Treball Final Codi:  C1.803    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En un món amb canvis constants, les accions formatives en línia no en queden excloses. La UOC ofereix dos cursos d'especialització adreçats específicament als col·laboradors docents de la UOC que tenen com a objectiu oferir nous plantejaments en les accions formatives en línia que contribueixin a la millora del dia a dia de l'acció docent.

La realitat de l'educació a distància està canviant. En els darrers anys, les tecnologies han anat evolucionant per integrar-se en les dinàmiques d'ensenyament-aprenentatge, i els docents en línia, cada dia més, treballen amb elles com a mitjà, com a recurs que potencia i facilita l'aprenentatge.

No obstant, la mera introducció d'aquestes eines no implica de forma directa la necessària millora dels processos docents en línia. El Postgrau Docència Universitària en línia planteja un enfocament creatiu de les problemàtiques vinculades a la pròpia docència en línia i en l'ús que se'n fa de les tecnologies, analitzant i valorant el potencial de l'aplicació de noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de la tecnologia, i presenta les noves eines i recursos tecnològics existents a la xarxa, des d'un enfocament innovador i creatiu per a la millora en aquest tipus de docència.

En concret, cada assignatura del Postgrau ha aportat quelcom en aquesta línia:

"Ensenyar i aprendre en línia" ha presentat diferents elements clau que ha permès contextualitzar l'aprenentatge en línia tant al marc històric a partir de l'educació a distància i les diferents teòries i la seva situació actual a nivell mundial, en relació amb les principals teories d'aprenentatge, així com els nous rols dels actors implicats en els processos de l'aprenentatge en línia.

"Planificació de la docència en línia" ha permès desenvolupar competències per planificar, intervenir i avaluar accions de formació universitària en línia i de modalitats semi-presencials. Després de conèixer els principals elements a tenir en

compte per a l'adequada planificació de la docència en entorns virtuals, heu aplicat els diferents components que configuren l'estructura de la programació per elaborar la planificació d'una acció formativa específica.

"Estratègies docents en línia" ha introduït i capacitat a l'alumnat en les estratègies docents bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge. Fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'una vessant pràctica. S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents universitaris han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat.

"Avaluació en línia", ha apropat a l'estudiant a conèixer l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge de l'educació superior facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per a desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ha permès analitzar les possibles aplicacions de les TIC per l'avaluació dels aprenentatges.

Dins d'aquest context, el projecte d'aplicació o treball final que es realitza en la darrera fase d'estudi del Postgrau Docència Universitària en línia és l'activitat pràctica que consolida l'aprenentatge dut a terme per l'alumnat al llarg del recorregut realitzat en les diferents assignatures cursades. Els seus objectius principals són la contextualització dels aprenentatges teòrics i pràctics adquirits, i la posada en pràctica dels mateixos.

Al llarg del projecte, l'alumnat elaborarà una memòria individual que recollirà la informació més rellevant del projecte professional que analitzarà, dissenyarà, desenvoluparà, implementarà i avaluarà amb l'acompanyament virtual del tutor o tutora del Postgrau. El o la participant posaran en joc les competències i aprenentatges adquirits al llarg de les assignatures del Postgrau.

El treball culminarà amb la presentació de la memòria del projecte realitzat i la seva defensa davant d'un tribunal i dels companys del programa.

Amunt

El treball final docència en línia, s'inscriu en la part final de l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC.

Un cop aprovades les 4 assignatures dels dos cursos d'especialització de l'itinerari, es pot optar per fer aquest treball final que un cop realitzat i aprovat permetrà obtenir la titulació de Postgrau propi de la UOC, Docència universitària en línia

 

El cursos d'especialització esmentats, amb les quatre assignatures són:

Docència en línia

 • Ensenyar i aprendre en línia  (6 ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)

Planificació i avaluació de l'aprenentatge

 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia: eines i estratègies (6 ECTS)

Amunt

Aquest projecte o treball final s'adreça tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin dissenyar i aplicar eines i estratègies de docència en línia, tot i que preferentment s'adreça als docents en línia.


L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaços de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional.

Amunt

Els corresponents als cursos d'especialització cursats, en concret:

Docència en línia

 • Ensenyar i aprendre en línia  (6 ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)

Planificació i avaluació de l'aprenentatge

 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia: eines i estratègies (6 ECTS)

Amunt

La matrícula al treball final només la poden realitzar aquelles persones que hagin superat les 4 assignatures dels dos cursos d'especialització.

Amunt

Des de cadascuna de les assignatures dels cursos d'especialització s'han anat treballant diferents competències, que amb aquest treball final s'acabaran de consolidar.

Per tant, la finalitat principal del treball final docència en línia es capacitar als participants per a posar en pràctica eines i estratègies de docència en línia, planificació de processos d'ensenyament-aprenentatge i avaluació en línia basats en principis d'aprenentatge adequats per al context triat.

Per assolir-la es treballaran les següents competències:

 1. Planificació i organització

 1.1  Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge en línia basat en els principis de l'aprenentatge en línia.

 1.2  Preparar els recursos i l'estratègia pedagògica adequats a un context d'aprenentatge en línia específic.

 1.3   Assegurar que l'entorn d'aprenentatge estigui llest per a iniciar el procés d'aprenentatge en línia per a tots els actors.

 1.4   Preparar-se per a la docència d'una proposta d'aprenentatge en línia.

 2. Estratègies d'ensenyament-aprenentatge (acció docent/estratègies docents)

 2.1.. Aplicar principis de presentació en línia segons els objectius d'aprenentatge i mitjans seleccionats.

 2.2. Facilitar el procés d'aprenentatge en línia als estudiants.

 2.3 Aplicar tècniques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.

 2.4 Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.  

 2.5  Facilitar la superació de dificultats en l'aprenentatge en línia.

 3. Avaluació

 3.1.Avaluar l'eficàcia del procés d'aprenentatge en línia en un context d'aprenentatge determinat.

 3.2.Posar en pràctica tècniques de seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.

 4. Gestió

 4.1.Administrar el procés d'aprenentatge en línia per maximitzar els resultats de l'aprenentatge.

 4.2.Administrar l'entorn d'aprenentatge en línia per maximitzar la seva eficàcia.

 

Amunt

Els continguts base són els que es poden trobar en els cursos d'especialització cursats: Ensenyar i aprendre en línia, Estratègies docents en línia, Planificació de la docència en línia i Avaluació en línia: eines i estratègies.

 

Amunt

Material Suport
Redacció de treballs en format electrònic Web
Eina de redacció: introducció a Word Web
Eina de presentació: introducció a Power Point Web

Amunt

 • Per a l'elaboració de la memòria: "Redacció de treballs en format electrònic".
 • Per al tractament de la informació amb Word el material "Eina de redacció: Introducció al Word" i si es fa amb el processador de textos Open Writer el material "Redacció, elaboració i presentació de la informació digital amb WRITER"
 • Per a la presentació de la síntesi del projecte el material "Eina depresentació: introducció a PowerPoint" si la presentació es fa emprant PowerPoint o el material "Presentació multimèdia de la informació digital amb IMPRESS" si la presentació es fa amb Impress.

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya: té lloc de manera íntegrament en línia, tot fent servir el Campus Virtual de la UOC.  

El projecte o treball final consisteix en l'elaboració, plasmació i realització d'una idea o conjunt d'idees i tasques relacionades entre sí que persegueixen una finalitat determinada. En l'àmbit d'aquesta assignatura, el projecte està vinculat amb la millora en la docència en línia de manera que quedi reforçat l'objectiu d'ensenyament-aprenentatge que es persegueix a les aules virtuals.

Aquest projecte constarà de tres fases:

Primera fase: En aquesta fase s'hauran de recollir les propostes de transferències que s'han realitzat com a resultat de les assignatures cursades d'estratègies, de planificació i d'avaluació i fer una proposta d'implementació per aquest mateix semestre.

Segona fase: S'implementarà a l'assignatura de la qual sou professors col·laboradors, o bé a la tutoria que tingueu, una evolució de la planificació, així com de les estratègies docents i d'avaluació.

Tercera fase: S'analitzarà el que s'ha implementat, fent-ne propostes de millora a partir del que s'ha après a les quatre assignatures.

En una fase prèvia, com en tot projecte, l'alumne haurà de realitzar la planificació del treball final que portarà a terme al llarg del semestre, presentant-ne l'orientació inicial del seu treball i l'estudi de viabilitat corresponent.

Per tant, l'alumnat amb aquest projecte final, haurà de demostrar l'aprenentatge adquirit en el conjunt de les assignatures cursades en el Postgrau, essent el projecte final l'element aglutinador dels coneixements, aptituds i competències adquirides.

La memòria del projecte d'aplicació es desenvoluparà al llarg del curs a través de diferents etapes o fases que seran orientades pels professors col·laboradors assignats i que aniran en la línia comentada.

Tot i que en cadascuna de les fases, l'alumnat realitzarà els corresponents lliuraments parcials demanats, al final del projecte es presentarà la memòria final, una presentació i se'n farà la corresponent defensa.

Esructura de l'assignatura

El curs de l'assignatura seguirà, com a mínim, la següent estructura, realitzant-ne els lliuraments que corresponguin en cada fase (un lliurament per fase):

Fase inicial: definició del projecte i de la implementació

Correspon a la realització del pla de treball del projecte amb els següents apartats:

Enfocament general del projecte.

Context de l'assignatura en la que es focalitzarà el projecte.

Missió i definició dels objectius generals i específics.

Viabilitat del projecte.

Anàlisi i justificació de les necessitats i oportunitats detectades.

Planificació de les tasques a desenvolupar al llarg de la realització del projecte, concretat en el calendari de lliuraments.

1a Fase: Disseny de la implementació

Recollida d'informació de les transferències realitzades al haver cursat les assignatures del Postgrau. Per tant, es recolliran les propostes fetes a les assignatures.

Proposta d'implementació global i integrada per a dur a terme al llarg del semestre.

Seguiment, i si és el cas, revisió de la planificació prevista.

2a Fase: Implementació i recollida de dades.

Realització de la implementació a l'assignatura o tutoria, tan d'evolució de la planificació, com d'estratègies docents com d'avaluació. Caldrà detallar com es farà l'observació i anàlisi.

Recollida de dades: instruments de recollida de dades emprats (qüestionaris,...)

Seguiment, i si és el cas, revisió de la planificació prevista.

3a Fase: anàlisi de la implementació i propostes de millora

Resultats de la transferència.

Discussió dels resultats.

Avaluació del procés dut a terme.

Fase final:presentació de la memòria i defensa del projecte

Elaboració i presentació de la memòria final.

Elaboració d'una presentació sintetitzada, i a través d'un recurs digital, de l'experiència duta a terme.

Elaboració sintètica de respostes a les preguntes o sol¿licituds d'ampliació de la informació que el tribunal realitzarà a cada alumne.

 

El document final o memòria del treball final i presentació

Un dels resultats comuns que s'espera s'obtingui en qualsevol projecte o TF és la memòria del projecte. A diferència de les especificacions i aclariments que sovint acompanyen a les pràctiques que es realitzen en una assignatura, la memòria del TF té una importància molt més rellevant i és una part fonamental de l'avaluació del TF. La memòria ha de sintetitzar el treball realitzat en el projecte i ha de mostrar clarament que s'han assolit els objectius proposats. Des d'un punt de vista formal, la memòria ha de contenir aquella informació rellevant que permeti comprendre que s'ha donat bona resposta al que es planteja en el TF. La memòria no haurà de superar el límit de 70 planes.

Finalment, i com a procés de síntesi del TF, es demana a l'estudiant que realitzi una presentació digital del seu treball. Aquesta presentació virtual es basarà en un document de presentació que ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TF i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (veure l'apartat defensa del projecte), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant. La presentació no haurà de superar el límit de 15 planes o transparències.

El document final podrà ser presentat per l'alumnat en qualsevol dels formats digitals més habituals: document de text (en alguns dels formats estàndards), PDF, espai digital (bloc, wiki, aplicació web, etc.) i podrà incloure àudios, imatges fixes i en moviment, etc. No obstant aquesta llibertat, l'alumnat haurà de proporcionar una còpia del contingut del lliurament final en un format estable, durador i tancat.

El document o memòria final haurà de contemplar, com a mínim, els següents ítems:

 • Portada degudament emplenada amb el títol del projecte, de l'assignatura, el nom del Postgrau, la Universitat, el tutor, el seu nom i la data de presentació.
 • Llicència del document (per exemple Creative Commons).
 • Índex de continguts.
 • Introducció i presentació de l'estructura del document que entre d'altres aspectes ha de contenir:

o Resum executiu del projecte.

o Contextualització del projecte.

o Anàlisi de necessitats.

o Justificació de l'acció.

 • Missió i objectius generals i específics.
 • Disseny del projecte:

o Metodologia i enfocament didàctic.

o Recursos.

o Planificació i tasques a desenvolupar. Cronograma.

 • Desenvolupament: preparació de les accions a dur a terme.
 • Implementació.
 • Avaluació.
 • Conclusions.
 • Propostes de millora
 • Bibliografia
 • Annexos.

 

Com hem comentat aquest document es completarà amb una breu presentació digital que recollirà els trets essencials de l'experiència duta a terme.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'alumnat realitzarà el projecte (que inclou les fases esmentades amb els corresponents lliuraments parcials) i la memòria del mateix en un període no superior a 14 setmanes.

De forma immediatament posterior, realitzarà darrera part de la fase final: la defensa.

En cadascuna de les fases l'alumne lliurarà un document amb els elements demanats. En les primeres fases, es portarà a terma una avaluació compartida dins de l'aula dels lliuraments realitzats per altres companys/es, seguint les indicacions que facilitarà el professor col·laborador. Aquest procés coavaluatiu també serà avaluat dins la fase corresponent.

A diferència de la resta d'assignatures del Postgrau, l'avaluació del TF la du a terme un Tribunal d'avaluació. Aquest tribunal està format pel professor col·laborador i per un o més professors externs o professors dels Estudis. De forma paral·lela, en un procés de presentació-valoració-defensa, cada participant haurà d'avaluar el projecte realitzat per un altre company/a, qui a la vegada en farà la posterior defensa.

El treball realitzat per l'estudiant s'avaluarà tenint en compte els objectius establerts a l'inici del semestre i descrits en aquest pla de treball i en base als elements més rellevants que conformen el TF (lliuraments parcials en cadascuna de les fases, seguiment,...), fent especial èmfasi en la memòria, presentació i posterior defensa del projecte.

Amunt

Defensa del projecte davant del tribunal

El Tribunal d'avaluació del TF estarà format pel professor col·laborador que ha estat tutor/a del projecte i per un professor extern i/o professor dels Estudis.

De forma posterior a la presentació dels documents finals per part de l'alumne/a, el tribunal d'avaluació presentarà un grup reduït de preguntes i/o sol·licituds d'ampliació de la informació lliurada.

L'estudiant, un cop rebudes les preguntes, disposarà d'un termini màxim de quatre dies per tal de donar resposta, per escrit i en un espai reduït que es determinarà en el seu moment.

 

Amunt

Mitjançant el procés de coavaluació, el professor col·laborador i altres companys/es de l'aula, aniran facilitant el feedback corresponent de cada un dels lliuraments parcials que es vagin realitzant en cada una de las fases. Així els alumnes podran anar progressant en la relització del seu projecte, fins a la seva finalització amb el lliurament de la memòria final i posterior presentació al Tribunal d'avaluació.

És molt important destacar que en un TF es fa un especial èmfasi i atenció en els aspectes formals de la comunicació escrita en els lliuraments parcials, i en especial de la memòria.

Amunt