Bibliographic reference management Codi:  65.550    Crèdits:  0
Consulta de les dades generals   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Explain how to manage references used in research.

Other objectives:

  • Cite different types of documents
  • Bibliographic styles ISO 690, APA, Harvard, IEEE, etc.
  • Mendeley work

Amunt

1. How quote:
Type documents: books, scientific articles, events, ...
Socal Media: tweet, blog, youtube
2. Styles citation disciplines
3. Managers references - comparison
4. Mendeley

Amunt

Material Suport
Mendeley tutorial Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'Avaluació Continuada. La qualificació final d'avaluació continuada esdevé la qualificació final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC (Apte / No apte)

 
Model de qualificacions finals a partir de l'avaluació continuada
   
Q. Av. continuada
  Qualif. final
A
B
C+
C-
D
N
F
AP
AP
AP
NA
NA
NP

EX Excel·lent
NO Notable
A Aprovat
SU Suspès
NP No presentat
M Matrícula d'honor
AP Apte
NA No Apte

Nota: En cas que l'assignatura permeti Matrícula d'honor, aquestes es posaran en junta d'avaluació entre els estudiants que hagin obtingut una qualificació final d'Excel·lent i sempre seguint els criteris de normativa de la Matrícula d'honor.

Amunt