Taller de dibuix i expressió gràfica Codi:  20.202    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.
Com em canvia la mirada el fet de dibuixar? Un dibuix pot ser també escriptura i pintura? Puc escriure històries sense paraules? Com condicionen el llapis i el paper la meva manera de pensar? Hi ha expressió sense representació? Què és un dibuix no artístic? Té sentit avui parlar de dibuix analògic i dibuix digital de forma separada? 
 
En aquest taller no busquem respondre necessàriament totes aquestes preguntes. Si bé parlarem d'aquests temes plegats, el que busquem és crear un espai de confiança on tothom pugui compartir les seves pròpies qüestions sense por, mentre aprenem algunes de les possibilitats que ens ofereix el dibuix per tal que cadascú les incorpori a la seva pròpia maleta d'eines pel grau.
 
Per això us volem convidar a posar dins la mateixa pista de ball: materials, tècniques i suports, així com discursos, passats i contemporanis, relacionats amb la pràctica del dibuix. Dansarem entorn als conceptes d'anàlisi, representació, pensament, narració i expressió; tot dibuixant entorns, objectes, persones i idees; mitjançant punts, línies, taques, perspectives i abstraccions; amb tècniques seques, humides, analògiques i digitals.
 
L'objectiu és crear un espai on experimentar dibuixant, pensar fent i fer pensant. Veniu a ballar?

Amunt

Es tracta d'una assignatura inicial que està molt relacionada amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada per a que li trobis utilitat i la puguis aplicar als diferents Projectes.

Amunt

L'objectiu és aplicar el dibuix a les pràctiques artístiques com a tècnica, eina o llenguatge. Cadascú decidirà en quin sentit li pot ser útil en un ampli ventall de camps professionals.

Amunt

Els que ja portis a la teva motxilla de vivència prèvia!

Amunt

Es recomana cursa-la els primers semestres del Grau.

Amunt

OBJECTIUS
 • Analitzar i contextualitzar històricament la pràctica del dibuix.
 • Experimentar amb materials, suports, tècniques, eines i tecnologies per al dibuix.
 • Representar gràficament persones, entorns i objectes.
 • Crear narratives visuals mitjançant tècniques d'expressió gràfica.
 • Conceptualitzar i expressar idees mitjançant el dibuix.
 • Discutir sobre els límits, les contradiccions i els debats sobre el dibuix en la pràctica artística.
 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.

 COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.
Competències específiques:
 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històrico-teorico-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

Amunt

 • Retrat, paisatge i bodegó: persones, entorns i objectes.
 • Encaix i composició: punt, línia i taca.
 • Sistemes de representació gràfica: dièdric, axonomètric i sistema cònic.
 • Diagramació i narratives visual.
 • Pensament visual i conceptualització gràfica.
 • Debats sobre el dibuix: història.
 • Dibuix, pintura i escriptura.
 • L'expressió gràfica en la història de l'art.
 • Anàlisi, representació i construcció d’imatges.
 • Tècniques, eines i tecnologies: tècniques seques, collage analògic-digital i tècniques humides.
 • Materials i suports pel dibuix.

Amunt

Art Toolkit Web
Vídeo 1 (expert): tipus de perspectives Audiovisual
Vídeo 4 (expert): axonemètrica Audiovisual
Vídeo 2 (expert): perspectiva cònica Audiovisual
Vídeo 5 (expert): material pel dibuix tècnic Audiovisual
Vídeo 3 (expert): representació plana Audiovisual
Laboratori de documentació Web

Amunt

Aquests són els recursos docents, materials i eines principals amb els que treballarem en aquesta assignatura:

El llibre "Dibujo y proyecto" de Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek

 • Aquest és un llibre extens i amb un enfocament per a l'arquitectura, però no t'espantis! Farem servir algunes parts d'aquest llibre per abordar algunes de les activitat del curs. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

El llibre "Sobre el dibujo" de John Berger 

 • Es tracta d'un llibre inspirador i reflexiu que explicar diferents experiències de l'escriptor, crític d'art i pintor John Berger. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

Art Toolkit

 • Es tracta d'una web amb informació sobre materials i instruments pel dibuix i per altres assignatures expressives del Grau. Amb aquestes fitxes durant el transcurs de l'assignatura podràs decidir quins materials hauran de configurar el teu propi Laboratori a casa

Videos sobre Dibuix tècnic

 • Una col·lecció de videos que introdueixen diferents qüestions en relació al dibuix tècnic i el seu ús en el context de les arts.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent). 

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt