Seminari d'investigació Codi:  C0.743    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El Seminari de Recerca constitueix el moment culminant del procés d'aprenentatge de el "Postgrau en Recerca e-learning". En ell se sintetitzen i es posen en pràctica de manera sistemàtica i rigorosa els coneixements treballats en les altres assignatures del programa que possibiliten avançar en el desenvolupament de les competències en recerca.

Amunt

Aquest programa, i el seminari en particular, estan orientats a dotar als estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la recerca, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Les competències específiques a aprofundir en aquest seminari són:

  • Dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca.
  • Comunicar la recerca segons les regles de l'escriptura científica.

Amunt

Per a la realització d'aquest seminari és aconsellable haver cursat les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes de recerca en línia", i haver cursat o estar cursant les assignatures "Construcció d'instruments per a la recerca" i "Tècniques d'anàlisis de dades" d'aquest programa. És important també comptar amb competències de comprensió lectora en anglès. L'anglès és l'idioma predominant en l'àmbit de la comunicació científica i per tant la major part de les recerques i la informació més actualitzada sol trobar-se en aquest idioma.

Amunt

Aquest seminari proposa una sèrie d'activitats d'aprenentatge amb els següents objectius:

  • Identificar una problemàtica de recerca en l'àmbit abordat al programa de postgrau.
  • Elaborar un projecte de recerca respectant principis de pertinència, coherència i viabilitat.
  • Crear o seleccionar instruments apropiats per a la recollida de dades i/o informació.
  • Analitzar dades i/o informació segons tècniques adequades en funció del problema de recerca plantejat.
  • Redactar un informe de recerca segons principis de simplicitat, cohesió i coherència.

Amunt

L'itinerari general del Seminari suposa la realització d'una sèrie d'activitats genèriques com es descriuen seguidament:

 

Definició d'un tema i problema de recerca.

Elaboració d'un projecte de recerca

Desenvolupament del projecte de recerca - Informe d'avanç 1.

Desenvolupament del projecte de recerca - Informe d'avanç 2.

Iinforme final de recerca

El recorregut d'aprenentatge es complementa amb una sèrie d'instàncies de consulta definides entre el tutor i l'alumne en funció de les característiques del projecte i de les necessitats de les parts.

Amunt

Material Suport
Mètodes d'investigació qualitativa Web
Mètodes d'investigació quantitativa Web
Mètodes d'investigació quantitativa. Episodi 0 Web
Intro. mètodes d'investigació en psicologia Web

Amunt

Per a la realització del seminari s'han elaborat a més una sèrie d'instruments metodològics que donen suport a la realització de les activitats (veure apartat activitats). Aquests instruments metodològics consisteixen fonamentalment en una sèrie de plantilles acompanyades amb indicacions i explicacions particulars a cadascuna i un conjunt de rúbriques per la autovaloración de l'avanç del treball. Cal destacar que la rúbrica que s'utilitza per a aquesta fi és la mateixa que s'utilitzarà en l'avaluació del Treball Final de Recerca.

Amunt

http://e-learningresearch.weebly.com

 

Amunt

El TFR és un treball de "recerca" que, per la seva pròpia naturalesa, es diferencia de les PAC o activitats d'aprenentatge habituals. Les PAC de les altres assignatures, si ben "preparatòries" i encaminades a formar-se "per a la recerca", adquireixen la seva total significació al moment de la realització d'un TFR. És en aquest Seminari en el qual s'apliquen i posen en joc la majoria de les competències desenvolupades com així també els coneixements del camp. En els mesos que segueixen l'alumne pot demostrar-se i demostrar ser capaç de a) dissenyar, b) desenvolupar i c) comunicar un treball de recerca. En altres paraules, és durant aquest període que l'alumne té d'una banda el desafiament i per l'altre l'oportunitat de "contribuir" a la generació de nou coneixement. D'aquesta manera l'alumne està davant l'oportunitat de contribuir al creixement del camp disciplinar, així com també de realitzar aportacions útils a l'enteniment i generació de solucions a diferents problemàtiques en matèria de tecnologies i educació.

Els canvis en aquest Seminari es donen al seu torn a nivell de definició de rols, prèviament establerts en les assignatures del Postgrau com a "alumne" i "consultor", d'ara endavant de "alumne" i "tutor" respectivament.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

A Qualificació molt bona Supera
B Qualificació bona Supera
C+ Qualificació suficient Supera
C- Qualificació baixa No Supera
D Qualificació molt baixa No Supera
N No s'emet qualificació (AS no presentada) No Supera

Amunt