Nous reptes i necessitats per al professional Codi:  M0.850    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 ECTS, en ella s'ofereix una visió general dels temes que s'aniran treballant amb profunditat en la resta d'assignatures de la formació. Per aquest motiu, es recomana cursar-la en primer lloc.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria.  

Amunt

Tots el àmbits professionals del màster.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau/llicenciatura sobre el camp de la psicologia infantojuvenil i l'ètica professional.

Amunt

És preferible matricular aquesta assignatura el primer semestre. Per al seu aprofitament cal cursar l'assignatura abans que les assignatures optatives. 

Amunt

Objectius
 
Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
  • Conèixer els reptes i necessitats actuals que la societat planteja al professional que treballa en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.
  • Conèixer el rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en diversos contextos i nivells d'intervenció.
  • Identificar, analitzar i valorar les implicacions ètiques i legals de la intervenció psicològica amb nens i adolescents i conèixer els principals criteris que guien l'actuació del professional en casos de dilemes ètic i / o situacions difícils.
 
Competències
 
Competències bàsiques:
 
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 
Competències generals
 
CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció;
CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora;
 
Competències transversals:
 
CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals;
CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.
 
Competències específiques
 
CE1 - Identificar i analitzar de forma crítica els reptes i necessitats plantejats per la societat actual als professionals de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil;
CE2 - Comprendre la complexitat del rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenir capacitat per actuar d'acord amb el mateix a diferents nivells, tenint en compte aspectes ètics i legals, així com metodològics propis del camp;
CE10- Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, així com les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de forma permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica
infantojuvenil.
 

Amunt

Els continguts de l’assignatura s'articularan per cobrir les següents àrees temàtiques: problemes psicològics més prevalents en nens i adolescents i que ocasionen major demanda en els serveis d'atenció psicològica; el paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en diferents contextos (clínic, escolar, comunitari ...) i en diferents nivells d'intervenció (prevenció, promoció, intervenció); aspectes ètics i legals de la intervenció amb menors; situacions difícils en la intervenció psicològica infantojuvenil.

Amunt

El rol professional del psicòleg PDF
Desenvolupament social, afectiu i comunicatiu PDF
Desenvolupament psicològic des del naixement fins els sis anys PDF
Desenvolupament socioafectiu en nens i nenes de 2 a 11 anys PDF
El desenvolupament durant l'adolescència PDF

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc. Tots els materials estan organitzats i vinculats per temàtiques. 

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes!

El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus:  http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

i, en especial, consultar les diferents bases de dades  en psicologia que té a disposició:

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel¿lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt