Estratègies docents en línia Codi:  M1.031    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Estratègies docents en línia" té com a objectiu principal introduir-vos en les estratègies pedagògiques bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge.

Aquesta assignatura fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'un vessant pràctic.

S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents universitaris han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat.
 

Partint d'exemples, casos i bones pràctiques docents, l'assignatura s'articula en base a diferents possibles situacions per a la seva discussió. Aquesta metodologia fomenta un aprenentatge amb un alt grau d'implicació de l'estudiant i d'aplicabilitat a la pràctica pedagògica.

 "Estratègies docents en línia" presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, corresponents a 150 hores d'activitat.

 

 

L'assignatura "Estratègies docents en línia" té com a objectiu principal introduir i capacitar els estudiants en les estratègies docents bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge.

 

Aquesta assignatura fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'una vessant pràctica.

 

S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents universitaris han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat.

 

Partint d'exemples, casos i bones pràctiques docents, l'assignatura s'articula en base a diferents possibles situacions per comentar i discutir. Aquesta metodologia fomenta un aprenentatge amb un alt grau d'aplicabilitat a la pràctica pedagògica.

 

"Estratègies docents en línia" presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, és a dir, una càrrega lectiva de 150 hores.

Amunt

L'assignatura d'Estratègies docents en línia, és una de les quatre matèries optatives d'especialització que es centra concretament en conèixer, reflexionar i aplicar de forma pràctica, les estratègies fonamentals per a desenvolupament de les accions formatives en entorns virtuals  mitjançant les TIC.

Les matèries que la complementen són:

 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

Amunt

L'assignatura té aplicació en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal, més especialment en nivells de formació universitària de grau i postgrau. I en l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, en qualsevol àmbit i tipologia d'organitzacions amb necessitat de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. 

 

 

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és facilitar una pauta d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

En conseqüència, els seus objectius són:

 • Conèixer què suposa ser un docent en línia en el marc de l'aprenentatge en xarxa.
 • Proporcionar estratègies de desenvolupament de l'acció docent en un entorn virtual.

Coherentment amb el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la formació en aquesta assignatura es planteja en base al concepte de "competència", entesa com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments considerats en un sentit molt ample, que es posen en joc en executar una determinada activitat.

Les competències que fonamenten el conjunt de continguts i activitats que es presenten en Estratègies docents en línia es detallen a continuació:

 • Comprendre els canvis ocasionats en el paper del docent en l'aprenentatge en línia.
 • Conèixer les principals funcions associades al docent virtual.
 • Aplicar principis de presentació en línia segons els objectius d'aprenentatge i els mitjans seleccionats.
 • Facilitar el procés d'aprenentatge en línia als estudiants.
 • Aplicar tècniques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.
 • Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.
 • Facilitar la superació de dificultats d'aprenentatge en línia.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquesta assignatura es treballaran els següents continguts:

- El docent en línia: conceptualització:

o   El docent en línia.
o   La tasca docent en un entorn virtual.

- Estratègies d'intervenció docent en l'entorn virtual:

o   El plantejament pedagògic.
o   Espais per a l'acció docent.
o   Estratègies de gestió, dinamització i motivació.
o   La comunicació a l'aula.
o   La gestió i organització de la informació a l'aula.

- Aplicació a la pràctica docent.

Amunt

Material Suport
La constucció d'un projecte virtual en grup Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Estratègies docents per a la facilitació d'un curs en línia Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

Guitert, M.; Giménez, F. (2000). El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic. Material didàctic UOC. 

Guitert, M.; Romeu, T. (2011). La formación en línea: un reto para el docente. Cuadernos de pedagogía, 418, 77-81.

Guitert, M.; Romeu, T. (2012). La docència en línia: de la teoria a la pràctica. Material didàctic UOC.

Pérez-Mateo, M.; Guitert, M. (2010). Aprendre i ensenyar en línia. Material didàctic UOC. 

Solsona, J.; Guitert, M. (2011). La construcció d'un projecte virtual en grup. Material didàctic UOC.

Missatges, propostes de reflexió, casos, material complementari...

 

També es disposarà dels següents recursos complementaris:

Bautista, G. i Forés, A. (2005). Les funcions i les tasques de la docència amb TIC. Material didàctic UOC.

Benito, D. (2009): Aprendizaje en el entorno del e-learning: estrategias y figura del e-moderador. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 6(2). 

Gil, E., Guitert, M. i Romeu, T. (2017) Orientacions sobre els debats virtuals. FUOC.

Amunt

LLIBRES

ANDERSON, T.; GARRISON, G.R. (2005) El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Barcelona: Octaedro.

BARBERÀ, E. (Coord) (2001) La incògnita de l'Educació a distància. Barcelona: Horsori-HISSI UAB.

BAUTISTA, G.; BORGES, F.; FORÉS, A. (2006): Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Madrid: Narcea.

COLLIS, B. & MOONEN, J. (2004) Flexible learning in a digital world. Londres: RotledgeFalmer.

HERNÁNDEZ, J., PENNESI, M., SOBRINO, D. & VÁZQUEZ, A. (coord.)(2011). Experiències educatives a les aules del segle XXI. Innovació amb TIC. Barcelona: Ariel. Disponible a: http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf

MCCONNELL, D. (2006). E-learning groups and communities. Poland: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

SALMON, G. (2003). E-moderating: The key to teaching and learning online. London: Routledge.

SALMON, G. (2004) E-ACTIVITATS. El factor clau per a la formació en línia activa. Barcelona: UOC.

SANGRÀ, A., VLACHOPOULOS, D., CABRERA, N. & BRAVO, S. (2011). Cap a una definició inclusiva de l'e-learning. Barcelona: eLearn Center. UOC. ISBN 978-84-694-4673-7. Disponible a: http://hdl.handle.net/10609/9281

 

REVISTES

Computers & Education (text complet accessible des de la Biblioteca Virtual)

British journal of educational technology (text complet accessible des de Biblioteca Virtual)

The Internacional review of Research in Open and Distance Education (descàrrega directa)

European Journal of Open and Distance Learning (descàrrega directa)

American Journal of Distance Education (text complet accessible des de Biblioteca Virtual)

Distance Education (text complet accessible des de la Biblioteca Virtual)

RED: Revista de Educación a distancia (descàrrega directa)

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED) (descàrrega directa)

EDUTEC-e. Revista Electrónica de Tecnología Educativa (descàrrega directa)

RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (descàrrega directa)

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)  (descàrrega directa)

RELATEC. Revista latinoamericana de Tecnología Educativa (descàrrega directa)

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación (descàrrega directa)

 

RECURSOS D'EDUCACIÓ I TIC

Learning with 'e's, de Steve Wheeler.

Online learning and distance education resources, de Tony Bates.

Ordenadores en el aula, de Manuel Area.

Educación y virtualidad, de Cristóbal Suárez.

Docentes y TIC, d'Ana Rodera.

Red de buenas prácticas2.0, de l'Institut de Tecnologies Educatives.

Educ@conTIC

BlogOBR, d'Óscar Barquín.

XarxaTIC, de Jordi Martí.

ICTlogy, d'Ismael Peña-López.

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya: té lloc de manera íntegrament en línia, tot fent servir el Campus Virtual de la UOC.

El plantejament pedagògic és actiu i participatiu per part de tots els estudiants. 

Per a un correcte aprofitament de l'assignatura se seguirà un procés d'avaluació continuada mitjançant diferents activitats que els participants hauran de realitzar d'acord amb l'enunciat de les mateixes. La no realització d'aquestes activitats comportarà la no consecució de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

Serà imprescindible la participació activa de tots els estudiants. Es realitzaran tres activitats durant l'assignatura, amb l'objectiu de compartir coneixements, experiències i reflexionar sobre la pràctica pedagògica en l'entorn virtual, afavorint així un coneixement acurat sobre les implicacions de la docència virtual.

En l'apartat "Planificació de l'aprenentatge", es descriuen les activitats que es realitzaran en el marc de l'assignatura. La consultora us facilitarà progressivament detalls més concrets per a la seva realització des del Tauler de l'aula.

El seguiment dels terminis previstos en el calendari per a la resolució de cada activitat és clau per desenvolupar amb èxit el curs i assolir els objectius plantejats. 

En l'avaluació de les diferents activitats del curs es tindrà en compte tant aquells elements relacionats amb respondre correctament a les demandes de cada activitat com la consecució gradual i global de les competències i habilitats expressades en els objectius de cada activitat.

 

Segons es recull als capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, disponible a la secretaria de la universitat, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura (en tractar-se d'una assignatura basada exclusivament en l'avaluació continua).

 

Amunt

El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar cada exercici (indicats en la fitxa de cada activitat), així com el valor de cada activitat en la ponderació del total de la nota de l'assignatura.

Amunt