Història medieval Codi:  21.119    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Història medieval" és un recorregut pels processos polítics, socials i econòmics més rellevants que van tenir lloc a Europa entre els segles V i XV: crisi de l'Imperi Romà, expansió de l'Islam, difusió del cristianisme llatí, gènesi i desintegració de l'Imperi carolingi, formació i expansió de la societat feudal, revolució comercial, revolució urbana, construcció de l'Estat modern, fases de creixement i de crisi, etc. Aquesta aproximació a un període crucial en els orígens d'Europa com a civilització es du a terme des d'una pluralitat d'enfocs (polític, social, econòmic, ideològic i cultural) i a través de la lectura crítica de textos clàssics de la historiografia i de la identificació, anàlisi i interpretació de fonts històriques del període.

Amunt

La docència i la recerca en universitats i centres de recerca públics i privats.

La docència en l'ensenyament secundari.

La gestió, conservació i difusió del patrimoni escrit i documental: museística, arxivística, direcció de fundacions culturals, etc. 

La gestió, protecció, conservació i difusió del patrimoni històric-arqueològic: arqueologia de camp, treball en museus, fundacions, parcs arqueològics, etc.

El periodisme especialitzat en anàlisi històrica i política. La col·laboració en tot tipus de mitjans de comunicació i editorials.

El turisme cultural, en especial el turisme especialitzat en rutes de caràcter patrimonial, històric i arqueològic.

L'assessorament cultural de diversos tipus d'institucions. L'animació cultural.

El treball en les administracions públiques.

La gestió de projectes internacionals públics i privats.

Amunt

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es requereixen coneixements previs sobre la matèria. Nogensmenys, és altament recomanable haver cursat prèviament l'assignatura de formació bàsica "Introducció a la Història" i tenir un bagatge previ de coneixements generals d'Història Antiga (especialment sobre el món romà).

Amunt

Objectius

 • Identificar les continuïtats i els canvis esdevinguts entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana (segles IV-V a s X)
 • Comprendre el procés de formació, expansió i consolidació d'Europa com a civilització.
 • Reconèixer en el període medieval la gènesi dels trets fonamentals de l'Europa moderna i les bases de la seva hegemonia sobre la resta del món.
 • Identificar els grans processos i cicles econòmics de la història d'Europa al llarg de l'Edat Mitjana i conèixer els principals debats historiogràfics que han generat
 • Conèixer els recursos bibliogràfics bàsics per a adquirir un coneixement general sobre el marc històric de l'Edat Mitjana.
 • Aprendre a identificar, analitzar i interpretar les principals fonts històriques del període medieval.

 

Competències

 

Competències bàsiques i generals:

 • Conèixer l'estructura diacrònica general del passat.
 • Conèixer aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat.
 • Analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica
 • Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la Història i d'altres ciències afins en l'anàlisi i interpretació dels fets.
 • Conèixer i usar els instruments d'accés a la historiografia i a les fonts històriques (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 • Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 • Exposar idees i arguments historiogràfics, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • Emprar la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 • Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 • Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.
 • Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un tema determinat.

 Competències específiques:

 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la història d'Europa a l'Edat Mitjana.
 • Identificar les tensions socials i econòmiques que marquen els processos de canvi a llarg de l'Edat Mitjana i en el pas de l'Edat Mitjana a l'Època Moderna.
 • Llegir i interpretar textos historiogràfics o documents originals, resumir i processar informació generada a l'Edat Mitjana.

Amunt

Mòdul 1: La formació d'Europa (s. V-X)
1. L'herència de Roma: els regnes germànics i l'Imperi Bizantí
2. Irrupció i desenvolupament de l'Islam
3. L'Europa carolíngia i la perifèria europea

Mòdul 2: L'expansió d'Europa (s. XI-XIII)
4. L'expansió de l'Occident cristià. Les monarquies occidentals. Imperi i papat. Les croades.
5. La societat feudal: senyors i pagesos. Les estructures agràries: economia i transformacions socials.
6. El renaixement urbà i la revolució comercial a la Mediterrània i al Nord d'Europa.

Mòdul 3: Europa en la transició cap a la modernitat (s. XIV-XV)
7. Dinàmica política. Les guerres baixmedievals i el desenvolupament de les monarquies feudals.

8. La gènesi de l'Estat modern.

9. El debat sobre la Crisi de la Baixa Edat Mitjana. Creixement i crisis: població, agricultura, desenvolupament urbà i comercial.

Amunt

Documentació complementària d'Història medieval Web
Les perifèries de l'Occident medieval PDF
Història política de l'Occident medieval PDF
Economia i societat de l'Occident medieval PDF
Institucions medievals PDF
L'Islam PDF
Les espècies en la història de l'Occident medieval Audiovisual
El pa a l'edat mitjana: de símbol de la civilització a aliment estratègic Audiovisual
Esclavitud, llibertat i servitud. Del món antic a la societat feudal Audiovisual
Crisis a l'Edat Mitjana Audiovisual
Estat, nació i imperi. Poder i identitats col·lectives a l'Edat Mitjana Audiovisual

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són essencialment el dossier de lectures obligatòries i altra bibliografia complementària disponible a l'aula

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt