Projectes de planificació de TI Codi:  B2.344    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es comuna a diferents plans d'estudis. Recomanem a l'estudiant la consulta d'aquesta secció al Pla dels estudis dels que estigui matriculat, o la consulta amb el seu tutor.

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió bàsica i alguns instruments bàsics de l'ús estratègic dels sistemes d'informació a l'empresa, la seva relació amb els processos de negoci, la planificació estratègica i l'organització de la funció informàtica. Per tant, resulta útil en un nivell bàsic per la relació amb els clients i usuaris dels diferents departaments de l'empresa i per l'exercici progressiu de funcions directives dins els departaments d'informàtica.

Amunt

Tenint en compte que amb aquesta assignatura es pretén adquirir un "mestratge" en el domini de la direcció de les TIC i, en particular, en l'aportació de les TIC al negoci, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat en un nivell bàsic amb els continguts de l'organització i el funcionament de les empreses i de la funció i els departaments TIC, o, si escau, realitzi els complements de formació que se li ofereixen.

Més en concret, els coneixements recomanables són els següents:

 • Organització de l'empresa i dels seus processos de gestió més importants.
 • Fonaments de sistemes d'informació.
 • Integració de Sistemes d'Informació.
 • Gestió de Projectes.

 Així mateix, com la metodologia de treball està basada en l'estudi i la realització de casos pràctics i la recerca autònoma d'informació, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat amb aquestes tècniques i competències: recerca de fonts d'informació, anàlisi d'informació quantitativa i qualitativa, capacitat de síntesi i obtenció de conclusions, capacitats de comunicació escrita.

 Finalment, aquesta matèria inevitablement requereix el maneig a nivell de comprensió i lectura de la llengua anglesa, ja que una part dels materials de referència, així com les fonts de recerca són sovint textos en anglès.

Amunt

Veure si us plau l'apartat anterior de "Coneixements previs"


Amunt

Objectius

En acabar l'estudi de l'assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de comprendre els conceptes bàsics de l'estratègia d'empresa i el paper que tenen els SI/TI en l'assoliment dels objectius del negoci i, en particular:

 1. Entendre el concepte d'alineament estratègic dels SI/TI i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, en particular, l'evolució del rol de la direcció d'informàtica i el paper de la direcció general i el comitè de direcció en la definició de les estratègies de sistemes i tecnologies.
 2. Entendre els conceptes principals d'estratègia d'empresa, tal com han estat exposats per Michael Porter i altres autors: la cadena de valor, les estratègies competitives i l'atractiu d'un mercat; el rol doble de la tecnologia (alhora font d'avantatge i de risc competitiu) i particularment d'Internet.
 3. Comprendre el funcionament operatiu de la cadena de valor mitjançant la gestió dels processos de negoci i la utilització de la tecnologia per a suportar i transformar els processos, el concepte de reenginyeria i les noves aplicacions de gestió per processos.
 4. Comprendre les estratègies, les polítiques, els processos i les eines principals de la gestió de la informació i el coneixement en l'empresa, i el valor de la informació com a actiu estratègic principal de les empreses en l'entorn competitiu actual.
 5. Entendre el procés i continguts de la planificació estratègica de SI/TI i disposar d'una aproximació metodològica per a emprendre-la en l'empresa.
 6. Comprendre l'evolució i transformació de la funció informàtica en l'empresa, els factors que l'han produïda i les formes que adopta, tant pel que fa al negoci com pel que fa a la relació amb proveïdors i socis.

 

Competències

Per als estudiants del Master en Enginyeria Informàtica les competències a treballar i adquirir són les següents:

 

Competències Generals

C2. Capacitat per la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

C5. Capacitat per l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació, gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.

C6. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

C7. Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

C8. Capacitat per l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

C9. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.

C10. Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

C11. Capacitat per saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

C12. Posseir habilitats per l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

 

Competències en Direcció i gestió

C13. Capacitat per la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

C14. Capacitat per la planificació estratègia, elaboració, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'Enginyeria Informàtica relacionats, entre unes altres: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambiental i en entorns de treball multidisciplinaris.

C15. Capacitat per la direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat dels productes i la seva homologació.

 

Master en Aplicacions Multimèdia

C1. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

C5. Capacitat per planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes d'àmbit multimèdia.

C6. Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.

C7. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC i en la societat xarxa.

 

Master en Seguretat Informàtica

En aquesta assignatura es treballen tant competències bàsiques i generals, competències transversals a tots els estudis i matèries i un conjunt de competències específiques.

 

Competències bàsiques i generals

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit i autònom.

 

Competències transversals

CT2. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC.

CT3. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

CT4. Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.

CT7. Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic.

 

Competències específiques

CE46. Capacitat per a l'adreça de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

CE47. Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos amplis i multidisciplinaris.

CE48. Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, adreça, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre uns altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.

 

Amunt

Mòdul 1: Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 2: Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa. 

Mòdul 3: Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 4: Transformació de la Funció Informàtica.

Mòdul 5. Direcció estratègica de la infrastructura tecnològica i les operacions

Mòdul 6. Innovació: Models de negoci bassats en les TIC.

Cas Pràctic: El Pla Estratègic de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona.

Cas Pràctc: El cas DEFSA (no figura a l'aula; es lliurarà durant el curs).

 

 

Amunt

Material Suport
El plan estratégico de sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona. Caso práctico PDF
Dirección estratégica de sistemas de información (Vídeos) Audiovisual
Caso de estudio SITIC - GDS XML
Caso de estudio SITIC - GDS DAISY
Caso de estudio SITIC - GDS EPUB 2.0
Caso de estudio SITIC - GDS MOBIPOCKET
Caso de estudio SITIC - GDS KARAOKE
Caso de estudio SITIC - GDS HTML5
Caso de estudio SITIC - GDS PDF
Introducción al business intelligence y big data PDF

Amunt

 1. El material de referència que consta de sis capítols que serà la referència on consultar els continguts teòrics de l'assignatura disponible tant en format PDF com web.
 2. La documentació d'un cas pràctic que servirà de context per a realitzar les activitats de l'assignatura.
 3. Addicionalment, durant el decurs del semestre, els estudiants rebran informació sobre els coneixements i materials que han de treballar en profunditat, així com de les proves que han de lliurar per mostrar l'assoliment de cada competència, a través de les Guies d'Estudi.
 4. Altres materials complementaris que eventualment el consultor pot anar proporcionant a través de l'aula

Amunt

Linda Applegate; Robert Austin; Debora Soule (2008). Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (8a. edició revisada). McGraw Hill-Irwin.

James O'Brien; George Marakas (2010). Management Information Systems (10a edició). Pearson.

Kenneth Laudon; Jane Laudon (2011). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall.

John Ward; Joe Peppard (2002). Strategic Planning for Information Systems (3a edició). Wiley.

Stephen Alter (2002). Information Systems: The Foundations of E-Business. Prentice Hall.

Donald A. Marchand; Thomas H. Davenport; Tim Dickson (2000). Mastering Information Management. Financial Times - Prentice Hall.

Robert D. Austin; Richard L. Nolan; Shannon O'Donnell (2009). The Adventures of an IT Leader. Harvard Business Press.

Michael Porter (1985). Competitive Advantage. The Free Press.

Rafael Andreu; Joan Ricart; Josep Valor (1966). Estrategia y Sistemas de Información (2a edició). McGraw Hill.

José Ramón Rodríguez (2014). Usos Estratégicos de las TIC. Oberta Publishing.

José Ramón Rodríguez (2015). Planificación y Dirección Estratégica de Sistemas de Información. Oberta Publishing.

 

Recursos web

www.aisnet.org

www.cio.com

www.gartner.com (enllaç directe des de l'aula)

www.itwhitepapers.com

www.cionet.com/about/cionet-spain

També es recomana la consulta del blog dels estudis on sovint es publiquen entrades relacionades amb la disciplina i la pràctica de la direcció de sistemes d'informació.

www.informatica.blogs.edu/category/direccion-de-las-tic

 

Amunt

La disciplina de la direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació en l'empresa i, en particular, el concepte d'alineament estratègic en què es basa tota l'assignatura són temes relativament nous. Encara que es poden establir models conceptuals i en alguns casos teories elaborades i consolidades amb el temps, no és possible establir una aproximació similar a  la de les disciplines fonamentals (matemàtiques o física per exemple), ni tampoc l'aproximació tècnica o tecnològica d'altres disciplines (l'anàlisi o la construcció d'aplicacions, per exemple). Es relaciona més amb l'aproximació empírica pròpia d'algunes ciències socials i, en particular, amb la gestió d'empreses. Per això a la metodologia d'aprenentatge tindrà un paper important l'estudi de casos.

La metodologia d'aprenentatge consistirà en l'estudi dels continguts dels materials i de qualsevol altre material que es consideri oportú (articles i casos de referència per exemple).

Com en moltes altres, en aquesta assignatura el nivell d'assimilació dels conceptes que li són propis depèn molt de la realització continuada de les activitats i exercicis inclosos en els materials o proposats per part del consultor. Per aquest motiu és molt important tant la realització d'algunes de les activitats proposades en cada mòdul com la reflexió pròpia a partir d'experiències professionals relacionades amb l'assignatura que hàgiu pogut tenir. Complementat, si fa falta, per les preguntes i/o comentaris dirigits al consultor i/o la comunitat virtual de l'assignatura.

La pauta d'estudi recomanada consisteix doncs a estudiar cada mòdul, fer les activitats recomanades, reflexionar sobre experiències pròpies relacionades amb els conceptes estudiats i mantenir-se en contacte suficient amb el consultor, i amb la resta de companys, amb la finalitat de compartir tots aquests resultats (especialment a través dels debats proposats pel consultor)

Aquest aprenentatge estarà guiat per un seguit de Guies d'Estudi (GES) que es distribueixen al llarg del semestre segons la temporització que s'especifica a l'apartat de Dates Clau. Estaran disponibles al calendari de l'aula en les dates convingudes. És, doncs, fonamental fer una lectura curosa de les GES.

Igualment, l'apartat de Dates Clau especifica les dates clau relatives a les activitats avaluables (PAC i pràctiques) i els enunciats i solucions d'aquestes activitats. De la mateixa manera, A aquest apartat, trobareu la distribució de temps recomanada per a l'estudi dels mòduls.

Aquesta dinàmica d'aprenentatge comporta un ús intensiu del fòrum de l'aula, on tenen lloc els debats plantejats pel consultor i on s'han de plantejar les qüestions i comentaris adreçats al consultor i/o a la resta de companys.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En principi, totes les activitats, tant  les PAC com les pràctiques i els debats són obligatòries, amb les excepcions que es comenten a continuació

L'avaluació continuada està formada per diferents activitats que combinades s'orienten a l'aprenentatge i reflexió dels coneixements bàsics de la direcció d'estratègies de les TI/SI i al desenvolupament de les habilitats i actitud implicades a través de l'aplicació pràctica. En aquestes activitats es posen en joc les competències descrites anteriorment.

Així doncs, aquesta assignatura consta de:

 • Dues PAC, relacionades amb els coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica i la reflexió sobre experiències professionals.
 • Dues pràctiques (PRA), on s'apliquen a un cas concret els coneixements i habilitats relacionats amb la direcció estratègica de sistemes d'informació.

La primera PAC (PAC1) es desenvolupa a l'inici del semestre i conceptualment s'associa a la part inicial de l'assignatura: els fonaments de la direcció estratègica de sistemes i els usos estratègics de les TIC. La segona PAC (PAC2) conceptualment s'associa a la definició i millora/reenginyeria de processos de negoci.

El Cas Pràctic es composa en dos lliuraments (PRA1 i PRA2) que abastaran normalment els mòduls centrals de l'assignatura, i que es poden basar en la cas pràctic que es dona com referència als materials o eventualment un altre cas preparat ad hoc.

El seguiment correcte de l'avaluació continuada compromet l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original i, tal i com s'estableix a les pautes d'aquest Pla Docent, fent referència molt clara a qualsevol font d'informació que s'utilitzi per a la seva resolució (materials  de l'assignatura, bibliografia, pàgines web, etc.). Així, a la solució de cada una de les proves, cal citar clarament les fonts d'informació que s'hagin fet servir. En el cas que es detecti còpia de materials de companys, d'internet o de material bibliogràfic la prova serà avaluada amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, la reincidència en l'incompliment d'aquest compromís pot comportar que no es permeti a l'estudiant superar cap altra assignatura mitjançant l'avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

 

Sistema de qualificació de les proves

 • Nota de lliurament de PAC i Pràctiques: Qualitativa (A, B, C+, C-, D). Les PAC tenen un pes del 40% sobre la qualificació final de l'assignatura. Les PRA tenen un pes del 60% sobre la qualificació final. La nota mínima de les PRA ha de ser un 4.
 • Nota final d'AC: Qualitativa + Quantitativa (sense decimals).
  • o   A = 9/ 10
  • o   B = 7/ 8
  • o   C+ = 5/ 6
  • o   C- = 3/ 4
  • o   D = 0 1/ 2
  • o   NP - 0 
 • Nota final de Pràctica: Quantitativa. La nota mínima de les Pràctiques per aprovar l'assignatura és un 4.
 • Nota final d'Assignatura: Quantitativa, amb un decimal.

Els debats de l'assignatura seran obligatoris quan el consultor ho indiqui explícitament.

Criteris d'avaluació de les proves

APROVAT

1) Ha estudiat, comprèn el cas i les qüestions a resoldre.

2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici.

3) Presenta correctament, sense faltes d'ortografia i/o redacció.

 

NOTABLE

1) Ha estudiat, comprèn el cas i les qüestions a resoldre.

2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici.

3) Presenta correctament, sense faltes d'ortografia i/o redacció.

4) Sap relacionar el tema amb altres temes de l'assignatura i obtenir conclusions.

5) Aplica la teoria i el cas a experiències concretes del seu treball i/o vida real.

6) Presentació i redacció de qualitat.

 

EXCEL·LENT

1) Ha estudiat, comprèn el cas i les qüestions a resoldre.

2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici.

3) Presenta correctament, sense faltes d'ortografia i/o redacció.

4) Sap relacionar el tema amb altres temes de l'assignatura i obtenir conclusions.

5) Aplica la teoria i el cas a experiències concretes del seu treball i/o vida real.

6) Presentació i redacció de qualitat.

7) Realitza aportacions noves i creatives o aporta solucions innovadores.

8) Mostra sentit crític amb rigor i evidències.

A més d'aquests criteris generals es poden afegir altres criteris específics per a avaluar alguna de les competències generals o específiques al llarg del semestre. Si això fos així, s'informarà als estudiants en els enunciats de les proves o en les guies d'estudi.

 

Amunt

La qualificació final es forma de la següent manera:

1)      Les PAC (PAC1 + PAC2) tenen un pes del 40% sobre el conjunt de la nota final.

2)      Les PRA (PRA1 + PRA2) tenen un pes del 60% de la nota final.

Es obligatori obtenir una nota mínima de 4 (C-) en cada PRA per poder aprovar l'assignatura.

Al llarg del semestre es poden desenvolupar debats (obligatoris o opcionals). El grau de participació als debats proposats pot matisar la qualificació de les proves al llarg del semestre a judici del consultor.

Amunt

Durant tot el semestre, el consultor proporcionarà retorn dels progressos dels estudiants a través de diferents mitjans:

 • Publicació de les solucions de les proves. Quan una prova no tingui una solució única, es publicaran uns comentaris o guies de solució o varies solucions que puguin ser correctes.
 • Publicació dels exercicis dels estudiants més destacats, en part o en la seva totalitat.
 • Comunicació individual a estudiants en risc de no superar l'assignatura, segons la seva evolució.
 • Comunicació individual a estudiants destacats.

En tot cas, l'estudiant té dret a sol·licitar un retorn individual al  consultor de l'assignatura, tant de seva evolució durant el semestre com del grau d'assoliment de cada prova individual. Pel fet de ser una avaluació individual i continuada, es recomana fer aquesta petició després de cada prova sobre la que tingueu dubtes o necessitats d'aclariment i no esperar a les qualificacions finals.

Així mateix, l'estudiant pot adreçar-se al professor responsable acadèmic de l'assignatura, sempre que el retorn que ha rebut no hagi estat satisfactori.

Amunt