Història medieval Codi:  21.119    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

"Història medieval" és un recorregut pels processos polítics, socials i econòmics més rellevants que van tenir lloc a Europa entre els segles V i XV: crisi de l'Imperi Romà, expansió de l'Islam, difusió del cristianisme llatí, gènesi i desintegració de l'Imperi carolingi, formació i expansió de la societat feudal, revolució comercial, revolució urbana, construcció de l'Estat modern, fases de creixement i de crisi, etc. Aquesta aproximació a un període crucial en els orígens d'Europa com a civilització es du a terme des d'una pluralitat d'enfocs (polític, social, econòmic, ideològic i cultural) i a través de la lectura crítica de textos clàssics de la historiografia i de la identificació, anàlisi i interpretació de fonts històriques del període.

Amunt

La docència i la recerca en universitats i centres de recerca públics i privats.

La docència en l'ensenyament secundari.

La gestió, conservació i difusió del patrimoni escrit i documental: museística, arxivística, direcció de fundacions culturals, etc. 

La gestió, protecció, conservació i difusió del patrimoni històric-arqueològic: arqueologia de camp, treball en museus, fundacions, parcs arqueològics, etc.

El periodisme especialitzat en anàlisi històrica i política. La col·laboració en tot tipus de mitjans de comunicació i editorials.

El turisme cultural, en especial el turisme especialitzat en rutes de caràcter patrimonial, històric i arqueològic.

L'assessorament cultural de diversos tipus d'institucions. L'animació cultural.

El treball en les administracions públiques.

La gestió de projectes internacionals públics i privats.

Amunt

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es requereixen coneixements previs sobre la matèria. Nogensmenys, és altament recomanable haver cursat prèviament l'assignatura de formació bàsica "Introducció a la Història" i tenir un bagatge previ de coneixements generals d'Història Antiga (especialment sobre el món romà).

Amunt

Objectius

 • Identificar les continuïtats i els canvis esdevinguts entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana (segles IV-V a s X)
 • Comprendre el procés de formació, expansió i consolidació d'Europa com a civilització.
 • Reconèixer en el període medieval la gènesi dels trets fonamentals de l'Europa moderna i les bases de la seva hegemonia sobre la resta del món.
 • Identificar els grans processos i cicles econòmics de la història d'Europa al llarg de l'Edat Mitjana i conèixer els principals debats historiogràfics que han generat
 • Conèixer els recursos bibliogràfics bàsics per a adquirir un coneixement general sobre el marc històric de l'Edat Mitjana.
 • Aprendre a identificar, analitzar i interpretar les principals fonts històriques del període medieval.

 

Competències

 

Competències bàsiques i generals:

 • Conèixer l'estructura diacrònica general del passat.
 • Conèixer aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat.
 • Analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica
 • Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la Història i d'altres ciències afins en l'anàlisi i interpretació dels fets.
 • Conèixer i usar els instruments d'accés a la historiografia i a les fonts històriques (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 • Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 • Exposar idees i arguments historiogràfics, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • Emprar la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 • Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 • Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.
 • Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un tema determinat.

 Competències específiques:

 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la història d'Europa a l'Edat Mitjana.
 • Identificar les tensions socials i econòmiques que marquen els processos de canvi a llarg de l'Edat Mitjana i en el pas de l'Edat Mitjana a l'Època Moderna.
 • Llegir i interpretar textos historiogràfics o documents originals, resumir i processar informació generada a l'Edat Mitjana.

Amunt

Mòdul 1: La formació d'Europa (s. V-X)
1. L'herència de Roma: els regnes germànics i l'Imperi Bizantí
2. Irrupció i desenvolupament de l'Islam
3. L'Europa carolíngia i la perifèria europea

Mòdul 2: L'expansió d'Europa (s. XI-XIII)
4. L'expansió de l'Occident cristià. Les monarquies occidentals. Imperi i papat. Les croades.
5. La societat feudal: senyors i pagesos. Les estructures agràries: economia i transformacions socials.
6. El renaixement urbà i la revolució comercial a la Mediterrània i al Nord d'Europa.

Mòdul 3: Europa en la transició cap a la modernitat (s. XIV-XV)
7. Dinàmica política. Les guerres baixmedievals i el desenvolupament de les monarquies feudals.

8. La gènesi de l'Estat modern.

9. El debat sobre la Crisi de la Baixa Edat Mitjana. Creixement i crisis: població, agricultura, desenvolupament urbà i comercial.

Amunt

Les perifèries de l'Occident medieval PDF
Institucions medievals PDF
Economia i societat de l'Occident medieval PDF
Història política de l'Occident medieval PDF
L'Islam PDF
Documentació complementària d'Història medieval Web

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són essencialment el dossier de lectures obligatòries i altra bibliografia complementària disponible a l'aula

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt