Protocol empresarial Codi:  M0.754    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

Partim en aquesta assignatura de la necessitat de les organitzacions i entre elles les empreses, de comunicar amb uns objectius diferents als del màrqueting, la publicitat o el periodisme: crear, gestionar i millorar les seves relacions amb els seus públics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies més antigues, efectives i rendibles ha estat i és l'organització d'actes o esdeveniments, i en ells el cerimonial és el sistema que els sistematitza i el protocol la  tècnica de gestió de públics que apliquem quan es troben presents autoritats o institucions de l'estat.

El nostre objectiu, més que  proporcionar una llista de receptes a aplicar en situacions concretes, és establir un marc conceptual i funcional que permet ubicar a cada activitat cerimonial en el seu context, i en funció del seu emissor, objectius i públics, realitzar una planificació estratègica i indicar unes tècniques de gestió i funcionament que ens condueixin a culminar-la amb èxit. La ubicació dels convidats, l'ordre de les banderes o l'etiqueta a seguir, són mers instruments que ens permeten gestionar la presència pública organitzacional i les relacions d'una organització amb seu univers i els seus stakeholders per assolir els nostres objectius.


L'assignatura Protocol a l'empresa s'emmarca en les assignatures especialitzades en el protocol i l'organització d'esdeveniments al servei de la comunicació de les empreses i les institucions. En ella, establim el recorregut que el responsable d'aquesta àrea o departament ha de recórrer per complir amb èxit les seves funcions, amb una base teòrica de base científica però aplicada als aspectes professionals més d'avantguarda.

Amunt

Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol a l'empresa, té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb la també assignatura obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el cerimonial corporatiu i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

 

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (Empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l’àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions publiques, màrqueting, turisme, administració d’empreses o titulacions afines; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats

Amunt

Objectius

 

§  Adquirir una formació acadèmica complementària amb major vinculació pràctica al sector professional que gestiona la presència pública d'empreses i institucions.

 

§  Conèixer les noves línies d'investigació obertes en cerimonial i protocol com a disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal i a les relacions publiques corporatives.

 

§  Aplicar la planificació estratègica al sistema cerimonial organitzatiu, donant accés a les noves estratègies, tàctiques i tècniques amb què s'està enfocant.

 

§  Individualitzar les diferents etapes o fases en l'organització d'actes.

 

§  Conèixer els principis rectors que han de seguir-se en l'organització d'esdeveniments.

 

§  Identificar els diferents tipus d'actes i la normativa a aplicar en ells.

 

 

Competències

 

Competències bàsiques

 

 

CB6 – Adquirir  i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Competències específiques

 

CE4. Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

 

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació, tant tradicionals com emergents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge

 

§  Gestionar la presència pública de l'organització des d'uns plantejaments professionals de caràcter estratègic amb sòlida base acadèmica.

 

§  Reconèixer les característiques pròpies del cerimonial empresarial i corporatiu i comprendre l'aplicació de les normes de protocol en ell.

 

§  Afrontar qualsevol activitat del cerimonial propi o aliè amb els coneixements més avançats sobre protocol, honors i etiqueta.

 

§  Elaborar un manual de cerimonial per a una empresa, aplicant els fonaments del protocol adaptats a les característiques específiques d'una organització privada.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen al voltant de les tres Proves d'Avaluació

Continuada (PAC’s) que es demanarà als alumnes realitzar al llarg del semestre.

 

 

 

 

 

 

1. PAC 1.

 

1.1.  INTRODUCCIÓ.

 

1.1.1. El punt de partida

1.1.2. la terminologia

1.1.3. El marc teòric

 

1.2. EL CERIMONIAL CORPORATIU I EL PROTOCOL A  L'EMPRESA.

 

1.2.1. La identitat cerimonial de l'organització

1.2.1.1. L'univers corporatiu i el mapa de públics

1.2.1.2. Models de relacions públiques i estils directius en cerimonial

1.2.1.3. Els sistemes cerimonials

1.2.2. El diagnòstic relacional

1.2.3. Cerimonial i protocol a les organitzacions

 

1.3. LA GESTIÓ DELS PÚBLICS ORGANITZACIONALS.

 

1.3.1. L'organigrama corporatiu

1.3.2. El lideratge

1.3.3. Els honors

1.3.4. L'ordre de precedències

1.3.5. Categories de públics en l'univers empresarial o corporatiu

1.3.5.1. Ciutadans enfront de consumidors

1.3.5.2. Autoritats i personalitats

 

 

1.4. LA TEVA PRIMERA PAC

 

 

 

 

2. PAC 2

 

2.1. Les funcions del director / a de cerimonial i protocol.

 

2.1.1. Els espais cerimonials: logística, decoració i simbologia.

 

2.1.1.1. La logística

2.1.2.2. La decoració

2.1.1.3. La simbologia

 

2.1.2. La comunicació cerimonial.

 

2.1.2.1. Les comunicacions escrites

2.1.2.2. Les comunicacions orals. El telèfon.

2.1.2.3. Les comunicacions virtuals

 

2.1.3. El manual de cerimonial.

 

2.1.3.1. Necessitat del manual

2.1.3.2. Elaboració del manual de cerimonial

2.1.3.3. Continguts

 

2.2. La planificació estratègica en el sistema del cerimonial

 

2.2.1. Les fases en la planificació estratègica del cerimonial.

 

2.2.1.1. Recerca

2.2.1.2. Formació de la política

2.2.1.3. Planificació i programació

2.2.1.4. Comunicació

2.2.1.5. Acció

2.2.1.6. Retroacció, valoració i ajust

 

2.2.2. Els principis rectors del sistema cerimonial.

 

2.2.2.1. Titularitat de l'acció

2.2.2.2. Caràcter de l'activitat

2.2.2.3. Identificació dels objectius

2.2.2.4. Definició del missatge

2.2.2.5. Enumeració de persones i entitats implicades

2.2.2.6. Harmonització de presidència, amfitrions i precedències

2.2.2.7. Selecció d'espais i temps

2.2.2.8. Ordenació amb criteris sistemàtics

2.2.2.9. Avaluació global

 

2.3. LA TEVA SEGONA PAC

 

 

 

3. PAC 3

 

3.1. Tècniques d'ordenació espai - temporalitat

 

3.1.1. Les presidències

3.1.2. El sistema d'ordenació de convidats

 

3.1.2.1. Taules de menjars

3.1.2.2. Taules de Treball

3.1.2.3. Salons

3.2. Etiqueta

3.3. Tipologies d'actes

  3.4. LA TEVA TERCERA PAC

Amunt

¿Cómo se organizan los actos corporativos? PDF
Vídeo Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual

Amunt

Recursos d'aprenentatge

Llibre manual: Otero Alvarado, M. T. (2011). Protocolo y empresa: el ceremonial corporativo.   Editorial UOC.

Llibre manual de l'assignatura que podreu descarregar en format E-PUB a l'Aula Virtual de l'assignatura. 

El llibre es compon de tres parts:

1. Introducció i conceptes bàsics.

2. El cerimonial empresarial i el protocol. 

a. Els esdeveniments corporatius: estils directius i sistemes cerimonials.

b. L'univers corporatiu: els públics organitzacionals.

c. Normativa protocol·lària d'aplicació en els actes d'entitats privades a Espanya.

 

3. Estratègies, instruments i tècniques de cerimonial i protocol a les organitzacions.

a. Fases i principis rectors de l'ordenació cerimonial i protocol·lària.

b. La gestió dels públics organitzacionals.

c. El manual de cerimonial corporatiu.

d. Instruments de cerimonial i protocol aplicats a la gestió empresarial.

e. Tècniques d'ordenació.

Llibre H2PAC: Otero Alvarado, M. T. (2016). H2PAC Com s'organitzen els actes corporatius? Oberta Publishing.

Llibre pràctic disponible en PDF a l'Aula Virtual de l'assignatura, on trobareu la descripció de la situació de partida de cinc casos, el coneixement imprescindible per resoldre'ls i les solucions.

El contingut del llibre inclou:

 

1. Relacions públiques, esdeveniments, cerimonial i protocol

2. Els subjectes en l'organització d'actes

3. Identificació del tipus d'acte en funció de la seva titularitat

4. Objectius de l'acte

5. Planificació estratègica

6. Tècniques d'ordenació

 

Els casos que es recopilen en el document són:

 

Cas nº 1. Premi als "Millors Empresaris 2015" de la Cambra de Comerç local.

Cas nº 2. Desè aniversari de l'obertura d'un hotel de cinc estrelles gran luxe.

Cas nº 3. Organització del sopar de Nadal del Col·legi de Farmacèutics de la teva ciutat.

Cas nº 4. Inauguració d'instal·lacions d'un diari amb visita de SS els Reis.

Cas nº 5. Taula de negociació i dinar amb motiu de la fusió entre dues empreses.

 

Guia d'Estudi: Otero Alvarado, M. T. (2016). GES Protocol a l'empresa. Oberta Publishing.

 

Guia d'estudi que ajuda a l'estudiant a enfocar el pla d'estudis i a resoldre les 3 Proves d'Avaluació Continuada (PAC’s) de l'assignatura. La guia aborda la gestió del cerimonial i el protocol en les empreses i en d’altres organitzacions, indicant als estudiants els capítols que han de llegir del llibre manual de l'assignatura, del llibre pràctic H2PEC realitzant al seu torn un resum dels conceptes claus per a resoldre cadascuna de les PAC’s.

LECTURAS OPTATIVAS

Lectura del capítol del llibre: "Guía práctica para el desarrollo de los actos de empresa" capítol del llibre de MARÍN CALAHORRO, F. (2004): El protocolo en los actos de empresa: la gestió d'esdeveniments corporatius, Madrid, Ed. Fragua .

Capítol del llibre disponible en PDF a l'Aula Virtual, amb una definició de diferents actes corporatius (inauguracions, col·locació de la primera pedra, presentació de productes, commemoracions, signatura de convenis, exposicions culturals, visites d'autoritats, lliurament de premis, reunions de treball, convencions, seminari, viatges, Junta General d'Accionistes, participació en fires i salons professionals, conferències, etc.)

  • Lectura de l'article acadèmic: "Los eventos en el ámbito de la empresa. Hacia una definición y clasificación", de Carlos Fuente Lafuente y Gloria Campos García De Quevedo.Revista de la Comunicación SEECI, 11/2013, Número 32. p. 73-105. 

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt