Disseny i gestió de projectes d'e-learning Codi:  M1.045    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Disseny i gestió de projectes d'e-learning forma part, juntament amb Fonaments de disseny tecnopedagògic, Ensenyar i aprendre en línia, Fonaments tecnològics de l'e-learning i Projecte d'aplicació professional, de les assignatures troncals obligatòries del Màster.

Aquesta assignatura pretén situar l'alumnat davant d'una situació molt similar a la que es trobarà a la vida real al haver de dissenyar, desenvolupar i gestionar un projecte d'intervenció d'e-learning. Per aquest motiu, pràcticament totes les activitats acadèmiques que es duran a terme al llarg del desenvolupament de l'assignatura, es basen en l'assumpció d'un paper dins de l'empresa fictícia de la que formarà part i que emmarcarà tota la seva activitat en un joc de rol de començament al final.

Aquest joc de rol permetrà una immersió en els camps d'aplicació educativa i formativa en l'àmbit de les TIC, en els diversos nivells i sectors formatius (primària, secundària, formació d'adults, universitat, ONG, formació ocupacional, formació permanent, empresarial, etc.), de manera que constitueixi una experiència molt propera a la realitat que després servirà als estudiants per aplicar-la en el seu treball final de Màster.

El disseny d'aquesta assignatura s'ha realitzat per a promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats des dels diferents enfocaments i situacions en què puguem trobar-nos com a professionals el sector. Per a això es parteix d'una base teòrica sobre la gestió i la organització en e-learning per a dotar als estudiants d'aquells coneixements bàsics sobre la gestió d'un projecte en aquest àmbit.

Per tal d'iniciar les activitats de l'assignatura, es posarà en situació a l'alumnat enfront d'un cas pràctic relacionat amb la vida real, com és la proposta d'un projecte d'aplicació d'e-learning per a ser presentat a un concurs convocat per una entitat promotora.

En aquest sentit es plantegen quatre activitats avaluables que pretenen que l'alumnat desenvolupi totes les accions necessàries i utilitzi tots els recursos precisos per al disseny del seu propi projecte virtual.

Donat el caràcter general de l'abast d'aquesta assignatura el camp professional d'aplicació estarà relacionat amb totes aquelles activitats que requereixin una fase prèvia a la posada en marxa o consolidació de processos de formació virtuals que necessitin de la utilització d'un entorn virtual de formació.

Les quatre activitats, que s'emmarquen en un procés seqüencial són:

1.     Camps d'intervenció professional d'e-learning

2.     El PLE/PLN i proposta esquemàtica d'un projecte d'e-learning,

3.     Presentació i defensa virtual del projecte

4.     Portal del projecte i proposta de difusió a la Xarxa.

Amunt

Fonaments tecnològics de l'e-learning (6 ECTS)

Amunt

Donat l'abast general d'aquesta assignatura, el camp professional d'aplicació estarà relacionat amb totes aquelles activitats que requereixin una fase prèvia a la posada en marxa o consolidació de processos de formació virtuals que necessitin de la utilització d'un entorn virtual de formació.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal el de conèixer i saber aplicar les eines i els recursos que permeten dissenyar i desenvolupar un projecte d'e-learning.

Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències:

 • Conèixer i aplicar els principis bàsics de la gestió i la organització en e-learning.
 • Adquirir les habilitats fonamentals per planificar, intervenir i avaluar en la pràctica docent en la que s'introdueixin les TIC en algun o en tots els processos formatius.
 • Iniciar-se en la definició i disseny d'un projecte d'aplicació en línia amb una finalitat i un abast determinats.
 • Identificar els principals factors que intervenen en la planificació d'un projecte (calendari, pressupost, recursos...).
 • Identificar i descriure els riscos i oportunitats per la realització d'un projecte en línia.
 • Conèixer, identificar i seleccionar de forma crítica les eines tecnològiques necessàries per al desenvolupament d'un projecte en línia, distingint les necessitats tecnològiques de les d'aprenentatge.
 • Adquirir habilitats per al tractament de la informació digital.
 • Adquirir habilitats de presentació i difusió de la informació digital per exposar de forma eficaç la visió del projecte.
 • Establir processos d'avaluació i control d'un projecte en línia.
 • Adquirir experiència i capacitat per al treball en grup
 • Identificar possibles àmbits d'aplicació de l'e-learning
 • Prendre consciència de la importància de la planificació per a la realització d'un projecte
 • Iniciar-se en el disseny d'un projecte d'aplicació d'e-learning
 • Conèixer i utilitzar eines col·laboratives per a la planificació i el control de tasques de grup
 • Adquirir habilitats per a tractar la informació digital
 • Adquirir habilitats de presentació i difusió de la informació digital
 • Utilitzar les eines tecnològiques de forma crítica, distingint les necessitats d'aprenentatge de les tecnològiques

Amunt

Els continguts de l'assignatura es basen en una sèrie de mòduls teòrics i mòduls metodològics que permetran a l'alumnat dur a terme el disseny i planificació d'un projecte en línia:

Mòduls teòrics:

 • Introducció a la gestió i la organització en e-learning
 • Àmbits d'intervenció en e-learning


Mòduls metodològics:

 • Introducció al disseny i desenvolupament de projectes d'intervenció en línia
 • Eines per a la creació de projectes en línia
 • Estratègies de treball en equip en xarxa

Amunt

Material Suport
Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic PDF
Models de disseny instruccional PDF
Models pedagògics i e-learning PDF
Camps d'intervenció professional en e-learning PDF
Visió panoràmica dels models de disseny tecnopedagògic PDF
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
MeticLab (CAT) Web
Brain Reflection Web
El disseny d'un projecte formatiu en e-learning: la virtualització de formacions presencials amb DISform Web

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya: té lloc de manera íntegrament en línia, utilitzant de manera principal el Campus Virtual de la UOC, i el plantejament pedagògic és actiu i participatiu per part de totes les persones involucrades.

En coherència amb l'assoliment de les competències transversals la metodologia emprada combina el treball individual i el treball en grup de forma integrada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model d'avaluació de l'assignatura es basa en un model d'avaluació continuada a partir d'un seguit d'activitats relacionades entre sí organitzades en quatre PACs utilitzant metodologies de treball en equip virtual. Per un correcte aprofitament de l'assignatura cal realitzar totes les pràctiques on, a partir de l'enunciat, es detallarà el què i el com realitzar-les. La no realització d'aquestes PACs comportarà la no superació de l'assignatura.

En l'avaluació de les diferents activitats de l'assignatura es tindrà en compte tant aquells elements relacionats amb respondre correctament a les demandes de cada PAC com la consecució gradual i global de les competències i habilitats expressades en els objectius de cada activitat. El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.

Segons es recull als capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, disponible a la secretaria de la universitat, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura (en tractar-se d'una assignatura basada exclusivament en l'avaluació continua).

Amunt

Tenint en compte el model d'avaluació de l'assignatura (basat en l'avaluació continuada) l'avaluació i qualificació finals de l'assignatura corresponent a les d'avaluació continuada (AC).

Amunt

El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.

Amunt