Protocol oficial Codi:  M0.760    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

Els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, es diferencien dels altres per l'obligatorietat d'observar determinades normatives que han d'atendre's, els costums i tradicions que han acabat per consolidar-se com a dret consuetudinari i per la necessària prudència d'equilibrar el món de les emocions en el qual es basa el sector general de la indústria dels esdeveniments corporatius amb el rigor i bon ordre institucional. El Protocol oficial es basa en la legislació existent en el Protocol d'Estat, entenent-se com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, decrets, reglaments i manuals dictats des d'institucions reconegudes) i costums i tradicions que en raó a la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l'àmbit d'aplicació dels quals se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d'un país.

L'assignatura Protocol oficial pretén aportar una aproximació completa i rigorosa, sobre els conceptes bàsics de l'aplicació del protocol en els actes oficials.

Amunt

Dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol oficial, té caràcter optatiu. Aquesta assignatura complementa l'assignatura Protocol en l'empresa (obligatòria de 5 crèdits). Juntament amb la també assignatura optativa Producció d'esdeveniments i l'obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments, dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el protocol i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques -locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, existeixen diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Així mateix, en tractar-se d'una assignatura optativa del Pla d'Estudis del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC; es recomana haver cursat abans les assignatures obligatòries Protocol en l'empresa i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Com amb totes les assignatures optatives del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-se a aquesta assignatura una vegada cursades totes les assignatures obligatòries.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 

OBJECTIUS DEL MÒDUL 1. PROTOCOL D'ESTAT

 • Conèixer el conjunt de normes essencials necessàries de tenir en compte per a l'organització d'actes oficials.
 • Saber aplicar i interpretar la normativa vigent a l'hora de posar-la en pràctica.
 • Desenvolupar adequadament les precedències de les autoritats i personalitats que habitualment assisteixen als esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Dominar la pràctica derivada de la normativa per a les ordenacions de banderes i altres símbols de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals.
 • Aplicar correctament els honors i tractaments regulats per normativa o consolidats pel costum i la tradició.
 • Identificar els elements protocol·laris que deuen tenir-se en compte a l'hora de programar els esdeveniments oficials i aquells no oficials on es requereix d'ells.
 • Conèixer i saber aplicar els principis essencials que ha de seguir-se per programar i organitzar un acte oficial.
 • Adquirir competències que possibilitin la convivència de les normatives, els costums i les noves exigències comunicatives per crear i executar actes promoguts per les institucions.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 2. EL CERIMONIAL D'ESTAT

 • Conceptualitzar el Cerimonial d'Estat.
 • Conèixer les diferents formalitats que se segueixen habitualment en l'organització dels actes oficials promoguts per les institucions oficials de l'Estat (Prefectura de l'Estat, Poders centrals, institucions autonòmiques o entitats locals).
 • Obtenir pautes de referència que permetin ser aplicats en l'organització de qualsevol tipus d'esdeveniment oficial.
 • Saber aplicar el protocol en cerimònies oficials públiques o solemnes.
 • Entendre el significat que el cerimonial oficial públic transmet gràcies als seus actes.
 • Contribuir al coneixement de les institucions a través de la manifestació externa de les seves activitats.
 • Distingir entre els diferents cerimonials que s'apliquen en funció del tipus d'institució o esdeveniment que es tracti.
 • Aprendre pautes per elaborar cerimonials propis per a actes oficials que manquin de normativa.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 3. L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS OFICIALS

 

 • Distingir entre actes oficials i no oficials, així com actes d'Estat i institucionals.
 • Dissenyar l'organització integral d'un acte o esdeveniment oficial.
 • Conèixer la normativa i els costums a tenir en compte en l'organització d'actes oficials.
 • Definir com realitzar la comunicació a través dels esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Saber realitzar programes i cronogramas escrits per a actes específics dels organismes oficials.
 • Conèixer el disseny gràfic tipus utilitzat per als diferents suports a utilitzar en els actes de les autoritats.
 • Dominar l'aplicació de les precedències d'autoritats i convidats en actes oficials.
 • Estructurar adequadament el cerimonial, l'etiqueta i l'estructura dels esdeveniments organitzats per les autoritats.
 • Conèixer adequadament cadascuna de les fases pròpies dels actes tant d'Estat com institucionals.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals i provincials.
 • Aprendre a valorar adequadament el retorn de la inversió en els esdeveniments promoguts per les autoritats i les seves institucions.
 • Coordinar les accions de protocol amb les relacionades amb la comunicació i la seguretat.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Competències generals

CG1- Organització i planificació.

CG3- Comunicació oral i escrita.

Competències transversals

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2-Comunicació eficaç,  integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adecuen estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE4. Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

Entre els objectius d'aprenentatge a aconseguir en aquesta assignatura destaquen:

 • Aplicar els fonaments bàsics del protocol demostrant el coneixement de la normativa protocol·lària en funció de la tipologia d'esdeveniment.
 • Planificar un acte oficial
 • Desenvolupar projectes d'esdeveniments corporatius ajustats a un pressupost assignat gestionant els recursos tècnics i humans necessaris.

Amunt

L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 

 • Normatives de protocol
 • Cerimonial
 • Actes públics oficials
 • Actes públics no oficials
 • Ordenació i precedències
 • Tipus de presidència
 • Tractaments protocol·laris
 • Ordenació de símbols (escuts, banderes, )
 • Rol i funcions d'un responsable de protocol

Amunt

Esdeveniments especials: les celebracions PDF
Protocolo oficial. Las Instituciones españolas del estado y su cerimonial Llibre-manual
Ejercicios interactivos Web
Acontecimientos especiales: las celebraciones PDF
Exercicis interactius Web

Amunt

Fuente Lafuente, Carlos (2016) Materials Protocol oficial. Editorial UOC

 • Mòdul 1. Protocol d'Estat
 • Mòdul 2. El cerimonial d'Estat
 • Mòdul 3. Esdeveniments oficials

De Dios Orozco, Juan (2016) Materials Protocol oficial. Anàlisi d'actes oficials. Editorial UOC.

 • Anàlisi de casos 1. Visites d'Estat
 • Anàlisi de casos 2. Presentació de Cartes Credencials
 • Anàlisi de casos 3. Reunions d'Alt Nivell
 • Anàlisi de casos 4. Preses de possessió i relleu de càrrecs públics.

López-Nieto y Mallo, Francisco (2006). Manual de protocolo. Barcelona : Ariel. ISBN 8434444968

 • PRIMERA PARTE. Capítulo 1. La ordenación del protocolo
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 2. La precedencia en los actos públicos oficiales
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 3. La precedencia en los actos públicos del sector privado
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 4. Los tratamientos honoríficos
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 6. Escudos, himnos y banderas
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 1. La organización del protocolo
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 2. Actos públicos oficiales
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 6. Actos públicos oficiales o privados

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt