Introducció a la història de l'art Codi:  21.102    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Què tenen en comú la Venus de Willendorf, el Partenó, els mosaics de Ravenna, els vitralls de la catedral de Notre Dame de París, els frescs de Giotto de la capella Scrovegni, la Gioconda de Leonardo da Vinci, l'Èxtasi de santa Teresa de Bernini, la Llibertat guiant al poble de Delacroix, el museu Guggenheim de Nova York, Les senyoretes del carrer d'Avinyó de Picasso, el Cloud Gate d'Anish Kapoor...? Davant d'aquesta varietat d'objectes, com es pot conceptualitzar el que és art si, a més, molts objectes que ara anomenem artístics no sempre han tingut aquesta consideració?  

És per això que aquesta Introducció a l'Art ha estat dissenyada per mirar de respondre qüestions com ara què podem fer com espectadors davant d'una obra d'art, quins són els principals agents que intervenen en el procés de producció, distribució i recepció d'aquestes obres, en què consisteix i com es forma el valor artístic i econòmic de les obres d'art, com s'ha anat construint el coneixement i el discurs sobre l'art i els artistes, quines hipòtesis s'han formulat sobre l'origen de l'art, la seva funció i significat, com s'elabora una interpretació sociològica, semiòtica o feminista d'una obra, què és un artista, com s'ha creat la figura de l'espectador modern, com funcionen les galeries, fires i subhastes, o quin paper juguen els col·leccionistes, marxants i museus.

Una assignatura, en definitiva, pensada com una immersió en els mons de l'art i com una introducció, alhora, a les diferents assignatures de l'àmbit d'art d'aquest Grau.

Amunt

Tenint present que es tracta d'una assignatura introductòria, sembla convenient iniciar-la amb un seguit de reflexions i lectures que facilitin a l'estudiant el poder posicionar-se davant els objectes i pràctiques artístiques i a interioritzar una visió prou àmplia i diversa sobre les diferents concepcions que s'han donat de l'art.

Pel fet d'estar inscrita en un grau d'Història, Geografia i Història de l'Art, es pretén que tingui un caràcter transdisciplinar, subratllant en tot moment el context històric així com les interpretacions sociològiques, feministes i semiòtiques de la producció artística.

Amunt

Pel seu contingut i metodologia, els camps professionals que li són propis serien:

- historiador de l'art

- gestió del patrimoni cultural

- guia turístic

- crític d'art

- curador d'exposicions

- editor i redactor de materials sobre art

Amunt

No són necessaris coneixements previs, tot i que és aconsellable matricular-s'hi a l'inici del grau i, si és possible, en paral·lel amb la Introducció a la història i amb Prehistòria (per l'estudi que s'hi fa dels orígens de l'art i el seu paper en l'evolució humana) 

Amunt

És una assignatura introductòria i, per tant, no hi ha requisits previs a la seva matrícula. 

Atès que es tracta d'una matèria que potser no s'ha cursat mai i que, com tota introducció requereix molta lectura per tal de fer-la intel·ligible, s'aconsella una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana (el crèdit al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior equival a unes 25 hores de treball; 6 x 25 = 150 hores totals, distribuïdes en 15 setmanes, equival a unes 10 hores setmanals).

Volem subratllar aquesta dedicació atès que, tal com està l'assignatura dissenyada, a més de les lectures avaluables -els mòduls i alguns resums de llibres- una important part de la càrrega lectiva pivota sobre les activitats no avaluables (però no per això menys importants en la seva realització), la part principal de les quals, però, està dedicada a les imatges.

Amunt

L'assignatura està dissenyada per assolir els següents objectius:

 • Conèixer les principals teories actuals sobre la producció artística i la història de l'art
 • Reflexionar sobre les primeres produccions artísitques del Paleolític i el seu paper en l'evolució humana
 • Aplicar diferents mètodes per a l'anàlisi i comentari d'obres d'art
 • Conèixer els fonaments, pràctiques i significats dels diferents llenguatges artístic
 • Enumerar i definir les principals tècniques de la producció artística
 • Posar les bases conceptuals i analítiques per a la comprensió del treball de l'historiador de l'art, del crític i del curator.

Les competències a treballar són:

 • CB1 «Que els estudiants demostrin posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que prové de la base de l'educació secundària general.
 • CE4 «Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica»
 • CE9 «Identificar, analitzar i comprendre críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials»
 • CG3 «Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics»
 • CG1 «Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres»
 • CG2 «Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la Història, la Història de l'Art i la Geografia»
 • CE8 «Descriure les principals aportacions artístiques, les influències rebudes i les exercides»

 

Amunt

 1. Introducció a la teoria de l'art (Sobre l'art)

     - Mòdul 1: Els mons de l'art

     - Cynthia Freeland: Però, això és art?    

     - Angela Vettese: L'art contemporani

 

2. Sobre els orígens de l'art (Sobre les obres d'art)

     - Mòdul 2: La construcció del coneixement en història de l'art

     - L'art del Paleolític

     - Els orígens de l'art

     - Els corrents historiogràfics

     - El concepte d'art

 

3. Lectures d'obres d'art (Sobre l'artista)

     - Mòdul 3: Suports, tècniques i lectures d'obres d'art

     - Sobre l'artista

     - La pintura

     - La pintura mural     

     - L'escultura

     - Els cànons escultòrics

     

4. Sobre  l'espectador    

     - La construcció de l'espectador 

Amunt

Introducció a la història de l'art Web
Introducció a la història de l'art PDF
Història de l'art universal Web
Anàlisi multimèdia d'obres d'art Audiovisual
Història de l'art català Web
L'art del segle XX (wiki) Web

Amunt

Atès que la primera matèria d'aquesta assignatura és l'obra d'art, és a dir, la imatge, la tipologia dels materials havia de tenir un format adequat al seu tractament. Per això el contingut d'aquesta assignatura es basa, a més dels mòduls, en un seguit d'activitats no avaluables centrades a utilitzar les imatges com a documents històrics i que enumeren els principals problemes que ajudaran a resoldre aquesta assignatura. En els diferents comentaris a les activitats es van explicant la funció i objectius d'aquest tipus d'activitats.  

Les activitats obligatòries per a seguir l'avaluació continuada són les 4 PACs i el projecte de recerca. Les activitats no avaluables són totalment voluntàries, i no cal lliurar cap document.

Per què de les activitats no avaluables? De manera recurrent, els estudiants amb qui he parlat a les diferents sortides que es fan cada any, així com en el seminari presencial que es fa cada semestre, m'han comentat que "estudiar a la UOC" equival a fer PACs, i que això condiciona força l'aprenentatge i la manera de treballar els mòduls o els diferents materials didàctics. 

D'altra banda, seguint la concepció constructivista de l'ensenyament-aprenentatge, es parla d'avaluació inicial (esbrinar què saben els estudiants dels temes que es treballaran a l'assignatura, per tal de fer emergir les idees prèvies que en tenen), avaluació formativa (serien el conjunt d'exercicis que es proposen a l'estudiant per tal de dominar millor la teoria o els conceptes a treballar, però els resultats del quals no es codifiquen amb una nota: serien, doncs, com els problemes en matemàtiques o en física, la funció dels quals és dominar la teoria), l'avaluació sumativa (conjunt d'activitats que sí es codifiquen amb una nota: serien les PACs), i avaluació final (seria la nota final, habitualment mitjana de les PACs i, en el nostre cas, amb el projecte de recerca). 

Finalment, si feu una ullada a llibres, com ara Ken Bain (2005). El que fan els millors professors d'universitat. València. Publicacions de la Universitat de València. 226 pàgs., o bé el de Daniel T. Willingham (2011). Per què als nens no els agrada anar a l'escola? : les respostes d'un neurocientífic al funcionament de la ment i les seves conseqüències a l'aula. Barcelona. Graó. 275 pàgs., coincideixen a afirmar que l'important en tot sistema d'ensenyament-aprenentatge és el plantejar-se preguntes: si no sabem què hem de resoldre, quina informació buscarem?, quan sabrem que hem de deixar d'escriure?, com podrem fer una autoavaluació si no sabem si hem resolt o no el problema plantejat?... (recordeu aquella dita: si no sabem on anem, cap vent ens serà favorable). És des d'aquesta perspectiva que les activitats no avaluables són lectures, reflexions, informacions..., que miren de respondre una qüestió o un problema central en els continguts dels mòduls que conformen el contingut de l'assignatura. Són doncs, materials per estudiar, per practicar, per concretar aspectes..., presents en els mòduls. 

Observareu, doncs, en l'esquema de programació de l'assignatura que cada unitat consta d'unes lectures que, sota el títol de Continguts, són obligatòries per a resoldre la PAC, que, en la tercera columna trobeu formulada com una o diverses preguntes; i a la quarta columna, sota el títol d'activitats no avaluables, hi trobareu el que podríem anomenar una llista de problemes. Quants se n'han de fer? Els que pugueu. Òbviament, com més millor. Alguns són ràpids de fer (un màxim d'un quart d'hora), d'altres són més llargs. Per això s'indica el nombre de pàgines de cadascun, i d'aquesta manera podeu calcular quan temps us pot portar la seva realització. 

Tots els materials que necessiteu estan a l'aula (fent clic a cada PAC trobareu les diferents adjuncions de les propostes de lectures); per tant, no cal que cerqueu per Internet més documentació o informació.

 

La finalitat d'aquestes activitats no avaluables és la d'ajudar a respondre les següents qüestions: 

- Per què el concepte d'art és un concepte ambigu?

- Quins són els components bàsics del món de l'art?

- Quin paper s'ha assignat a la dona en la història de l'art?

- Com foren les primeres expressions artístiques i com es varen interpretar?

- Quina és la hipòtesi més actual sobre els orígens de l'art?

- Com es pot analitzar una obra d'art en profunditat?

- Com el context influeix en la producció i percepció d'una obra d'art?

- Per què els productors d'imatges volgueren emancipar-se de l'artesanat?

- Què es pot entendre per creativitat?

- Quin preu assoleixen les obres contemporànies a les subhastes?

- Com faries de guia a la Galleria degli Uffizi?

- Com faries de guia al museu del Louvre?

- Com faries de guia al museu d'Orsay?

- Com faries de guia al MoMA?

- Sempre ha existit l'art en sentit actual?

- Sempre han existit els artistes en sentit actual?

- Sempre han existit els espectadors en sentit actual?

 

Altres recursos que es posen a disposició dels estudiants són: 

Com a eines de l'aula hi ha el Tauler, el Fòrum i el Debat (amb fils de conversa), i després Aura digital que és la web de Joan Campàs a la que només hi poden accedir els membres de la UOC. La part d'aquesta web que més pot interessar (per la quantitat de recursos que s'hi troben) és la de Dossiers en línia, i dins de Curs d'art, l'apartat Percepcions. 

La web Història de l'art universal. Fent clic damunt la imatge del Partenó s'accedeix a un fris cronològic damunt del qual hi ha 8 miniatures cadascuna de les quals ens remet a un període de la història de l'art universal. A més d'un text explicatiu relativament breu, l'apartat més interessant és al que s'hi accedeix des de Catàleg (una pestanya a la dreta) on s'hi troben un conjunt d'obres comentades. 

L'Anàlisi multimèdia d'obres d'art és, com el seu nom indica, una anàlisi en format vídeo d'obres molt representatives de la història de l'art. 

La web Història de l'art català té la mateixa estructura que la d'Història de l'art universal, però aquí centrada en l'art català des de l'època medieval. 

Finalment, L'art del segle XX (wiki) és un projecte de wiki on, de moment, s'hi troben estudis extensos amb l'anàlisi de moltes obres del Realisme, l'Impressionisme, el Postimpressionisme, el Modernisme i el Dadaisme.

 

Principals portals per a cercar imatges a Internet 

Google Art Project , https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/

Artcyclopedia,  http://www.artcyclopedia.com/

Web Gallery of Art, https://www.wga.hu/index.html

Web Museum, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

CGFA (Carol Gerten-Jackson), http://www.sai.msu.su/cjackson/

Olga's Gallery, http://www.abcgallery.com/

Ciudad de la pintura, http://www.ciudadpintura.com/

The Artchive, http://artchive.com/ftp_site.htm

The Athenaeum, http://www.the-athenaeum.org/

El poder de la palabra, http://epdlp.com/

The New York Public Library Digital Collections, https://digitalcollections.nypl.org/

RKD Netherlands Imagebase, https://rkd.nl/en/explore/images

Joconde database, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt