Avaluació en línia Codi:  M1.065    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació als processos d'aprenentatge en xarxa propicia l'escenari per repensar els sistemes i els procediments de l'avaluació, passant d'un docent que transmet les qualificacions als estudiants cap a un sistema obert en que docents i estudiants s'involucren en el procés d'aprenentatge i desenvolupen habilitats d'avaluació a través de la xarxa.

Partint dels plantejaments teòrics de l'avaluació en entorns virtuals ens aproparem a l'e-avaluació, terme que prové de e-assessment, on de manera pràctica abordarem les possibilitats que ofereixen les TIC per a dissenyar i presentar activitats d'avaluació en entorns virtuals d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació superior.

Així, l'assignatura "Avaluació en línia: eines i estratègies" de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal aproximar-se a l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge de l'educació superior facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per a desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ha de permetre analitzar les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges.

Amunt

L'assignatura d'Avaluació en línia: eines i estratègies s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC. Les assignatures que composen l'itinerari de Docència en línia són:

 • Ensenyar i aprendre en lína (6 ECTS), assignatura fonamental
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

Si estàs cursant l'especialització del Màster en DOCÈNCIA has de saber que l'assignatura de Avaluació en línia, dins el bloc de matèries d'aquest itinerari, té com a finalitat aproximar-se a l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ens permetrà analitzar les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges en qualsevol nivell educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin dissenyar i aplicar eines i estratègies d'e-avaluació tot i que preferentment el públic objectiu són els docents en línia.


L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaços de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia.

Amunt

La finalitat principal de l'assignatura és capacitar als participants per a posar en pràctica eines i estratègies d'avaluació en línia basats en principis d'aprenentatge adequats per a cada context. Per assolir aquesta finalitat ens plantegem els següents objectius:

 • Conèixer les possibilitats de l'avaluació en línia pel docent en el marc de l'aprenentatge en xarxa.
 • Proporcionar eines i estratègies d'avaluació per l'acció docent en un entorn virtual d'aprenentatge.

Coherentment amb el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la formació en aquesta assignatura es planteja en base al concepte de "competència", entesa com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments considerats en un sentit molt ample, que es posen en joc en executar una determinada activitat.

Per una banda, les competències transversals que treballarem en l'assignatura es concreten en:

 • Treballar en equip en xarxa amb els companys que possibiliti compartir coneixements i experiències sobre l'avaluació en entorns virtual.
 • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Utilitzar eines col·laboratives.

 

En relació a les competències específiques que desenvoluparem en aquesta assignatura es concreten en:

 

 • Demostrar tècniques d'acompanyament i recolçament a l'estudiant en el procés d'aprenentatge en línia.
 • Aplicar pràctiques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.
 • Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.
 • Facilitar la superació de les dificultats en l'aprenentatge en línia. 
 • Avaluar l'eficàcia del processos d'ensenyament - aprenentatge en línia en contextos determinats.
 • Posar en pràctica tècniques de seguiment del procés d'ensenyament - aprenentatge en línia. 
 • Administrar el procés d'aprenentatge en línia per a maximitzar els resultats d'aprenentatge.

Amunt

Per assolir les competències definides, es treballaran els següents continguts:

 • Bases teòriques de l'avaluació de l'aprenentatge, centrant-nos en l'e-avaluació
 • L'avaluació en línia com a estratègia d'aprenentatge i reflexió compartida: el paper del docent i de l'estudiant en l'avaluació en línia (autoavaluació, avaluació entre iguals, defensa de treball a la resta d'estudiants,....)
 • Instruments d'avaluació per a la docència en línia

 

Amunt

Material Suport
El dossier digital (e-portfolio) com a instrument d'avaluació formativa PDF
L'avaluació a l'assignatura de Competències TIC: projecte virtual en equip Web
Recursos en e-avaluació Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
MeticLab (CAT) Web
Analítiques d'aprenentatge pel seguiment i l'avaluació. La Ciència de Dades aplicada a l'educació Web

Amunt

Australian National Training Authority (2002). Assessment and Online Teaching. Australian Flexible Learning Framework Quick Guides series. Version available at: http://flexiblelearning.net.au/projects/sharingknowledge.htm#guides

Barberà, E. (2006). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. RED. Revista de Educación a Distancia, número. Consultado (10/02/2010) en http://www.um.es/ead/red/M6

Boud, D. and Associates (2010). Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education. Sydney: Australian Learning and Teaching Council.

 

Revistes

 • European Journal of Open and Distance Learning  http://www.eurodl.org/
 • Distance Education (accessible a través de la Biblioteca digital de la UOC)

 

Llibres

 • Associació Nacional d'Ensenyament en Distància (ANCED). (1996) Projecte Pated I Vadenecum. Aplicacions Tecnològiques a l'Ensenyament a distància. Madrid: ANCED.
 • BARBERÀ, E. (Coord) (2001) La incògnita de l'Educació a distància. Barcelona: Horsori-HISSI UAB.
 • BATS, T. (1995) Technology, Open and Learning and Distance Education. Londres: Rotledge.
 • BATS, T. & POOLE, G. (2003) Effective teaching with technology in higher education. Fundations for Success. San Francisco: Jossey- Bass
 • BAUTISTA, G.; BORGES, F.; FORÉS, A. (2006): Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Madrid: Narcea.
 • COLLIS, B. & MOONEN, J. (2004) Flexible learning in a digital world. Londres: RotledgeFalmer.
 • DITTLER, O; HAHLER, H; KINDT, M; et al. (2005) E-Learning in Europe -Elearning Europe. How have new mitjana contributed to the development of higher education? München: Waxmann.
 • GARCÍA AREITO, L. (1994) Educació Permanent: Educació a distància Avui. Madrid: Universitat Nacional d'Educació a distància.
 • GARRISON, SR. R. (2005) El e-learning el segle XXI. Investigació i pràctica. Barcelona: Octaedre.
 • GONZÁLEZ SANMAMED, M. et al. (2002) Présence i distance dans la formation à l'échange. Pavia: Ibis.
 • MILLER, G.(1993): Distance education encounters new technologies. American Independent Study Newsletter.
 • SALMON, G. (2004) E-ACTIVITATS. El factor clau per a la formació en línia activa. Barcelona: UOC.

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya: té lloc de manera íntegrament en línia, utilitzant de manera principal el Campus Virtual de la UOC, i el plantejament pedagògic és actiu i participatiu per part de totes les persones involucrades.

En coherència amb l'assoliment de les competències transversals la metodologia emprada combina el treball individual i el treball en grup de forma integrada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

 

El model d'avaluació de l'assignatura es basa en un model d'avaluació continuada a partir d'un seguit d'activitats relacionades entre sí organitzades en tres PACs utilitzant metodologies de treball en equip virtual. Per un correcte aprofitament de l'assignatura cal realitzar totes les pràctiques on, a partir de l'enunciat, es detallarà el què i el com realitzar-les. La no realització d'aquestes PACs comportarà la no superació de l'assignatura.

En l'avaluació de les diferents activitats de l'assignatura es tindrà en compte tant aquells elements relacionats amb respondre correctament a les demandes de cada PAC com la consecució gradual i global de les competències i habilitats expressades en els objectius de cada activitat.

El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.

Amunt

 

 

L'avaluació final de l'assignatura resulta de la realització satisfactòria de les tres PACs.

Segons es recull als capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, disponible a la secretaria de la universitat, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura (en tractar-se d'una assignatura basada exclusivament en l'avaluació continua).
Amunt

 

El consultor/a us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula per a què pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura; respondrà els dubtes que vagin sortint en el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia personal.

El consultor també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació continuada, revisant totes les PAC lliurades i donant una resposta grupal i/o individual qualitativa per a cada una d'elles. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i millorar els propers lliuraments.

 

Amunt