Nutrició bàsica Codi:  M4.667    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura proporciona les bases i fonaments de la nutrició humana i les funcions dels diferents nutrients en l'organisme humà. Inclou a més informació sobre els aliments, les seves característiques, propietats i valor nutritiu i es dóna a conèixer el concepte de dieta saludable.

Amunt

Assignatura a cursar com a complement de formació. Nivell MECES_Grado. 
A cursar prèviament en el MU d'Alimentació en l'activitat física i l'esport per estudiants amb perfil d'accés Ciències de l'Activitat física i l'Esport (CAFE) que no hagin cursat assignatures de Nutrició durant la seva formació.

Amunt

Resultats d'aprenentatge 
 • Relacionar els diferents nutrients amb les funcions que desenvolupen en l'organisme.  
 • Relacionar les recomanacions diàries de nutrients en les persones sanes amb les necessitats corporals.
 • Classificar els diferents aliments, productes i ingredients alimentaris.
 • Reconèixer els principals components dels aliments i el seu valor nutritiu Interpretar i saber utilitzar bases de dades i taules de composició d'aliments. 

Competències
 • Conèixer la composició dels aliments identificant els nutrients i els seus efectes en l'organisme. 
 • Identificar propostes de dieta saludable. 
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició. 
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos. 
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Amunt

 • Nutrients i les seves funcions: macro i micro nutrients 
 • Aliments: classificació i components 
 • Dieta saludable: concepte i aplicació. Guies alimentàries

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomatos també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. 

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui. 

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt