Producció d'esdeveniments Codi:  M0.762    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura acosta l'alumne al món de l'organització d'esdeveniments des del punt de vista de la producció d'aquests. D'aquesta manera, l'alumne aprendrà quines són les fases de producció d'un esdeveniment i els diferents passos a seguir. En aquest sentit, punt per punt aprofundirà en cadascuna d'aquestes fases a través dels elements a tenir en compte en la producció d'un esdeveniment, des de la definició d'objectius i el pressupost fins a les accions que cal dur a terme un cop finalitzat.

Per a l'aprenentatge de tot això, s'ha dissenyat una assignatura en la qual l'alumne haurà de treballar les fases i la producció d'esdeveniments corporatius des de perspectives diferents i en àmbits diversos. D'aquesta manera, es realitzaran pràctiques que aniran des de la planificació d'un esdeveniment en base a les seves fases de producció, l'anàlisi d'un esdeveniment o la producció completa d'un esdeveniment concret.

Amunt

L'assignatura Producció d'esdeveniments s'emmarca en les assignatures especialitzades en l'organització d'esdeveniments i el protocol. Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Producció d'esdeveniments té caràcter optatiu.

Juntament amb les assignatures obligatòries Organització estratègica d'esdeveniments i Protocol empresarial, i l'optativa Protocol oficial, conformen les matèries especilitzades en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en producció d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). També per part de les consultores de relacions públiques i les agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments. Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments requereixen coneixements sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius, amb una visió estratègica que els permeti adaptar l'esdeveniment a la missió, visió i valors de la marca o l'empresa, i, alhora, que puguin executar aquests esdeveniments des del punt de vista de la producció. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: directiu i tècnic d'organització i producció d'esdeveniments, gestors especialitzats en esdeveniments corporatius i institucionals, responsable de relacions institucionals, responsable de protocol, organitzador professional de congressos (OPC), etc.

Un productor d'esdeveniments pot aplicar la seva feina a:

 • Fires, congressos i convencions.
 • Conferències i seminaris.
 • Cerimònies i commemoracions.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Esdeveniments institucionals.
 • Administració pública.
 • Empreses especialitzades.
 • Corporacions amb necessitats especifiques en producció d'esdeveniments.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura optativa els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Al tractar-se, així mateix, d'una assignatura optativa dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-s'hi havent cursat abans les assignatures obligatòries, fent especial èmfasi en les assignatures obligatòries Protocol empresarial i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Al tractar-se, així mateix, d'una assignatura optativa dins del Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-s'hi havent cursat abans les assignatures obligatòries, fent especial èmfasi en les assignatures obligatòries Protocol empresarial i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

OBJECTIUS

 • Planificar la producció d'un esdeveniment corporatiu coneixent les diferents fases de la planificació i aplicant eines específiques de gestió.
 • Desenvolupar projectes de producció d'esdeveniments corporatius ajustats a un pressupost assignat gestionant els recursos tècnics i humans necessaris.
 • Demostrar habilitats  per a defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i saber aplicar les eines per a la gestió i l'avaluació d'esdeveniments.
 • Exercir el lideratge en equips de comunicació corporativa, sabent delegar i coordinar talents diversos.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1- Organització i planificació

CG2- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG3- Comunicació oral i escrita

CG4- Direcció i treball en equip

Competències transversals

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

INDICADORS I CRITERIS D'ACOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

 1. Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar i produir un esdeveniment corporatiu.
 2. Establir els objectius de l'esdeveniment corporatiu en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització; així com amb l'estratègia i els objectius de l'empresa o institució.
 3. Dissenyar esdeveniments corporatius adaptats als rescursos econòmics i humans disponibles.
 4. Analitzar els diversos elements de la producció d'un esdeveniment corporatiu.
 5. Proposar millores de producció en base a un esdeveniment real estudiat.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 1. Aplicar el pensament creatiu per analitzar des d'angles diferents la situació de partida, fer propostes de comunicació noves o establir noves relacions.
 2. Desenvolupar la flexibilitat mental per ser capaç de transformar o reinterpretar idees prèvies.
 3. Desenvolupar la fluïdesa per ser capaç de produir idees en quantitat i qualitat, de forma variada i àgil.
 4. Desenvolupar l'originalitat per ser capaç de proposar idees noves i singulars.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:

- Elaborar projectes de comunicació corporativa creatius que s'ajustin als objectius de l'organització.

- Planificar la producció d'un esdeveniment corporatiu que inclogui de forma detallada objectius, descripció d'accions, pressupost, timing, guió, proveïdors, etc.

- Utilitzar estratègicament tècniques de relacions públiques per organitzar esdeveniments que incloguin les fases de planificació, execució i avaluació.

Amunt

ÀREA TEMÀTICA 1. Producció d'esdeveniments, fases/etapes de producció i rols

 1. La producció d'esdeveniments
 2. Fases o etapes de producció: preproducció, producció, postproducció
 3. Equip de producció

 

ÀREA TEMÀTICA 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia

 1. Tipologia d'esdeveniments
 2. Necessitats per a la producció d'esdeveniments
 3. Instal·lacions i mitjans materials
 4. Mitjans tècnics
 5. Escenografia

 

ÀREA TEMÀTICA 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

 1. Creativitat
 2. Decoració
 3. Eines per a la producció d'esdeveniments: guions, programes, escaletes, cronogrames i pressupost

Amunt

Producción de eventos. La puesta en escena del protocolo Llibre-manual
Vídeo Audiovisual
Producción especializada de eventos Web
Producción especializada de eventos PDF

Amunt

Material en PDF: ESTANYOL, E. (2015). Producció especialitzada d'esdeveniments: UOC

Llibre de lectura obligatòria: Campos García de Quevedo, G. (2008). Producción de eventos: La puesta en escena del protocolo. Ediciones Protocolo.

(el primer capítol d'quest llibre estarà disponible en fomrat PDF a l'aula. El Manual complet s'enviarà per tramesa a l'adreça postal de cada estudiant)

Ambdós materials inclouen el contingut especificat en l'apartat CONTINGUT d'aquest Pla Docent:

 • ÀREA TEMÀTICA 1. Producció d'esdeveniments, fases/etapes de producció i rols
 • ÀREA TEMÀTICA 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia
 • ÀREA TEMÀTICA 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

Material en PDF: Lectura del cas d'estudi ENVIVO 2014. La trobada de l'equip d'Oxfam Intermón a Espanya, de l'autora Cristina Niell. Necessari per a la realització del segon repte de l'assignatura.

Material en PDF: VVAA. (2017). Casos d'estudi Producció d'esdevinents: UOC. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt