Direcció operativa de projectes d'e-learning Codi:  M1.058    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La incorporació de l'e-learning en les organitzacions implica importants canvis tant a nivell de direcció com de tots els processos operatius que directa i indirectament contribueixen a la seva implementació.

El repte més important que es planteja en l'actualitat és determinar l'ús més eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les diferents activitats organitzatives, tant en termes productius com econòmics. En aquest sentit, ja a la fi de la dècada dels noranta, es comptava amb evidència empírica en la indústria nord-americana sobre la importància de l'adaptació de l'enfocament i de l'execució dels processos organitzatius per utilitzar adequadament les tecnologies digitals. De fet, va demostrar que la incorporació de les TIC en l'activitat empresarial sense una reforma en paral·lel dels processos tradicionals influïa negativament en el creixement econòmic de l'empresa.

Cal, per tant, un plantejament en profunditat de l'organització per aprofitar tot el potencial de les tecnologies de la informació i per a que aquestes s'integrin de manera harmoniosa i efectiva al normal acompliment de l'organització per tal d'evitar o reduir les possibilitats de conflictes amb les formes de fer tradicionals. Aquest plantejament també és aplicable a l'activitat de formació, tant formal com no formal, ja sigui implementat amb objectius d'expansió/diversificació d'una oferta formativa cap a l'interior de l'organització (capacitació) com si aquesta forma part de la seva raó social o entitat (empresa o institució de formació).

L'assignatura Direcció Operativa de Projectes d'e-learning té com a finalitat analitzar, reflexionar i posar en pràctica una eficient gestió operativa de projectes d'e-learning, fent possible la instrumentació de les estratègies plantejades en vistes a la concreció dels objectius de l'organització.

L'assignatura està dirigida a persones que tinguin o es plantegin tenir responsabilitats de gestió operativa i econòmica de projectes d'e-learning en qualsevol tipus de nivell formatiu.

Els continguts estan organitzats a través de materials bàsics de referència i casos pràctics.

Amunt

L'assignatura Direcció Operativa de Projectes d'e-learning forma part de l'itinerari Direcció i gestió d'e-learning i se situa de la forma següent:

 • Organització i gestió de l'e-learning
 • Direcció estratègica i lideratge
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning
 • Disseny de programes i cursos en línia

Amunt

Per a un correcte seguiment i un òptim aprofitament d'aquesta acció formativa, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura obligatòria "Disseny i gestió de projectes d'e-learning" i haver o estar cursant "Organització i gestió de l'e-learning" i "Direcció estratègica i lideratge".

Amunt

El "Màster en Educació i TIC (e-learning)" està concebut per dotar als estudiants d'una sèrie de competències profesionalizadores que es distribueixen i es desenvolupen en el cursat de les diferents assignatures que l'integren. Les competències pròpies a Direcció operativa de projectes d'e-learning són les següents:

 • Relacionar la fase estratègica i operativa en la direcció de l'e-learning a partir dels rols que intervenen en la gestió de l'e-learning.
 • Descriure el rol i les funcions del gestor de projectes d'e-learning.
 • Identificar els factors clau per a la gestió del canvi en les organitzacions.
 • Aplicar criteris d'assegurament i avaluació de la qualitat d'una proposta de formació d'e-learning.
 • Planificar els aspectes operatius d'un projecte d'e-learning.
 • Aplicar els conceptes i continguts treballats, així com els elements més importants per a l'èxit en la implantació d'un projecte d'e-learning. 

Per a l'adquisició d'aquestes competències proposades, els objectius d'aprenentatge plantejats són els que segueixen:

 • Identificar la responsabilitat, funcions i activitats del GP-eL una organització o projecte d'e-learning.
 • Identificar el rol del Gestor de Projectes d'i-learing (GP-eL) com a figura clau i responsable de la gestió operativa d'un projecte d'e-learing.
 • Conèixer la relació entre els diferents rols que intervenen en la gestió de projectes d'e-learning.
 • Descobrir la importància de l'estudi i anàlisi de la qualitat de l'oferta d'un curs virtual, per a la millora contínua de qualsevol procés formatiu d'e-learning.
 • Identificar els criteris -bàsics i específics- que serveixin de referència per avaluar la qualitat d'un curs virtual.
 • Posar en pràctica els diferents components operatius dels projectes d'e-learning: gestió de la producció de formació (cursos i programes); màrqueting i difusió; gestió econòmica; gestió docent i d'estudiants.
 • Aplicar els conceptes econòmics que formen part de la gestió dels processos de formació basats en sistemes d'e-learning a l'anàlisi de situacions reals.

Amunt

Material bàsic de referència de l'assignatura

 • Maina, M. (coord.) & Segura Virella, G. (aut) (guia). Gestió operativa de projectes d'e-learning: Introducció. Barcelona: FUOC
 • Maina, M. (coord.) & De la Teja, Ileana (aut.) (mòdul). Gestor de projectes d'e-learning: introducció a les millors pràctiques, mètodes i habilitats. Barcelona: FUOC.
 • Maina, M. (coord.) & Castillo Merino, D. (aut) (mòdul). Economia de l'e-learning. Barcelona: FUOC. 

Estudis de Cas:

 • Maina, M. (coord.) & Roman, D. (aut) (estudi de cas). Implementant un sistema de gestió de l'aprenentatge. Barcelona: FUOC.
 • Duart, J. M., Lupiáñez, F. (coords) & Abramovich, S (aut.) (estudi de cas). Procesos operatius II: gestió docent, tecnològica, financera i presupostària. Barcelona: FUOC.
 • Duart, J. M., Lupiáñez, F. (coords) & Arbués Visús, M. T. (aut.) (estudi de cas). Gestió de la producció d'un programa d'e-learning: El procés de disseny i creació del programa màster en ciències de la salut. Barcelona: FUOC.

Amunt

Material Suport
Gestió de la producció d'un programa d'e-learning Web
Sistemes de suport a l'estudiant d'entorns virtuals Web
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió PDF
Cas: Implementant un sistema de gestió de l'aprenentatge Web
Implementació d'una estratègia digital a l'Institut Salas i Xandri de Sant Quirze de Vallès (Catalunya, Espanya) Web
Implementació d'una estratègia digital a l'Institut Salas i Xandri de Sant Quirze de Vallès (Catalunya, Espanya) Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

Bibliografia Recomenada:

Phillips, J.J. & Phillips, P. P. (2009). Measuring For Success: What CEOs really Think About Learning Investments. EE.UU.: ASTD Press.

Aquest llibre posa de relleu la importància que tenen les mètriques d´aprenentatge i el valor que aporta als CEO en algunes de les més reconegudes empreses del món, com Microsoft o Dell. El llibre ofereix als lectors un camí clar a partir del qual construir el seu propi camí. 

Phillips, J.J. & Phillips, P. P. (2011). Measuring ROI in Learning and Development: Case Studies from Global Organizations. EE.UU.: ASTD Press.

Aquest llibre ofereix casos d´exemples reals de com els processos es manifesten dins una organització. Al llarg del llibre es descriu com són avaluats els programes d´aprenentatge i desenvolupament, incloent el ROI financer. Aquests casos segueixen el procés d´avaluació des de la decisió d´avaluar un programa fins a la planificació de l´estudi, la recollida de dades, l´anàlisis de dades i la generació d´informes de resultats. Els casos descriuen les millores realitzades als programes com a resultat de l´avaluació.

Foxon, M., Richey, R. C., Roberts, R., & Spannaus, T. (2003). Training Manager Competencies: The standards (3rd Ed.). Syracuse, NY.: ERIC

Aquest llibre presenta les noves competències i indicadors de rendiment del Mànager de Formació, discuteix l´evolució del rol del Mànager de Formació i descriu com els diferents actors poden fer ús de les competències.

McVay Lynch, M. & Roecker, J. (2007). Project managing e¿learning: A handbook for successful design, delivery and management. New York, NY: Routledge.

Aquest llibre ofereix un marc de treball basat en el model IPECC globalment acceptat, per a la planificació, el disseny, el lliurament, la gestió i l'avaluació de projectes e-learning de manera exitosa. Se centra en mètodes pràctics i de fàcil comprensió i ofereix aplicacions de principis de gestió de projectes en el món real. Il·lustrat amb casos de projectes del món acadèmic i empresarial, ofereix una guia pas a pas i posa de relleu on els projectes normalment fallen. Cada capítol comença amb una definició i conceptualització del procés, proporcionant exemples de com els passos en el procés poden variar en funció de l'organització o de la mida del projecte.

Bramble, W. J. & Panda, S. (2008). Economics of Distance and Online Learning Theory. Practice and Research. New York, NY: Routledge.

Aquest llibre proporciona una visió general de l´aprenentatge en línia i a distància des d´una vessant internacional i des del punt de vista de planificació econòmica, costos i gestió de la presa de decisions. El llibre indica les pautes per a una major recerca i desenvolupament dins aquesta àrea, i promoure una major comprensió i reflexió crítica per part dels administradors, professionals i investigadors de l´educació a distància.

Kurubacak, G. & and Volkan Yuzer, T. (Eds.) (2015). Project Management Approaches for Online Learning Design. IGI Global.

 Aquest llibre explora una àrea poc sistematitzada de l'aprenentatge virtual que centra la discussió al voltant de la planificació, organització, assegurament i gestió  dels recursos en funció de les metes i objectius d'aprenentatge en línia. Aquesta referència reuneix enfocaments basats en la gestió de projectes en el context de les  diverses situacions que reuneix.

Amunt

Les activitats de l'assignatura s'han dissenyat tenint en compte els continguts pràctics que es treballaran i les competències instrumentals que els estudiants han de desenvolupar.

Des del Programa d'Educació i TIC, treballem per prevenir la pràctica fraudulenta del plagi de dues maneres:

 1. D'una banda, informant i formant millor els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté documentació que recull alguns exemples útils per evitar el plagi: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/recurs/com-evitar-el-plagi
 1. D'altra banda, si aquesta conducta es detecta,  això comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es consideraria un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 102) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. I al mateix temps, la Normativa de drets i deures de la UOC (capítols II i III) estableix que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En cadascuna de les activitats s'especifiquen els criteris d'avaluació de cada activitat. 

Amunt

El professor/a col·laborador/a de l'assignatura, al moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.

Amunt