Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament Codi:  M7.200    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura "Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament" forma part del mòdul bàsic de Gestio i Polítiques Culturals del programa de formació. Té assignats 5 crèdits i una càrrega lectiva d'unes 125 hores.
L'assignatura proposa un recorregut històric i analític per les polítiques culturals començant per les definicions i el què entenem per cultura en el marc dels estudis culturals en polítiques i seguint amb un detallat anàlisi del concepte i configuració de les polítiques culturals com a marc d'acció de la gestió cultural. A partir d'aquesta introducció l'estudi se centra en les polítiques culturals d'àmbit nacional o estatal fins a la gestió cultural de proximitat, és a dir de les polítiques culturals locals. Els àmbits a treballar son:

 • El concepte de cultura a la política cultural: Diferents visions i aportacions sobre el concepte de política cultural.
 • Polítiques culturals: Concepte, configuració i tendències. Formes i tendències històriques de les polítiques culturals. Evolució i història del concepte de política cultural. Processos de configuració d'una política cultural. El cicle de les polítiques culturals.
 • La cultura en l'àmbit de les polítiques culturals nacionals: Models d'organització de les polítiques culturals nacionals. Polítiques culturals territorials - polítiques culturals sectorials. Política cultural internacional.
 • Cultura i ciutat: la gestió de les polítiques culturals locals: Cultura i territori; aportacions a la descentralització i un nou paradigma en les polítiques culturals. Formes d'institucionalització de l'acció i els equipaments culturals a nivells locals. Cultura i sostenibilitat en la ciutat; Agenda 21 de la cultura.

Amunt

L'anàlisi conceptual i el reconeixement dels diferents fonaments de les polítiques culturals impliquen una millor i precisa interpretació de l'àmbit de la gestió cultural i la seva àmplia esfera professional, al ser aquestes les que permeten, en gran mesura, que components i recursos culturals estiguin presents en una diversitat d'espais.
La reflexió sobre els principals paràmetres i línies de treball que envolten el concepte de política cultural constitueix una activitat que ajuda a comprendre els procés cultural en general i la seva relació amb la gestió de la cultura en particular, facilitant la percepció i el raonament sobre les múltiples orientacions de la gestió cultural i les seves relacions amb l'esfera social.
El rol del gestor cultural implica, moltes vegades, assumir decisions de complexitat, per la qual cosa l'anàlisi conceptual i l'exercici d'integració d'informació al voltant de les diferents perspectives del concepte de política cultural, dóna a l'estudiant la possibilitat d'accedir a un tipus de raonament capaç d'obtenir conclusions fruit de la integració d'elements connexos entre si i vinculats amb aspectes territorials, socials, temporals, etc.

Aquesta assignatura representa una base conceptual que ens ajuda a situar i entendre la pràctica professional com un camp d'investigació molt poc explorat que la nostra societat reclama de forma intensiva.

Amunt

El coneixement dels conceptes i fonaments de les polítiques culturals representa una eina fonamental en la professionalització d'aquells que desitgin entrar en el camp de la gestió cultural o ja hi participen. L'habilitat d'analitzar i fonamentar una idea a partir del mapa de nocions que ofereixen les polítiques culturals en sentit ampli, determina les capacitats d'aquells que pretenen, des de l'exercici de la seva professió, sustentar conceptualment un projecte o acció en el camp de la gestió cultural; tant en el cas de les persones interessades en desenvolupar-se com professionals d'aquest sector com d'aquelles que estan interessades en el camp de la investigació aplicada.
Aquests coneixements permeten situar la pràctica professional en els sectors de l'administració pública, el tercer sector, així com en el món de l'empresa i la indústria cultural.

Amunt

Es pot accedir a l'assignatura sense un coneixement previ especific ja que el contingut es pot treballar des d'una formació bàsica de grau en diferents especialitats o des de l'experiència professional.

Amunt

En el marc del programa general del màster, en aquesta assignatura es treballaran les següents competències:
 

Competències bàsiques i generals:

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària.

Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic.

Competències transversals:

Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisis, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció..

Competències específiques:

Capacitat avançada a dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el sector tant en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives privades.

Capacitat per identificar i avaluar la dimensió social, expressiu-creativa, científica i econòmica del sector de la cultura en la contemporaneïtat a partir de diferents referents disciplinessis.

 
Així, els objectius que es pretenen aconseguir són:
 
 • Coneixement dels principals aspectes, arguments i debats històrics sobre les polítiques culturals en el context contemporani
 • Coneixement de la configuració de les polítiques culturals públiques en el marc dels referents de la ciència política
 • Saber identificar, contextualitzar i analitzar les polítiques culturals i el seu impacte en la gestió cultural des d'una perspectiva  comparada
 • Entendre les diferents dinàmiques de les polítiques culturals en funció de les seves escales: local, estatal, internacional
 • Reflexió sobre la funció social i la responsabilitat professional del gestor cultural en les polítiques culturals

Amunt

Aquesta assignatura es desenvoluparà a partir de 4 mòduls, que són els següents:
MÒDUL 1
El concepte de cultura a la política cultural
MÒDUL 2
Formes i tendències històriques de les polítiques culturals
MÒDUL 3
La cultura en l'àmbit de les polítiques culturals nacionals
MÒDUL 4
Cultura i ciutat: la gestió de les polítiques culturals locals
 
El primer i segon mòduls situen la reflexió al voltant del concepte de cultura en el marc de les polítiques culturals i al voltant del propi concepte de política cultural, aportant diferents nocions que ajudaran a l'alumne a situar el tema sobre el qual es treballarà.
Així mateix els mòduls 3 i 4 es dedicaran a l'estudi de les polítiques culturals en els seus àmbits més territorials, així com la seva relació amb l'esfera social, donant rellevància a conceptes com el de participació, democratització, proximitat o cooperació, per esmentar-ne alguns.

 

Amunt

Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament Web
Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament PDF

Amunt

 • L'assignatura disposa de tres tipus de materials d'aprenentatge:
 • Els documents en hipertext de la web que presenten els continguts fonamentals, els quals l'alumne/a haurà d'estudiar, que inclouen, bibliografia i exercicis d'avaluació
 • Per altra banda, els documents en format virtual que s'adscriuen al text del mòdul, així com enllaços a la xarxa, vídeos i altres materials
 • Les incorporacions que el professorat o els consultors introduiran segons la dinàmica del procés d'aprenentatge, que complementa el contingut del mòdul i aporta actualitat o resposta a les demandes dels alumnes

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt