Gestió avançada de projectes de TI Codi:  B1.928    :  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Enfoques predictivos y adpatativos en la gestión de proyectos XML
Enfoques predictivos y adpatativos en la gestión de proyectos DAISY
Enfoques predictivos y adpatativos en la gestión de proyectos EPUB 2.0
Enfoques predictivos y adpatativos en la gestión de proyectos MOBIPOCKET
Enfoques predictivos y adpatativos en la gestión de proyectos HTML5
Enfoques predictivos y adpatativos en la gestión de proyectos PDF
Gestión de proyectos XML
Gestión de proyectos DAISY
Gestión de proyectos EPUB 2.0
Gestión de proyectos MOBIPOCKET
Gestión de proyectos KARAOKE
Gestión de proyectos HTML5
Gestión de proyectos PDF
Vídeo Audiovisual
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico XML
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico DAISY
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico EPUB 2.0
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico MOBIPOCKET
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico KARAOKE
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico HTML5
Proyecto: Servicio de mantenimiento integrado en la FEIGAE. Caso práctico PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt