Where to publish: How to identify leading journals Codi:  65.551    Crèdits:  0
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Selecting a journal in which to publish the research conducted can sometimes be complicated, as there are a number of aspects that need to be considered. The main element is to find journals whose subject area and objectives match as exactly as possible the subject covered in the research. The second element is to decide the level, or ranking, of the journal in which you want to publish. The combination of these two principles is key to optimizing the time spent on publishing an article in a scientific journal.

Amunt

The objective of the course is to help identify the most appropriate scientific journals for publishing the research conducted.

Amunt

1. How to identify leading journals in a field
2. Why publish in leading journals
   - Quality of research
   - Accreditations
3. Process of publish (peer-review)
4. Evidence of the quality of the journals
   - Impact Factor in WoS
   - Scimago Journal Rank Indicator in Scopus
   - Other bibliometric indexes

Amunt

Material Suport
Where to publish - How to identify potential journals Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'Avaluació Continuada. La qualificació final d'avaluació continuada esdevé la qualificació final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC (Apte / No apte)

 
Model de qualificacions finals a partir de l'avaluació continuada
   
Q. Av. continuada
  Qualif. final
A
B
C+
C-
D
N
F
AP
AP
AP
NA
NA
NP

EX Excel·lent
NO Notable
A Aprovat
SU Suspès
NP No presentat
M Matrícula d'honor
AP Apte
NA No Apte

Nota: En cas que l'assignatura permeti Matrícula d'honor, aquestes es posaran en junta d'avaluació entre els estudiants que hagin obtingut una qualificació final d'Excel·lent i sempre seguint els criteris de normativa de la Matrícula d'honor.

Amunt