Seminari d'història de l'art Codi:  20.200    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.
El Seminari d'història de l'art no pretén ser una història de l'art tradicional i lineal, ben al contrari: en aquesta assignatura veurem com la història de l'art és un relat no lineal i unívoc. Ens centrarem en donar eines per respondre preguntes bàsiques com "Què és l'art?", "Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art?" Què i qui és un artista?", "Per què canvien els estils?", etc. 
 
Així, al llarg dels quatre gran blocs en els quals hem dividit l'assignatura veurem l'evolució històrica del concepte i funció de l'art i de la producció artística, ens centrarem en l'evolució històrica del concepte i de la funció de l'artista i, finalment treballarem la recepció de l'obra d'art i com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història. 
 
Una assignatura que ens ajudarà a reflexionar sobre la relació passat-present a l'art i sobre el paper de l'art i de l'artista al llarg del temps i en cultures diverses.

Amunt

Tenint present que es tracta d'una assignatura introductòria, sembla convenient iniciar-la amb un seguit de reflexions i lectures que facilitin a l'estudiant el poder posicionar-se davant els objectes i pràctiques artístiques i a interioritzar una visió prou àmplia i diversa sobre les diferents concepcions que s'han donat de l'art, de l'artista i de l'espectador.

Pel fet d'estar inscrita en un grau d'Arts, es pretén NO plantejar una assignatura teòrica pròpia d'un grau com Història de l'Art, sinó presentar un seguit de qüestions i problemes que responguin a la pregunta: què pot aportar a un artista el coneixement de diferents aspectes de la història de l'art. 

I atès que el grau té un fort component pràctic de producció d'objectes, processos... artístics, l'element fonamental de tota l'assignatura serà el visionat d'imatges i la seva anàlisi i comentari.

Amunt

Pel seu contingut i metodologia, els camps professionals que li són propis serien:

- producció artística

- professor d'història de l'art o de plàstica

- guia turístic

- crític d'art

- curador d'exposicions

- editor i redactor de materials sobre art

Amunt

No són necessaris coneixements previs, tot i que és aconsellable matricular-s'hi a l'inici del grau i, si és possible, en paral·lel amb un taller, per tal de combinar els enfocaments més teòrics amb els de tipus més pràctic.  

Amunt

OBJECTIUS 
 • Obtenir una visió global de les diferents etapes de la història de l'art.
 • Establir les bases conceptuals i professionals per a la comprensió de la pràctica artística.
 • Debatre sobre les diferents narratives, conceptes i problemàtiques de la pràctica artística al llarg de la història.
 • Conèixer els fonaments, pràctiques i significats dels diferents llenguatges artístics.
 • Aplicar diferents mètodes per a l'anàlisi i comentari crític de les obres d'art.
 • Analitzar la història de l'art des de la perspectiva de l'artista.
COMPETÈNCIES
 
Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.
Competències transversals:
 • Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
Competències específiques:
 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històrico-teòrico-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.
 • Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

Amunt

Volem plantejar una visió de l'art i de l'obra d'art no com un fet aïllat, sinó com un element integrat en una cultura, i per això hem seleccionat una sèrie de textos que ens ajudaran a obtenir una visió global i oberta que serveixi a l'estudiant de clau interpretativa per poder aprofundir en qüestions relatives a l'art, l'història de l'art, l'artista i l'espectador.

D'aquesta manera, en aquesta assignatura reflexionarem, entre molts altres temes, que és l'art, qui o que és un artista, quin és el paper de l'espectador, si el concepte d'art i d'artista és universal, etc. Per assolir els objectius proposats, treballarem aquesta assignatura a partir d'uns mòduls i una selecció de lectures, , i que hem agrupat en quatre àmplies unitats temàtiques:

 

BLOC 1: Sobre l'art

En aquest primer bloc ens centrarem a plantejar les qüestions bàsiques que constitueixen el món de l'art, i mirarem de respondre les qüestions següents:

 • Per què l'art és un concepte tan ambigu?
 • com ens podem posicionar davant d'una obra d'artt?
 • com podem interpretar una obra d'art?
 • com la tècnica constitueix un component vinculat al significat?
 • es pinta el que es veu o el que se sap?
 • com entendre l'art abstracte?
 • què expliquen les obres d'art? El cas de Las meninas de Velázquez
 • quins són els principals components de la producció, distribució i recepció de les obres d'art?
 • com funciona el mercat de l'art? Quina relació existeix entre el valor i el preu d'una obra d'art?

En aquesta Unitat treballarem amb els mòduls UOC i els resum dels llibre de la Cynthia Freeland i l'Angela Vettese

 

 

BLOC 2: Sobre les obres d'art

En aquest segon bloc ens centrarem a respondre què és l'art i quines han estat les principals interpretacions que s'han formulat al llarg de la història, i mirarem de respondre les qüestions següents:

 • Quina és la hipòtesi més actual sobre els orígens de l'art
 • Totes les cultures entenen el mateix per art?
 • Quin model es pot tenir d'anàlisi d'una obra en profunditat?
 • Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art? On rau l'artisticitat d'una producció?
 • Quin paper juga el context en la producció i la recepció d'una iobra d'art?

 

Aquest bloc el treballarem en base als mòduls UOC  i amb la lectura del capitol i el visionat del video:

LARRY SHINER, La invención del arte : una historia cultural, Ed. Paidos, "Arte primitivo" p. 364-370

videos existents: https://www.youtube.com/watch?v=YaLoealsVmE

 

BLOC 3: Sobre l'artista

Aquest tercer bloc està centrat a respondre les següents qüestions: Què i qui és un artista? Sempre han existit artistes? Què es pot entendre per creativitat?

En aquest bloc bloc veurem l'evolució històrica del concepte i funció de l'artista i ens plantejarem preguntes com:

 • S'entén el mateix per artista al llarg de la Història?
 • Quan, com i per què apareix la distinció entre artista i artesà?
 • És possible ensenyar art? Veient com ha evolucionat històricament l'aprenentatge de les diferents modalitats artístiques

Per respondre aquests reptes comptem amb els mòduls UOC i amb els següents capítols de llibre.

LARRY SHINER, La invención del arte : una historia cultural, Ed. Paidos,ISBN:  9788449316401, "El cambio en la condición de los artesanos/artistas", p. 71-83

LARRY SHINER, La invención del arte : una historia cultural, Ed. Paidos,ISBN:  9788449316401, "La construcción de la categoría de las bellas artes", p. 124-134, "La imagen exaltada del artista" p. 271-282, "La artesanía como arte" p. 371-376

Raymond Thomas (1986). sabi-wabi-zen. El zen y las artes japoneses. Ed. Visión libros, pp. 55-68

 

BLOC 4: Recepció: espectador i context

Finalment, parlarem de la recepció de l'obra d'art i de com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història. Veurem quin ha estat el paper de l'espectador al llarg de la història així com una comparativa històrica de com ha variat la recepció de l'obra d'art.

I ho treballarem bàsicament amb els mòduls UOC i el capitol del llibre de:

MIEKE BAL, Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada, Editorial Akal, ISBN 978-84-460-4280-8, capítol "La muestra de imágenes en movimiento", p. 354-363.

Amunt

Suports, tècniques i lectures d'obres d'art PDF
Art Toolkit Web
La construcció del coneixement en història de l'art PDF
Els mons de l'art PDF
Història de l'art universal Web
Anàlisi multimèdia d'obres d'art Audiovisual
Història de l'art català Web
L'art del segle XX (wiki) Web

Amunt

Atès que la primera matèria d'aquesta assignatura és l'obra d'art, és a dir, la imatge, la tipologia dels materials havia de tenir un format adequat al seu tractament. Per això el contingut d'aquesta assignatura es basa, a més dels mòduls, en un seguit d'activitats no avaluables centrades a utilitzar les imatges com a documents històrics i que enumeren els principals problemes que ajudaran a resoldre aquesta assignatura. En els diferents missatges s'aniran explicant la funció i objectius d'aquest tipus d'activitats. 

 

Les activitats obligatòries per a seguir l'avaluació continuada són les 4 PACs i el projecte de recerca. Les activitats no avaluables són totalment voluntàries, i no cal lliurar cap document ni treball. Us les podeu imaginar com la col·lecció de problemes de les assignatures de "ciències": com més problemes un realitzi, millor dominarà la teoria i el seu aprenentatge serà més sòlid. La finalitat d'aquestes activitats no avaluables és la d'ajudar a respondre les següents qüestions:

 

- Per què el concepte d'art és un concepte ambigu?

- Quins són els components bàsics del món de l'art?

- Quin paper s'ha assignat a la dona en la història de l'art?

- Com foren les primeres expressions artístiques i com es varen interpretar?

- Quina és la hipòtesi més actual sobre els orígens de l'art?

- Com es pot analitzar una obra d'art en profunditat?

- Com el context influeix en la producció i percepció d'una obra d'art?

- Per què els productors d'imatges volgueren emancipar-se de l'artesanat?

- Què es pot entendre per creativitat?

- Quin preu assoleixen les obres contemporànies a les subhastes?

- Com faries de guia a la Galleria degli Uffizi?

- Com faries de guia al museu del Louvre?

- Com faries de guia al museu d'Orsay?

- Com faries de guia al MoMA?

- Sempre ha existit l'art en sentit actual?

- Sempre han existit els artistes en sentit actual?

- Sempre han existit els espectadors en sentit actual?

 

Principals portals per a cercar imatges a Internet: 

Google Art Project , https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/

Artcyclopedia,  http://www.artcyclopedia.com/

Web Gallery of Art, https://www.wga.hu/index.html

Web Museum, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

CGFA (Carol Gerten-Jackson), http://www.sai.msu.su/cjackson/

Olga's Gallery, http://www.abcgallery.com/

Ciudad de la pintura, http://www.ciudadpintura.com/

The Artchive, http://artchive.com/ftp_site.htm

The Athenaeum, http://www.the-athenaeum.org/

El poder de la palabra, http://epdlp.com/

The New York Public Library Digital Collections, https://digitalcollections.nypl.org/

RKD Netherlands Imagebase, https://rkd.nl/en/explore/images

Joconde database, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent). 

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt