Processos i contextos educatius Codi:  M5.006    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

NOTA PRÈVIA: aquesta assignatura és un complement a la formació per a estudiants del Màster en difiultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge que provenen de titulacions no relacionades directament amb la funció docent. El fet que sigui una assignatura del Mòdul de Fonaments del Màster de formació del professorat d'educació secundària no ha de suposar cap problema, més aviat al contrari, atès que la funció dels especialistes en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge es desenvolupa principalment en contextos d'educació formal i en interacció amb docents, per la qual cosa esl continguts d'aquesta assignatura són també necessaris. El desenvolupament s'adaptarà, en la mesura del possible, a les especificitats del Màster, especialment pel que fa a les PAC. En tot el que segueix, el pla docent correspon a l'assignatura del Màster de formació del professorat.

L'assignatura respon a la necessitat d'aprofundir en el coneixement del context on es du a terme la funció educativa, en el que els futurs professors hauran d'intervenir i, alhora, explorar i comprendre els processos que la configuren.

S'estableixen tres grans àmbits d'anàlisi: el sistema educatiu, el context social proper i el centre educatiu. Però és dins de l'aula on es donen els processos educatius d'interacció professor-alumne. En el desenvolupament de l'assignatura s'ofereixen els elements necessaris per situar els contextos dels tres grans àmbits, interrelacionat-los entre ells amb una perspectiva sistèmica i proporcionant la base desde la qual comprendre adequadament el context de l'aula, dels processos que hi tenen lloc i de les possibilitats d'intervenció en ells. Entre aquests es tractaran de forma prioritària la gestió del grup, la dinàmica d'aula i de la convivència i la planificació de l'aplicació del currículum i dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge.

La realitat educativa és coneguda per tots els estudiants, al menys des de la seva experiència com alumnes, i com a estudiants del màster per la vinculació amb el centre educatiu en el que realitzin les pràctiques o ho hagin de fer en els propers mesos. És per això que el desenvolupament dels continguts i de les activitats està molt relacionat, sempre que és possible, amb el context d'uns centres educatius, hipotètics o reals, tenint en compte també les concepcions prèvies dels estudiants sobre l'educació i el sistema educatiu. D'aquesta forma es potencia la significativitat i la funcionalitat dels aprenentatges realitzats, aixi com la seva aplicabilitat. En definitiva, es tracta de que l'estudiant pugui assolir les competències professionals esperades relacionant adequadament la teoria i la pràctica.

Amunt

El coneixement del context i dels processos educatius és imprescindible per al correcte desenvolupament de la funció docent en qualsevol de les especialitats docents de l'educació secundària. Per aquest motiu, l'assignatura forma part del mòdul de Fonaments. El futur professor d'educació secundària ha de conèixer amb profunditat el sistema educatiu en el seu conjunt, més enllà de la seva especialitat.

Així mateix, cal que conegui com el context proper al centre educatiu s'interrelaciona amb aquest i quins són els factors i els agents amb els que hi haurà d'intervenir.

Per últim, és fonamental que pugui situar la seva tasca professional en el context del centre educatiu, que conegui els aspectes bàsics de la seva organització i, especialment tot allò relacionat amb els processos d'ensenyament i d'aprenentatge i amb les relacions amb l'alumnat en el subsistema d'aula.

Tanmateix, l'enfocament de l'assignatura en el marc del màster ha d'estar molt relacionat amb la pràctica. L'assimilació dels continguts que es proposen ha de servir a l'estudiant per desenvolupar millor la seva tasca docent, tant durant la realització del Practicum com en el seu exercici professional futur. És per això que junt amb alguns conceptes fonamentals, es prioritzen els continguts instrumentals i pràctics i s'orienta a l'estudiant perquè pugui completar la informació quan ho necessiti. Tot i així, cal considerar que l'assoliment dels objectius de l'assignatura és imprescindible per a un bon domini de les competencies professionals docents de caràcter més transversal.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura del mòdul de Fonaments, forma part del camp professional de tot docent. Tanmateix, en funció dels rols i responsabilitats que els estudiants puguin desenvolupar en el seu futur professional, alguns blocs es poden considerar com una introducció a aspectes d'organització i de gestió de centres que l'estudiant, si ho desitja, pot completar amb l'ajut de la bibliografia complementària.

Les competències, els objectius i els continguts que s'hi proposen són transversals a totes les especialitats docents. 

Amunt

Atès que l'assignatura forma part del mòdul de Fonaments, obligatori per a tots els estudiants, no es presuposen coneixements previs de cap mena. Tot i així, cal considerar que tothom té algun tipus d'experiència educativa prèvia, al menys com alumne o estudiant, especialment de què és un centre educatiu, de quin és el paper dels alumnes i dels professors i de com són les relacions entre les famílies i els centres. Aquestes concepcions prèvies condicionen d'alguna manera les creences i les expectatives dels estudiants. Això es tindrà molt en compte a l'hora de plantejar les activitats i de treure el màxim profit del desenvolupament de l'assignatura, construint els nous aprenentatges a partir d'allò que l'estudiant ja coneix.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura obligatòria, no és necessita cap informació prèvia a la matrícula.

Amunt

Per formular els objectius de l'assignatura, cal tenir presents les competències professionals que apareixen a la guia de l'assignatura:

CMODG6. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.

CMODG10. Participar en la definició del Projecte Educatiu i en les activitats generals del centre tenint en compte criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

CMODG11. Conèixer els processos d'interacció a l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

CMODG14 Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu y els models de millora de la qualitat aplicables als centres educatius.

CMODG20 Mantenir una actitud crítica en relació a l'entorn social i institucional en el qual es treballa y a la pròpia pràctica professional, identificant aspectes de millora professional i organitzant, d'una manera autònoma, el propi itinerari de formació permanent.

És obvi que l'assoliment d'aquestes competències no es produirà només des d'aquesta assignatura, però s'hi fan aportacions rellevants a totes elles.

De forma més operativa, en finalitzar l'assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

- Explicar els trets fonamentals del marc legal del sistema educatiu català.

- Esquematitzar l'estructura bàsica del sistema educatiu català i les relacions entres les diferents etapes i ensenyament de l'educació secundària.

- Sintetitzar l'estructura i el funcionament d'un centre educatiu, els seus òrgans de govern i de participació.

- Situar adequadament la tasca de planificació i de programació docent en el context de centre i de sistema en relació amb el currículum.

- Planificar seqüències d'ensenyament i d'aprenentatge relacionades amb la seva especialitat.

- Dissenyar activitats d'ensenyament i d'aprenentatge didàcticament fonamentades, preveient la interacció i la comunicació a l'aula, la gestió de la convivència i la resolució de possibles problemes.

Amunt

L'assignatura s'articula en 4 unitats:
1
Què és l'educació secundària?
2
El centre de secundària com a context de treball
3
El currículum a secundària. Planificació de l'acció educativa
4
Gestió de l'aula, interacció amb els estudiants i promoció de la convivència

Les unitats 1 i 2 proporcionen el marc genèric, que consisteix en el sistema educatiu i el centre d'educació secundària. La primera té també un caràcter introductori i les activitats proposades serviran de presentació i coneixement del grup, especialment per al consultor, així com per mobilitzar les idees prèvies de cadascú i la seva relació amb els objectius de l'assignatura.

Alguns aspectes s'hauran de tractar de forma particular, com per exemple continguts concrets del marc legal i de la normativa curricular (unitats 1, 2 i 3) o d'organització de centre (unitat 2), però es prioritzaran la gestió de l'aula, el coneixement del currículum i la planificació de l'acció educativa (unitats 3 i 4), i es plantejaran activitats que interrelacionin aquests temes, de forma que l'estudiant obtingui una visió global i integrada del centre educatiu i del procés d'ensenyament i d'aprenentatge.

Amunt

Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

El material bàsic de l'assignatura és la guia de l'assignatura que es troba a l'espai "Materials, recursos i fonts". En aquesta es proposen per a cada unitat algunes lectures determinades, junt amb altres referències bibliogràfiques. El consultor indicarà quines són les lectures obligatòries, que en principi estaran relacionades amb alguna activitat d'avaluació. Alguns articles es poden trobar als enllaços que indica la mateixa guia, mentre que altres es poden trobar a la Biblioteca de la UOC. Quan sigui necessària alguna lectura i no es pugui trobar facilment, el consultor la proporcionarà als estudiants.

També hi ha accés al material de l'assignatura de Psicopedagogia "Organització del centre escolar", amb continguts complementaris relacionats amb Processos i contextos educatius.

Així mateix, s'indicaran algunes web de consulta per als temes bàsics de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt