportuns per comunicar-se i col·laborar en xarxa.
 • Crear, editar presentar i difondre continguts a la xarxa utilitzant els canals digitals més adequats.
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Competències transversals:
 • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.
 • Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
Competències específiques:
 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històrico-teòrico-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Escollir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert. 

Amunt

 • El procés de composició del text: planificació, textualització i revisió.
 • Propietats textuals: adequació, coherència i cohesió.
 • Tipus i gèneres textuals: textos d'artista, informes i projectes, textos acadèmics i crítics.
 • Art i literatura.
 • Escriure, crear i difondre a la xarxa: pàgines web i xarxes socials.
 • Terminologia i fraseologia pròpies de cada especialitat artística.
 • Recursos digitals útils per a la redacció i presentació de textos.
 • Eines fonamentals de recerca i selecció d'informació.
 • Imbricació entre escriptura i art al llarg de la història.
 • Estils de comunicació a la xarxa.
 • Planificació del treball en equip en contextos digitals.
 • Actitud digital: etiqueta, identitat digital i ús adequat dels continguts a la xarxa.
 • Estratègies de treball col·laboratiu en xarxa.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt