Art contemporani Codi:  21.128    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Si mirem els manuals d'Història de l'Art del segle XX bàsicament hi trobarem  una juxtaposició d'-ismes (impressionisme, fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme, dadaisme, surrealisme...) cosa que dóna una visió molt sincopada i lineal de la realitat artística i  fa difícil d'entendre les connexions i interrelacions que es produeixen.

Per a evitar aquesta perspectiva tradicional s'ha optat per dissenyar un material amb el títol «La construcció de la modernitat en art» que recull, en 25 capítols i un text de Walter Benjamin sobre l'aura, les grans ruptures, aportacions, influències i reflexions que han anat construint el que s'entén per modernitat en art. I vinculats a aquestes ruptures, es van desgranant les diferents avantguardes (del realisme a l'art conceptual) que, d'aquesta manera, quedaran emmarcades en el context  de la història de l'art.

Però, abans d'entrar a plantejar les ruptures i aportacions del segle XX a l'art, convé fer una reflexió sobre dos temes bàsics en el món de l'art: la construcció de la idea d'artista i la del receptor. El mòdul sobre l'artista recull la definició, funció i estatus del productor d'imatges al llarg de la història (de la prehistòria fins al romanticisme) i acaba amb una presentació de quines són les tipologies i models d'artistes en el segle XX, i es comenten els paradigmes encarnats per Vincent van Gogh, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Andy Warhol i Josef Beuys, i es resumeixen les tres etapes en la configuració de la figura de l'artista: des de l'artesà a l'artista.

El mòdul sobre el receptor comença amb una síntesi de les tres etapes en la configuració de l'espectador actual, i palesa que coincideixen amb les tres etapes de la configuració de l'artista. Així es parla de l'espectador pre-estètic, de l'espectador estètic i de l'interactor.  Tot seguit s'introdueixen les aportacions de la neurociència a l'estudi de l'art, mirant de respondre la qüestió de per què ens agrada el que ens agrada. La resta del mòdul fa referència a les reaccions dels espectadors davant l'art del segle XX i acaba donant unes pautes de què fer, com espectador, davant d'una obra d'art. 

A partir d'aquí, s'ofereix una panoràmica de l'art del segle XX, seguint més o menys un relat cronològic, i analitzant:

 • les influències de la fotografia i el cinema en les avantguardes,
 • l'ensulsiada de la valoració acadèmica i la seva substitució per la novetat, l'originalitat i la diferència,
 • el gust de l'espectador modern
 • els camins de la modrnitat: abstracció i populisme
 • la fugida de Gauguin i la construcció de l'altre «primitiu»,
 • el classicisme de Cézanne,
 • les instàncies oficials de validació: els Salons
 • la ruptura de la perspectiva renaixentista: l'espai corpori en l'obra de Picasso,
 • la introducció dels sentiments en els objectes: l'abstracció amb Kandinsky i Malèvitx,
 • la vinculació del futurisme a la cultura de masses i al feixisme,
 • la revolució dadaista i el canvi de paradigma d'art i d'artista,
 • el retorn al naturalisme, amb el purisme i el constructivisme rus,
 • els mites surrealistes centrats en la dona, el desig i la sexualitat,
 • la crisi capitalista de 1929 i el segon naixement de l'art abstracte,
 • la incorporació de la cultura popular a partir de l'efecte Warhol,
 • la crisi de l'informalisme i la desmaterialització de l'objecte, que dona pas a la postmodernitat.

Cada tema comença amb un: Enunciat dels problemes, on es plantegen les qüestions que cada capítol ajudarà a resoldre i que poden facilitar l'elaboració de PACs i d'exàmens, així com l'estudi per part de l'estudiant.

Per tal de donar una visió de conjunt de l'art actual, l'assignatura incorpora un projecte de recerca, a realitzar al llarg del semestre, que consisiteix a caracteritzar l'art contemporani, i per al qual s'ofereixen un seguit de materials que resumeixen les principals temàtiques de la producció artística actual: globalització, identitats, naturalesa, política, espiritualitat, institucions i arquitectura.

Amunt

Aquesta assignatura es centra en el segle XX (L'assignatura Art postmodern i digital se centrarà en els darrers anys del segle XX i la producció artística del segle XXI) i, fa de pont entre l'art tradicional i l'art digital, ja que s'introdueixen els conceptes bàsics d'art digital i d'art dels nous mitjans.

És una continuació de la Història de l'Art modern.

Pel seu caràcter de comtemporaneïtat, el seu contingut està molt relacionat amb els temes d'Història actuals.

Amunt

Pel seu contingut i metodologia, els camps professionals que li són propis serien:

- historiador de l'art

- gestió del patrimoni cultural

- guia turístic

- crític d'art

- curador d'exposicions

- editor i redactor de materials sobre art

Amunt

És una assignatura d'una certa especialització i, per tant, és aconsellable haver cursat la Introducció a la Història de l'art, Iconografia i le assignatures d'Història de l'Art anteriors a aquest període. 

Atès que es tracta d'una matèria que potser no s'ha cursat mai i que l'art contemporani requereix molta lectura per tal de fer-lo intel·ligible, s'aconsella una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana (el crèdit al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior equival a unes 25 hores de treball; 6 x 25 = 150 hores totals, distribuïdes en 15 setmanes, equival a unes 10 hores setmanals).

Cal subratllar aquesta dedicació atès que, tal com està l'assignatura dissenyada, a més de les lectures avaluables -els mòduls i alguns resums de llibres- una important part de la càrrega lectiva pivota sobre les activitats no avaluables (però no per això menys importants en la seva realització), la part principal de les quals, però, està dedicada a les imatges.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer els principals -ismes del segle, el seu context històric i les seves aportacions a l'art contemporani
 • Argumentar el perquè de l'aparició de les avantguardes i la seva relació amb el mercat i les dues Guerres Mundials
 • Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de l'art del segle XX des de diferents perspectives i enfocaments
 • Enumerar els mecanismes bàsics de producció, distribució i recepció de l'art contemporani
 • Descriure les aportacions de les primeres avantguardes a la modernitat i la crisi d'aquesta a través de les segones avantguardes
 • Dominar les fonts d'informació i les principals aportacions teòriques de l'art del segle XX.


COMPETÈNCIES


Competències bàsiques i generals

 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-ho comprensible als altres

Competències transversals

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació.

Competències específiques

 • Argumentar la relació artista-client-espectador aprofundint en les diferents interpretacions del fet artístic
 • Descriure les principals aportacions de l'art espanyol, les influències rebudes i les exercides.

Amunt

Activitats no avaluables: Avantguardes

De l'informalisme a l'art conceptual    http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Modul%204Post.pdf

 

Lectures complementàries

Estudis sobre la postmodernitat http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Modul%202Post.pdf

1. La postmodernitat cultural http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Modul%203Post.pdf

2. Art postmodern http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Modul%205Post.pdf

3. El cos com a lloc de pràctiques artístiques   http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/CosIArtfeminista.pdf

4. Art feminista  http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/CosIArtfeminista.pdf

 

Projecte de recerca: Temes d'art contemporani

 Temes d'art contemporani http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/Temes_Art_Contemporani.pdf

Amunt

De l'informalisme a l'art conceptual PDF
La construcció de la modernitat en art XML
La construcció de la modernitat en art DAISY
La construcció de la modernitat en art EPUB 2.0
La construcció de la modernitat en art MOBIPOCKET
La construcció de la modernitat en art KARAOKE
La construcció de la modernitat en art HTML5
La construcció de la modernitat en art PDF
L'art del segle XX (wiki) Web

Amunt

L'art del segle XX i, en particular, l'art abstracte presenten una certa dificultat de lectura, comprensió i interpretació. Per aquesta raó, el disseny de l'assignatura està pensat com un conjunt de preguntes i problemes que els diferents materials han d'ajudar a resoldre.

I pel fet que l'art contemporani és el menys conegut, s'ha optat per incorporar en els materials moltes obres i oferir materials complementaris que permetin el visionat de les produccions artístiques més significatives. Cal subratllar que gran part de l'art del segle XX està en col·leccions privades i, per tant, és difícil d'observar. El projecte de recerca que es planteja com a substitut de la prova de síntesi té, entre altres, l'objectiu d'apropar-vos a un ventall molt ampli d'obres i d'autors.

Les activitats obligatòries per a seguir l'avaluació continuada són les 4 PACs i el projecte de recerca. Les activitats no avaluables són totalment voluntàries, i no cal lliurar cap document. Us les podeu imaginar com la col·lecció de problemes de les assignatures de "ciències": com més problemes un realitzi, millor dominarà la teoria i el seu aprenentatge serà més sòlid. La finalitat d'aquestes activitats no avaluables és la d'ajudar a respondre les següents qüestions:

 

- Per què el concepte d'art és un concepte ambigu?

- Quins són els components bàsics del món de l'art?

- Com el context influeix en la producció i percepció d'una obra d'art?

- Per què els productors d'imatges volgueren emancipar-se de l'artesanat?

- Què es pot entendre per creativitat?

- Quin preu assoleixen les obres contemporànies a les subhastes?

- Sempre ha existit l'art en sentit actual?

- Sempre han existit els artistes en sentit actual?

- Sempre han existit els espectadors en sentit actual?

 

Principals portals per a cercar imatges a Internet: 

Google Art Project , https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/

Artcyclopedia,  http://www.artcyclopedia.com/

Web Gallery of Art, https://www.wga.hu/index.html

Web Museum, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

CGFA (Carol Gerten-Jackson), http://www.sai.msu.su/cjackson/

Olga's Gallery, http://www.abcgallery.com/

Ciudad de la pintura, http://www.ciudadpintura.com/

The Artchive, http://artchive.com/ftp_site.htm

The Athenaeum, http://www.the-athenaeum.org/

El poder de la palabra, http://epdlp.com/

The New York Public Library Digital Collections, https://digitalcollections.nypl.org/

RKD Netherlands Imagebase, https://rkd.nl/en/explore/images

Joconde database, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt