Despatx administratiu i social (àrea) Codi:  M4.231    Crèdits:  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les pràctiques al Despatx Administratiu i Social formen part del programa de Pràctiques externes (PPE) que consta de 30 crèdits ECTS i es computen en 750 hores de treball pràctic. El programa de Pràctiques externes engloba 3 blocs temàtic-jurídics de treball dissenyats per desenvolupar les tasques pròpies de l'exercici de l'advocacia i es desenvoluparà en despatxos d'advocats especialitzats en les matèries que integren cada bloc. 

Un d'aquests blocs temàtic-jurídics és el Despatx Administratiu i Social i té una dedicació de 10 crèdits ECTS de caràcter pràctic (250 hores de dedicació a qüestions judicials i no judicials).

Per poder matricular aquesta assignatura és necessari tenir 40 crédits superats.

Amunt

Competències bàsiques 

1.- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
3.-Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis; 
4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
5.-Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Competències específiques: 
1.-Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 2.-Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials. 
3.-Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
4.-Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. 
5.-Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats. 
6.-Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat. 
7.-Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
8.-Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic. 
9.-Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal. 
10.-Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. 
11.-Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades. 
12.-Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col¿lectius disponibles per a l'exercici en les diverses modalitats organitzatives de la professió d'advocat. 
13.-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 
14.-Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris. 
15.-Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions. - 

Objectius d'Aprenentatge: 
a) Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
b) Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat. 
c)Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió. 
d) Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió. 
e) En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat.

Amunt

Al Despatx Administratiu i Social es desenvoluparà la pràctica administrativa (per treballar qüestions relaciones amb l'Administració, contractes administratius, qüestions urbanístiques, etc.) i la pràctica social (per treballar qüestions relacionades amb el contracte de treball, els conflictes col¿lectius, la Seguretat Social, l'acció davant dels Tribunals, etc.).

 

Amunt

1.-Aplicació pràctica dels aprenentatges en la resolució de qüestions jurídiques hipotètiques o reals. 

2.-Aprenentatge d'actuacions basat en les instruccions del docent i en la visualització de situacions i actuacions en judici i fora d'ell. 

3.-Mètode basat en l'estudi i anàlisi de qüestions jurídiques de diversa índole.

4.-Visites guiades a vistes judicials

5.-Metodologies participatives i col¿laboratives que promoguin capacitat de reflexió i capacitat crítica, a través d'activitats de discussió, de treball en equip i de role-play. 

6.-Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi o la presa de decisions en l'àmbit jurídic. 

7.-Tutorització individualitzada en la realització de tasques.

 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 5

· AC = 5

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

Al llarg de les pràctiques, els advocats responsables de les pràctiques aniran proposant diferents encàrrecs que els estudiants hauran de resoldre en els terminis establerts. Les diferents activitats proposades permetran a l'estudiant a posar en pràctica el conjunt de competències adquirides al llarg del programa. 

Els advocats responsables de les pràctiques també oferiran l'assistència a judicis. Aquesta activitat té un alt valor en la formació dels futurs advocats i, semestre rere semestre, és objecte una valoració molt positiva per part dels estudiants. 

L'assistència als judicis és obligatòria. En aquells casos en què per motius excepcionals (com ara el lloc de residència de l'estudiant), no es pugui assistir a les vistes programades per l'advocat, l'estudiant podrà assistir a una vista als jutjats del seu municipi i elaborar un breu informe que remetrà a l'advocat en el termini estipulat. 

Per a superar les pràctiques externes és necessari fer i lliurar totes les activitats proposades per l'advocat al llarg del semestre.
 
Només s'admetran les activitats que siguin d'autoria original de l'estudiant. La UOC posa a disposició dels advocats eines de detecció de plagi que permeten identificar els casos de còpia.
 
L'obtenció d'una D, o de dues C-, impedirà la superació de les pràctiques externes.
 
És responsabilitat de l'estudiant enviar correctament les activitats a l'espai habilitat a l'efecte. Cal comprovar que el document lliurat és el correcte, cosa que es pot fer fàcilment descarregant el document un cop ja s'ha enviat. Per tant, si l'arxiu que s'entrega no és el de l'activitat que correspon, o bé està danyat, o està en blanc, s'entendrà que no s'ha lliurat l'activitat, i per tant ja no es podrà superar les pràctiques externes.
 

Amunt

L'avaluació final està conformada per dues qualificacions: la d'avaluació continuada que recull la valoració de les activitats realitzades per l'estudiant al llarg de les pràctiques al despatx i la de l'informe de pràctiques que emetrà l'advocat responsable en finalitzar les pràctiques.

La qualificació final de l'assignatura s'establirà en la següent proporció: la valoració del treball dut a terme per l'estudiant en el despatx -avaluació contínua- tindrà un valor del 70% de la nota; i l'informe de pràctiques, correspondrà a un 30% de la nota.

 

Amunt

Els advocats responsables de les pràctiques faran un retorn dels diferents encàrrecs lliurats pels estudiants.

Amunt