Geografia de Catalunya Codi:  21.130    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Geografia de Catalunya vol indagar en les particularitats, els reptes i les complexitats que sorgeixen a partir de les interrelacions existents entre el medi físic i la societat en el llarg i ample d'aquest territori. L'assignatura es desplega en cinc grans temes per tal d'explicar Catalunya en diverses escales d'anàlisi. En primer lloc, es farà un repàs històric dels estudis de la Geografia de Catalunya des de la perspectiva acadèmica amb la voluntat d'enquadrar la realitat catalana com a objecte d'estudi. En segon lloc, es tractarà la divisió territorial per entendre els fonaments i l'evolució de la seva distribució administrativa a partir dels principis de la geografia política. El tercer bloc girarà al voltant de la diversitat paisatgística catalana com a element imprescindible per abordar la realitat geogràfica com un conjunt plural d'identitats territorials. Seguidament, s'apuntaran les característiques de la seva població i poblament atenent especialment a la seva distribució i dinàmiques, tant locals com globals. Per últim, es posarà èmfasi a les implicacions de la jerarquització de l'organització urbana catalana, de la gran Barcelona a les petites capitals de comarca, passant per la homogeneïtzació de la regió metropolitana.

Amunt

OBJECTIUS
 • Aprendre quines són les característiques territorials bàsiques que configuren Catalunya.
 • Conèixer l'evolució comparada de les diferents unitats geogràfiques.
 • Conèixer la terminologia pròpia i els recursos informatius per a l'estudi de la geografia de Catalunya.
 • Reflexionar sobre la complexitat i els elements de vertebració interna de Catalunya.

COMPETÈNCIES
Competències bàsiques i generals:
 • Adquirir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació
 • Adquirir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.
Competències transversals:
 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques:
 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals.

Amunt

 • Introducció a la geografia de Catalunya
 • Geografia política
 • Els paisatges de Catalunya
 • La població de Catalunya
 • Ciutats i territori

Amunt

Material Suport
El procés d'urbanització del territori català i el paper de la ciutat de Barcelona Audiovisual
Geografia de Catalunya. Introducció a l'assignatura PDF
Paisatge, identitat i territori Audiovisual
L'observatori del paisatge i les unitats de paisatge Audiovisual
Per què Catalunya és com és? Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt