Planificació de la docència en línia Codi:  M1.055    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La planificació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge constitueix un dels factors principals de qualitat de la docència universitària i, per tant, una de les competències bàsiques de la pràctica professional del professorat universitari. Si la planificació té un paper significatiu en el desenvolupament de qualsevol acció formativa de qualitat, en la formació en línia pren una importància especialment rellevant.

L'assignatura Planificació de la docència en línia, de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal desenvolupar en els estudiants les competències necessàries per a planificar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn d'aprenentatge per a posar en marxa una proposta d'ensenyament i aprenentatge en línia i en modalitats semi-presencials.

L'assignatura té un caràcter tant teòric com aplicat. Es parteix de l'anàlisi i reflexió al voltant dels elements que condicionen la planificació de la docència en entorns d'aprenentatge en línia mitjançant el debat i l'anàlisi de casos de diferents contextos d'accions formatives en entorns virtuals per a, posteriorment, dur a terme el (re)disseny de la planificació d'una acció de formació en línia específica.

Per aconseguir aquesta finalitat l'assignatura està organitzada al voltant de diferents activitats d'aprenentatge individuals i en grup que requereixen d'un alt nivell de participació, col·laboració i interacció entre els estudiants.

Amunt

L'assignatura Planificació de la docència en línia s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Les assignatures que componen aquest itinerari són: 

 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Disseny de recursos i activitats (6 ECTS)

Aquest itinerari pretén proporcionar les competències que els docents universitaris necessiten per a dur a terme la docència en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb els estàndards de qualitat.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin planificar i dissenyar continguts de formació dins de la seva organització. 

L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaces de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura recomanem als participants que hagin cursat satisfactòriament els crèdits fonamentals sobre l'ús de les TIC en educació i els diferents marcs teòrics que trobem per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge virtuals, d'aquest mateix programa o uns altres que siguin similars.

Així mateix, recomanem que es tinguin coneixements bàsics sobre què és un procés formatiu, els seus principals elements i els diferents aspectes des dels quals valorar la seva qualitat.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complex entrar de ple en la reflexió i la resolució de les activitats proposades.

Recomanem una disponibilitat temporal setmanal suficient per al seguiment continu de les diferents activitats, tant en les seves modalitats individuals com les col·laboratives. En cas de dificultats en el seguiment i implicació en l'assignatura, els estudiants hauran de comprometre's a informar amb la màxima antelació, per evitar dificultats de coordinació a nivell de grup classe i a nivell dels grups de treball en les activitats col·laboratives.

Amunt

L'assignatura està estructurada al voltant de continguts i activitats que permetran als estudiants desenvolupar els següents objectius competencials específics relacionats amb la planificació de processos de formació en entorns en línia:

 • Identificar les principals variables i elements que condicionen la planificació de la docència en entorns virtuals o semi-presencials de formació en comparació amb la planificació en entorns tradicionals presencials.
 • Identificar les característiques rellevants dels actors del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
 • Dominar els elements fonamentals per a la planificació de processos i escenaris de formació en línia que donin resposta a necessitats formatives específiques.
 • Planejar les estratègies i recursos més adients per a l'avaluació de situacions específiques d'aprenentatge en línia.
 • Avaluar els entorns, recursos i les estratègies pedagògiques més apropiades per a facilitar l'aprenentatge dels estudiants en contextos específics de formació en línia.
 • Planificar la interacció dels actors i els recursos en un context d'aprenentatge en línia determinat.
 • Dissenyar activitats d'aprenentatge per a entorns virtuals (e-activitats) que fomentin la interacció, la participació i la col·laboració dels participants.

A més, l'assignatura contribueix al desenvolupament dels següents objectius competencials transversals al Máster d'Educació i TIC:

 • Comunicar i intercanviar coneixement en un entorn virtual en el marc d'una comunitat d'aprenentatge.
 • Utilitzar estratègies de treball en grup en un entorn virtual.
 • Planificar col·laborativament processos de formació en línia.

Amunt

Per assolir les competències definides anteriorment, a l'assignatura es treballaran els següents continguts:

1. Aspectes diferencials de la planificació de la docència en línia

1.1. En què consisteix i per què és tan important la planificació de la formació en línia

1.2. Elements clau a tenir en compte en la planificació de la formació en línia

1.3. Paper del docent en la planificació de l'acció formativa virtual

2. Elements i eines per a la planificació dels processos de formació en línia.

2.1.El pla docent

2.2.La guia d'aprenentatge.

3. Las activitats d'aprenentatge o e-activitats com a element clau del disseny formatiu

3.1. Variables que cal considerar en el disseny de les e-activitats

3.2.Tipologia d'e-activitats d'aprenentatge

4. L'avaluació de l'aprenentatge en línia o e-avaluació

4.1.Tipus d'avaluació

4.2.Instruments per a l'avaluació en línia

5. La planificació col·laborativa de la docència en línia.

Amunt

Material Suport
Les funcions i tasques de la docència amb TIC PDF
Docència amb perspectiva de gènere Web
Ús no sexista de la llengua Web
El treball col·laboratiu en entorns virtuals Audiovisual
Disseny d'una guia per a planificació de la docència en línia Audiovisual
MeticLab (CAT) Web
Planificació de la docència en línia. Estudi de casos Web
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (entrevista 1) Audiovisual
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (entrevista 3) Audiovisual
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (tertúlia) Audiovisual

Amunt

Encara que al llarg del curs el professorat anirà indicant les referències bibliogràfiques que complementin els continguts i les activitats treballades, la bibliografia bàsica per a aquesta assignatura és la següent:

 • Anderson, T. y Elloumi, F. (2004). Theory and Practice of Online Learning Disponible en: http://cde.athabascau.ca/online_book/
 • Bautista, G.; Borges, F.; Forés, A. (2006). Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Madrid: Narcea.
 • Cabero, J.; Román, P. (2006). E-actividades. Un referente básico para la formación en internet. Sevilla: MAD-Eduforma.
 • Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1). Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html.
 • Esteve F. (2009). Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0. La Cuestión Universitaria. ISSN 1988-236x. Disponible en: http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/LRSPFDzlbc.pdf.
 • Goodyear, P, Salmon, G, Spector, M, Steeples, C, Tickner, S (2001): Competences for online teaching, Educational Technology Research & Development, (49,1) 65-72. Documento en línea [http://usyd.academia.edu/PeterGoodyear/Papers/269210/Competences_for_online_teaching_A_special_report]. Fecha de la última consulta [27/6/2011].
 •  Higgison, C. (ed.) (2001). Online Tutoring e-Book. Heriot-Watt University and Robert Gordon University, Scotland. Disponible en: http://cv.uoc.edu/~grc_6698_w01/online_tutoring.zip
 • Onrubia, J. (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista de Educación a Distancia. Número monográfico 2. Disponible en: http://www.um.es/ead/red/M2/conferencia_onrubia.pdf .
 • Salinas, J., Negre, F., Gallardo, A., Escandell, C., Torrandell, I. (2006). Modelos Didácticos en entornos virtuales de formación: Identificación y valoración de elementos y relaciones en los diferentes niveles de gestión. IX Congrés EDUTEC. La Educación enentornos virtuales: calidad y efectividad en el e-learning. URV, 20-22, 2006. Tarragona. Disponible en http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/MODELOS%20DID%C3%81CTICOS%20EN%20ENTORNOS%20VIRTUALES%20DE%20FORMACI%C3%93N.pdf
 • Urdaneta, M. ; Guanepa, M. (2007): Perfil de competencias del docente tutor en línea para la educación a distancia. Revista de tecnología de la información y la comunicación en Educación, número 111. Documento en línea [http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol2n2/art6.pdf]. Fecha de la última consulta [20/6/2011].
 • Wang, M; Laffey, J. y Poole, M.J. (2001). The Construction of Shared Knowledge in an Internet-based Shared Environment for Expeditions (iExpeditions). International Journal of Educational Technology, 2 (2).

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la UOC, mitjançant l'ús dels diferents espais, eines i recursos disponibles al Campus Virtual de la Universitat.

Per assolir els propòsits de l'assignatura la metodologia utilitzada parteix d'activitats d'aprenentatge, individuals i en grup, basades en exemples, casos i experiències concretes d'institucions educatives que desenvolupen processos d'ensenyament-aprenentatge en entorns en línia.

El docent guiarà tot el procés d'aprenentatge dels estudiants a través del Tauler de l'aula i facilitarà a l'inici del curs la planificació de les activitats a desenvolupar en l'assignatura així com les dates claus per a la seva consecució.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir dels resultats de les activitats d'avaluació.

Els criteris d'avaluació respondran a les competències específiques descrites en aquest pla docent i consten als enunciats de cadascuna de les activitats d'avaluació. Els criteris d'avaluació a aplicar en la valoració de la participació en els fòrums i en el debat es vincularan més estretament amb les competències transversals proposades.

La finalitat de l'avaluació serà formativa i continua, i amb això es pretén valorar el progrés de l'estudiant des del punt de vista del seu procés d'aprenentatge.

El consultor de l'assignatura aportarà comentaris detallats i donarà les pautes sobre cadascuna de les activitats en el Tauler. En els seus missatges s'indicarà la duració i la forma de presentació, així com qüestions de procediment, pautes organitzatives i tipus de dinàmica (treball individual, en grup), en cas que fossin diferents a les indicades en aquest pla docent, o per completar els enunciats de les activitats d'avaluació.

La qualificació de les activitats d'avaluació serà qualitativa mentre que la qualificació final de l'assignatura serà numèrica, d'acord amb la taula d'equivalències següent:

Qualificació qualitativa

Qualificació numèrica

Com apareixerà a l'expedient de l'estudiant

A

10

9,0 - 10: Excel·lent

9

B

8

7,0 - 8,9: Notable

7

C+

6

5,0 - 6,9: Aprovat

5

C-

4

0 - 4,9: Suspès

3

D

2

0

 

Des del Programa d'Educació i TIC, treballem per prevenir la pràctica fraudulenta del plagi de dues maneres:

 

 1. D'una banda, informant i formant millor els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté documentació que recull alguns exemples útils per evitar el plagi: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/recurs/com-evitar-el-plagi

 

 1. D'altra banda,si aquesta conducta es detecta,  això comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es consideraria un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 102) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. I al mateix temps, la Normativa de drets i deures de la UOC(capítols II i III) estableix que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

La superació de l'avaluació contínua comporta la realització i superació de totes les pràctiques i activitats obligatòries. Els criteris d'avaluació de cadascuna de les pràctiques s'inclouen als seus enunciats. La ponderació de les pràctiques és la següent:


PAC 1: 20%
PAC 2: 10%
PAC 3: 30%
PAC 4: 40%

Amunt

Al llarg de l'assignatura el consultor guiarà i orientarà als participants a través del Tauler de l'aula, per proporcionar un bon seguiment de l'assignatura.

El consultor també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisant totes les activitats lliurades i donant una resposta grupal i/o individual qualitativa per a cadascuna d'elles.

Amunt