Treball final de màster Codi:  M3.722    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'elaboració del Treball Final de Màster (TFM) i, per tant, el conjunt del màster, capacita l'estudiant per identificar les necessitats culturals dels contextos socials en els quals treballa i per a la docència en l'àmbit de la Mediterrània antiga.

 

El màster s'estructura en dos especialitats que els estudiants han de triar segons siguin els seus interessos:

 

  1. Pròxim Orient i Egipte, consta de cinc assignatures, que l'estudiant ha triat amb l'ajuda del tutor: Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic, Contactes culturals a la Mediterrània proximo-oriental, Retòrica del poder i imperis mesopotàmics, Història cultural de l'antic Egipte.

 

  1. Món grecollatí, consta de quatre assignatures; La societat grecoromana

Història intel·lectual de Grècia i Roma, Mitologia grecollatina i interpretació històrica, El factor fenici a la Mediterrània antiga.

 

És una d'aquestes especialitats que ha de triar l'estudiant per fer el TFM.

 

NOTA: L'assignació dels directors dels TFM's es fa tenint en compte el projecte triat per l'estudiant i la seva adequació temàtica als projectes concrets del menú de projectes ofert pel Màster.

Amunt

 

Els estudiants que completin els estudis del màster de la Mediterrània antiga estaran capacitats, entre d'altres, per identificar les necessitats culturals dels contextos socials en els quals treballa i per a la recerca i la docència en l'àmbit de la Mediterrània antiga. Cal saber que, si els estudiants ho demanen, podran accedir als programes de doctorat (tal com expliciten els criteris generals regulats per llei en relació amb els màsters), això sí acomplint amb els requisits que cada programa de doctorat estipuli.

Amunt

Objectius

-Escriure el treball Final de màster on l'alumne posarà en joc coneixements i habilitats adquirits al llarg del Màster.

-Demostrar que es dominen elements formals i d'escriptura acadèmica; la capacitat de fer preguntes rellevants i respondre-hi; la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.

-Mostrar que s'ha adquirit la capacitat de seguir aprenent a nivells avançats de forma autónoma

- Ser capaç de desenvolupar i dur a terme treball acadèmic autònomament o treball d'investigació en el camp d'especialització de la titulació

- Plantejar preguntes de recerca apropiades segons el canon d'Humanitats i ciències socials i, en concret, de les Ciències de l'antiguitat.

-Ser capaç d'utilitzar mètodes d'investigació que responen a aquestes preguntes i escriure el seu treball clarament i segons els estàndards de qualitat que marquen les disciplines corresponents.

 

Competències

 

Competències básiques i generals:

 

CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

 

CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 

CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las disciplinas de estudio sobre la Antigüedad.

Competències transversals:

CT3: Expresarse por escrito en coherencia con los contextos académicos y profesionales, produciendo textos cohesionados, adecuadamente estructurados, normativamente correctos y formalmente coherentes, incorporando ideas complejas, terminología específica y bibliografía pertinente.

CT4: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así como la integridad del trabajo de los demás.

 

CT5: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes arqueológicas y documentales de manera eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC.

 

Competències específiques:

 

CE2: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias de la antigüedad, y aplicarlos al análisis del mundo mediterráneo y su evolución histórica en la antigüedad desde el III Milenio a.C.

 

CE3: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, historiográficos, científico-técnicos, etc.), objetos, imágenes, discursos, fenómenos y prácticas culturales relacionados con la antigüedad.

 

Amunt

El treball Final de Màster té diferents modalitats:

 

- Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre un tema rellevant de la matèria, utilitzant fonts i actualitzant la bibliografia i tenint en compte els debats en curs.

-Anàlisi crítica d'una producció artística (pel·lícula, fotografia, televisió, teatre, òpera, música, obres literàries, etc.).

-Estudi de cas: anàlisi d'un procés cultural concret, a partir de fonts primàries, ja siguin arxivístiques, artístiques, o altres resultat de la recollida de dades originals i el seu context soci-històric.

-Comparativa i anàlisi de productes, pràctiques o processos culturals, amb referència a diferents contextos.

 

El resultat del Treball Final Màster és la producció d'una obra original, que es planteja preguntes rellevants i produeix, com a conseqüència de l'anàlisi del material utilitzat, una reflexió coherent i crítica.

En el cas d'un Treball Final de Màster orientat a la recerca, es pretén proporcionar als alumnes els coneixements necessaris per treballar en la recerca en el camp de la història antiga. A més, es proporcionaran eines de recerca a desenvolupar a la xarxa i, en particular, per aplicar-les a un projecte de recerca específic que pot donar lloc a la nuclearizatció d'un projecte de tesi doctoral. Aquest treball Final de Màster es completa amb dues assignatures obligatòries metodològiques en la seva orientació de recerca.

Amunt

Cómo convertirse en un hábil investigador Llibre-manual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt