Educació emocional Codi:  M0.855    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura es proposa l'educació emocional des d'una mirada preventiva. S'ofereixen eines des d'un abordatge psicopedagògic que puguin ajudar als professionals en el desenvolupament de les competències emocionals pròpies i a aplicar aquests recursos en el seu acompanyament a nens i adolescents en diferents contextos. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa.

Amunt

L'àmbit de l'educació emocional amb infants i joves.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau/llicenciatura sobre les competències emocionals, les habilitats socials, el benestar i la felicitat. 

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Objectius

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

  • Conèixer les competències emocionals des d'un punt de vista teòric i vivencial
  • Conèixer les aplicacions de l'educació emocional amb nens i adolescents en diferents contextos
  • Analitzar i avaluar de manera crítica accions i programes d'intervenció aplicats a situacions i contextos específics.
  • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos.

Competències

Competències bàsiques

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

Competències generals

CG1 - Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència;
CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències;
CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció;
CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible;
CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora;

Competències transversals:

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals;
CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Competències específiques:

CE2 - Comprendre la complexitat del rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenir capacitat per actuar d'acord amb el mateix a diferents nivells, tenint en compte aspectes ètics i legals, així com metodològics propis del camp;
CE3 - Analitzar, relacionar i utilitzar de forma integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.
CE4 - Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.
CE5 - Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil;
CE6 - Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil;
CE7 - Fer el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció a partir de la definició i avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil;
CE8 - Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció psicològica en l'àmbit infantojuvenil que integrin l'ús de recursos TIC, amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics;
CE9 - Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats.
CE10 - Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, així com les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de forma permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantojuvenil.

Amunt

  • Educació Emocional:  Naturalesa, objectius, continguts, metodologia i pilars teòrics
  • Les emocions: Concepte, tipus, classificació i teories
  • Les competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències social i habilitats de vida i benestar.
  • Aplicacions de l’educació emocional amb infants i adolescents en diferents contextos

Amunt

Amunt

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

i, en especial, consultar les diferents bases de dades en psicologia que té a disposició:

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel¿lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt