Societat, família i educació Codi:  M5.007    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Societat, família i educació és  una assignatura obligatòria del Màster de Formació del Professorat. Té una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS i forma part de la matèria Fonaments de l'Educació Secundària, que cursen tots els estudiants amb independència de l'especialitat didàctica que hagin triat. L'assignatura es presenta a continuació del treball realitzat en les altres assignatures de Fonaments: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat en l'adolescència i en Processos i contextos educatius.

Amunt

Els significatius canvis que s'han produït en l'àmbit social, familiar i educatiu en els darrers anys, justifiquen la necessitat de tractar aquestes qüestions en un màster de formació del professorat, identificant les estretes relacions que hi ha entre societat, família i educació des de la perspectiva de la tasca docent i la intervención psicopedagògica.

 

Insistint en la perspectiva  professionalitzadora, l'assignatura, a més dels coneixements relatius a les relacions entre medi i educació, el paper de les famílies en l'educació dels fills/es, i les relacions entre famílies i l'escola, tracta dues qüestions directament vinculades a l'exercici professional: la tutoria i l'atenció a la diversitat. És innegable que els canvis abans citats determinen noves formes de comportament dels joves en un context educatiu marcat per la diversitat. L'enfocament adoptat prioritza la capacitació dels futurs professors i professores per tractar les conseqüències dels canvis en la societat, en la família i, per tant, en l'educació.

 

Qualsevol dels estudiants d'aquest Màster, amb independència de la seva especialització docent es trobarà als centres en un moment o altre amb la responsabilitat d'exercir la tutoria d'un grup d'alumnes o amb les dificultats metodològiques i organitzatives d'haver d'ensenyar a grups d'alumnes amb interessos i capacitats  notablement  diferents i, per tant, amb el repte d'atendre les diverses necessitats educatives dels alumnes. Tant la tutoria com l'atenció a la diversitat, a més, no reclamen accions únicament individuals sinó de treball en equip perquè, per dur-les a terme, requeriran necessàriament la intervenció d'altres professors/es i professionals especialitzats en el marc de l'organització i el funcionament del centre.

 

Per tant, per tal d'assegurar els coneixements professionalitzadors necessaris, es pretén que en aquesta assignatura els estudiants:

 

 • Disposin de la informació i dels coneixements bàsics per exercir l'acció tutorial i l'orientació en el centre, en les aules (també en els nous contextos que poden generar l'ús de les TIC) i  per promoure en els alumnes, col.lectiva i individualment, l'educació emocional, l'educació en valors i la formació ciutadana.

 

 • Adquireixin les competències necessàries per elaborar i aplicar propostes didàctiques i organitzatives per a facilitar l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel.lectuals i emocionals per part dels alumnes, atenent a la diversitat de necessitats educatives i als diferents ritmes d'aprenentatge que presenten.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura del mòdul de Fonaments, els objectius, els continguts i les competències a desenvolupar es poden considerar transversals al conjunt de les especialitats docents. Tanmateix, en funció dels rols i responsabilitats que els estudiants puguin desenvolupar en el seu futur exercici professional, totes les temàtiques es podran ampliar amb l'ajut d ela bibliografia complementària.

 

Amunt

Atès que l'assignatura forma part del mòdul de Fonaments, obligatori per a tots els estudiants, no es requereixen coneixements previs per cursar aquesta assignatura. Tot i així, cal considerar que tothom té algun tipus d'experiència educativa prèvia, especialment sobre què és un centre educatiu, quin és el paper dels alumnes i dels professors, i de com són les relacions entre les famílies i els centres. D'altra banda, el treball realitzat en les assignatures precendents, hauria de proporcionar una aproximació complementària a l'objecte d'estudi que ha de ser valuosa per abordar tots els continguts d'aquesta assignatura.

 

Amunt

Objectius 

 • Relacionar l'educació amb l'entorn, des d'una perspectiva inclusiva, i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat en el desenvolupament integral-personal, social i escolar- dels infants i joves.
 • Conèixer estratègies i recuros per assessorar a les famílies respecte al procés d'ensenyament-aprenentatge, i sobre la influència de les seves actuacions en relació amb el procés personal i escolar del seus fills/es.
 • Saber exercir les funcions de tutoria i d'orientació en un centre de secundària a partir de la implementació del Pla d'Acció d'Orientació Educativa i Acció Tutorial, de manera col·laborativa amb l'equip docent i la xarxa de recursos del territori.
 • Aprendre a identificar situacions educatives d'atenció a la diversitat i les mesures de suport educatiu necessàries per dissenyar estratègies adequades d'intervenció educativa.
 • Comprendre el marc del sistema educatiu inclusiu que promou l'atenció educativa a tot l'alumnat i, de manera especial, en l'alumnat amb un major risc d'esclusió social i que requereixen de seguiment i actuacions específiques per promoure les oportunitats educatives i les ajudes curriculars, personals i materials, adequades per al progrés de cadascú.

Competències

 • Saber identificar els aspectes fonamentals en les relacions de col·laboració família-escola i la seva influència en l'educació dels infants i joves.
 • Conèixer eines i adquirir habilitats socials per a l'atenció i l'orientació a les famílies en relació al procés d'ensenyament-aprenentatge personal, acadèmica i professional dels seus fills/es.
 • Saber planificació l'orientació educativa, que inclou l'atenció a la diversitat, l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i professional, a través del disseny del Pla d'Acció d'Orientació del centre. Tot això, en coherència amb la visió de lideratge pedagògic compartit amb els equips docents dels diferents àmbits curriculars en coordinació amb la xarxa de recursos del territori.
 • Aprendre a identificar, analitzar i planificar el tractament de les necessitats específiques de suport educatiu -universals, addicionals i intensivus- de l'alumnat per prevenir les dificultats d'aprenentatge. Saber com contribuir a un millor ajustament entre les capacitats de l'alumnat i el constex d'aquest aprenentatge per millorar-ne el seu desenvolupament competencial.
 • Conèixer i saber aplicar diferents estratègies metodològiques per a la resolució de situacions educatives que afecten a l'alumnat amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge: treball cooperatiu, treball multinivell, treball per projectes, aprenentatge entre iguals, aprenentatge-servei, aprenentatge basat en problemes, etc.
 • Conèixer el mapa territorial de la xarxa de recursos i suports educatius i d'acompanyament i la xarxa d'atenció a la infància i l'adolescència per planificar de manera coordinada i eficient l'atenció educativa de l'alumnat i les seves famílies al llarg de tot el procés educatiu del seu itinerari personalitzat d'escolarització. 

Amunt

L'assignatura Societat, Família i Educació es basa fonamentalment en els contingut següents:

 1. Els contextos de desenvolupament. El context familiar: tipus de família. Funcions de la família en relació amb els fills i filles. Les pràctiques educatives familiars.
 2. Les relacions entre família i escola: coneixement compartit i col.laboració. Actituds necessàries.
 3. L'Acció tutorial. El Pla d'acció tutorial. Caracterització del tutor/a. Actuacions en relació amb l'equip educatiu, les famílies i l'alumnat.
 4. L'Atenció a la diversitat: una estratègia de centre. L'alumnat amb menys recursos per aprendre. El projecte d'atenció a la diversitat: actuacions. Educació inclusiva. L'atenció a l'alumnat nouvingut.

Els estudiants disposen d'una experiència prèvia com a alumnes i, en darrer terme, com a estudiants del Màster, per la vinculació establerta amb el centre educatiu en el què realitzaran les pràctiques. El tractament dels continguts i de de la proposta d'activitats pretén connectar, sempre que és possible, amb aquesta experiència i amb el context real del Practicum, tenint en compte també les concepcions prèvies sobre l'educació i el sistema educatiu.

La intenció es potenciar la significativitat i la funcionalitat dels aprenentatges realitzats, així com la seva aplicabilitat. En definitiva, es tracta de que l'estudiant pugui assolir les competències professionals a què ens hem referit, relacionant adequadament la teoria i la pràctica. 

Amunt

Lectures complementàries Entorn social i familiar i intervenció psicopedagògica PDF
Societat, familia i educació. Guia d'estudi PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

 • Pla docent de l'assignatura: és un document d'orientació general de l'estructura de l'assignatura per a l'estudiant, on consten els objectius, les competències, els continguts, la metodologia de treball i proposta d'activitats d'avaluació contínua, els recursos, el calendari i el sistema d'avaluació.
 • Presentació dels continguts de l'assignatura: és un document de síntesi dels contingut de l'assignatura. Conté la fonamentació teòrica dels blcos de contingut i materials i eines de suport bàsiques: referències bibliogràfiques, experiències, articles...
 • Guia del supòsit pràctic: és un document d'orientació de l'activitat d'avaluació plantejada per aquesta assignatura que inclou els principis metodològics que la sustenten, les línies generals de les diferents activitats a realitzar, el procediment de treball en grup, la proposta de valoració de les activitats d'avaluació i la narració del supòsit pràctic.
 • Informe d'autoavaluació del treball en grup: és una eina d'autoavaluació que cada grup haurà de lliurar en finalitzar tot el procés d'avaluació contínua.
 • Entorn Social i familiar i intervenció psicopedagògica: constitueixen diferents mòduls de contingut teòric relacionats amb la temàtica de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt