El món clàssic II Codi:  04.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura és la continuació d'El Món clàssic I i se centra en l'estudi de les manifestacions socials, polítiques, morals, ideològiques, religioses, lúdiques, culturals, literàries i artístiques de la civilització romana, des de la fundació de la ciutat de Roma fins a l'Antiguitat tardana.

Roma ha creat i inspirat moltes institucions del dret, molts elements del sistema polític i social, moltes estructures intel·lectuals i conceptes de pensament; moltes manifestacions artístiques i literàries tenen llur origen en la civilització romana, començant per la la llengua que fem servir actualment. Per tot plegat, aquesta assignatura intenta posar las bases per captar aquesta font de la cultura humanística en tota la seva complexitat i abastar tots els aspectes de la vida humana, de tal manera que es podrà valorar la importància de l'herència de Roma en les societats modernes, hereves directes del món romà.

Amunt

El món clàssic II és una assignatura comuna del grau en Humanitats, vinculada amb altres del mateix nivell inicial, cronologia i temàtica coherents, com ara Llengua llatina o Història I. Igualment manté un vincle estret de continguts i de metodologia amb El món clàssic I, amb la qual forma un conjunt homogeni.

Amunt

L'assignatura permet un coneixement de la història de la civilització romana, des del punt de les humanitats. L'objectiu és assolir uns coneixements sobre l'àmbit grec que poden implementar-se en camps professionals com la docència a l'ensenyament secundari i universitari, el documentalisme (biblioteques i museus), l'activitat editorial i els mitjans de comunicació, la gestió i difusió del patrimoni artístic i monumental, el comissariat d'exposicions i el guiatge i el turisme cultural.

Amunt

En principi, no és necessari cap tipus de coneixements previs. Només és desitjable un coneixement mínim, encara que sigui superficial, de la llengua llatina, així com l'interès per la temàtica, uns hàbits de lectura i una capacitat per enfrontar-se a fonts escrites amb una visió crítica i un desig de conèixer. 

Amb tot, es recomana fer alguna/es lectura/es preparatòria/es que s'indiquen en l'apartat següent.

Amunt

Lectures preparatòries

 • Barrow, R.H. (2010). Los romanos (edició original: 1950). Mèxic, D.F.: Fondo de Cultura Económica (Col·lecció "Breviarios", 38).
 • Bravo, Gonzalo (1998). Historia del mundo antiguo: una introducción crítica. Madrid: Alianza Editorial (reeditat, 2008).
 • Campbell, Brian (2013). Historia de Roma: desde los orígenes hasta la caída del Imperio. Barcelona: Crítica.
 • Grimal, Pierre (2011). La civilización romana: vida, costumbres, leyes, artes (edició original; 1998). Barcelona: Paidós (edició de butxaca: 2008).
 • Grimal, Pierre (2006). Historia de Roma. Barcelona: Paidós.

Amunt

Objectius

 1. Entendre la influència de la cultura clàssica en àmbits bàsics de la societat europea (educació, dret, institucions, lleure...).
 2. Identificar les principals fases de l'evolució històrica del món romà.
 3. Aïllar els elements fonamentals de l'evolució socio-econòmica, político-ideològica i cultural de cada fase principal de l'evolució històrica del món romà.
 4. Ser capaços d'identificar les bases que sustenten l'imaginari relatiu a la civilització romana que han creat els pobles d'Occident.
 5. Posar en relació les produccions culturals (literàries, artístiques, ideològiques ...) del món romà amb el moment històric i cultural en què apareixen.


Competències

 1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 2. Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.
 3. Capacitat de conèixer la pròpia tradició cultural en tota la seva complexitat.
 4. Capacitat de comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
 5. Capacitat d'analitzar i comentar críticament obres literàries.
 6. Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

Amunt

Capítol 1: Alba mítica
Capítol 2: Un poblat de pastors
Capítol 3: La 'gran Roma etrusca dels Tarquinis'
Capítol 4: L'adustitat republicana
Capítol 5: La luxúria hel·lenística
Capítol 6: Dilacerata res publica
Capítol 7: Una ciutat de marbre
Capítol 8: Urbi et orbi. Romanització i contacte de cultures
Capítol 9: El que és del Cèsar
Capítol 10. Panem et circenses
Capítol 11: Pescadors d'homes
Capítol 12: El flagell de Déu
Capítol 13: Bizanci: la segona Roma
Capítol 14: La ciutat eterna

Amunt

El món clàssic II Web
El món clàssic II PDF

Amunt

Per a dur a terme l'estudi de l'assignatura, l'alumne disposa del material didàctic El món clàssic II que s'adapta específicament als continguts d'aquesta assignatura. Les catorze unitats temàtiques d'aquest mòdul constitueixen tot el material didàctic de l'assignatura.

En principi, aquest material imprès no pressuposa un bagatge de coneixences previs indispensables. Per tant, l'alumne es podrà introduir en la matèria de forma gradual, partint d'un hipotètic nivell zero. No hi hauria d'haver cap dificultat per aquells que no s'hagin acostat mai al món antic i en desconeguin absolutament. En qualsevol cas, l'estudiant disposa amb un bon instrumental didàctic annex (glossari, explicacions al marge, etc.) per intentar pal·liar les mancances o les dificultats que puguin aparèixer.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt